Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise představila 16 opatření k vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě

Brusel 6. května 2015

Internet a digitální technologie mění náš svět ve všech oblastech života a v každé oblasti podnikání. Evropa musí využít digitální revoluce

 

Internet a digitální technologie mění náš svět ve všech oblastech života a v každé oblasti podnikání. Evropa musí využít digitální revoluce a poskytnout občanům a podnikům příležitosti v digitálním odvětví. Jak? Využitím síly jednotného trhu EU. Evropská komise dnes představila podrobné plány na vytvoření jednotného digitálního trhu, čímž splnila jednu ze svých hlavních priorit.

V současné době znamenají překážky on-line, že se občané nedostanou ke zboží a službám, neboť pouze 15 % občanů nakupuje on-line z jiné země EU. Internetové společnosti a začínající podniky nemají plný prospěch z možností růstu on-line, jelikož pouze 7 % malých a středních podniků prodává přeshraničně (více údajů viz informační přehled. Podniky a vlády rovněž nemohou plně využívat digitálních nástrojů. Cílem jednotného digitálního trhu je odstranit regulační bariéry a konečně vytvořit z 28 národních trhů jen jeden. Plně funkční jednotný digitální trh by mohl naší ekonomice přispět částkou 415 miliard eur ročně a vytvořit statisíce nových pracovních míst.

Strategie pro jednotný digitální trh, kterou dnes Komise přijala, obsahuje soubor cílených opatření, jež mají být předložena do konce příštího roku (viz příloha). Tvoří ji tři pilíře: 1) zlepšit přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě; 2) vytvořit správné a rovné podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby; 3) maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Dnes pokládáme základní kámen digitální budoucnosti Evropy. Přeji si celoevropské telekomunikační sítě, digitální služby, které překračují hranice, a záplavu inovativních evropských začínajících podniků. Přeji si, aby každý spotřebitel kdekoli v Evropě získal nejlepší nabídku a každý podnik přístup na co největší trh. Přesně před rokem jsem slíbil, že jednotný digitální trh bude jednou z mých hlavních priorit. Dnes tento slib plníme. Šestnáct opatření naší strategie pro jednotný digitální trh pomůže připravit jednotný trh na digitální věk.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu uvedl: „Naše strategie je ambiciózní a nezbytný program iniciativ, které se zaměřují na oblasti, v nichž může Unie dosáhnout reálných výsledků. Připravují Evropu na výhody digitální budoucnosti. Tyto výhody poskytnou občanům a podnikům svobodu v oblasti internetu plně využít obrovského vnitřního trhu Evropy. Iniciativy jsou propojené a vzájemně se podporují. Musí být provedeny rychle, aby lépe napomohly vytváření pracovních míst a růstu. Strategie je naší startovní čárou, nikoli cílovou páskou.

Komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther H. Oettinger prohlásil: „Naše ekonomiky a společnosti jsou na cestě k digitalizaci. Budoucí prosperita bude z velké části záviset na tom, jak tento přechod zvládneme. Evropa má na čem stavět, ale může také hodně zlepšit, zejména přizpůsobit svůj průmysl, a občané mohou plně využít potenciálu nových digitálních služeb a zboží. Musíme se připravit na moderní společnost, a proto předložíme návrhy, které vyváží zájmy spotřebitelů i průmyslu.

Strategie pro jednotný digitální trh stanoví 16 klíčových opatření rozdělených do 3 pilířů a Komise je předloží do konce roku 2016:

Pilíř I: Zlepšit přístup spotřebitelů a podniků k digitálnímu zboží a službám v celé Evropě

Komise navrhne:

1. Pravidla pro zjednodušení přeshraničního elektronického obchodu. To zahrnuje harmonizovaná pravidla EU v oblasti smluv a ochrany spotřebitele při nákupu on-line, ať se jedná o fyzické zboží, jako je nábytek nebo obuv, nebo o digitální obsah, jako jsou elektronické knihy nebo aplikace. Spotřebitelé budou mít prospěch z širší škály práv a nabídek a podniky budou moci snadněji prodávat i do jiných zemí EU. Tento krok posílí důvěru v nákup a prodej přes hranice (fakta a čísla viz informační přehled).

2. Rychlejšía důslednější prosazování pravidel na ochranu,a to prostřednictvím přezkumu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.

3. účinnější a cenově přijatelnější doručování zásilek. V současné době tvrdí 62 % společností, které se snaží prodávat on-line, že příliš vysoké náklady na doručování zásilek pro ně představují překážku (viz nedávno vydaný průzkum Eurobarometr o elektronickém obchodování.

4. Skoncování s neodůvodněným zeměpisným blokováním – tzv. geoblockingem – diskriminačními praktikami používanými pro komerční účely, kdy internetoví prodejci buď brání spotřebitelům v přístupu na internetové stránky z důvodu jejich zeměpisného umístění, nebo je přesměrují na místní obchod s odlišnými cenami. Toto blokování znamená, že například zákazníci autopůjčovny v jednom konkrétním členském státě mohou za stejný pronájem vozidla ve stejném místě určení zaplatit více.

5. Zjištění možných problémů v oblasti hospodářské soutěže, které ovlivňují evropské trhy elektronického obchodování. Komise proto dnes zahájila antimonopolní šetření podmínek hospodářské soutěže v sektoru elektronického obchodu v Evropské unii (tisková zpráva).

6. Moderní, evropštější autorské právo: do konce roku 2015 budou předloženy legislativní návrhy, jejichž cílem je snížit rozdíly mezi vnitrostátními systémy autorských práv a umožnit širší internetový přístup k dílům v celé Unii. Tomu napomohou i další harmonizační opatření. Účelem je zlepšit přístup občanů ke kulturnímu obsahu na internetu, a tím podpořit kulturní rozmanitost. Zároveň se vytvoří nové příležitosti pro umělce a odvětví obsahu. Komise chce zejména dosáhnout toho, aby uživatelé, kteří si doma kupují filmy, hudbu nebo, jich mohli využívat i při cestování po Evropě. Komise se rovněž bude zabývat úlohou internetových zprostředkovatelů ve vztahu k dílům chráněným autorským právem. Posílí prosazování předpisů v oblasti porušování práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku.

7. Přezkum směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu, který má za cíl posoudit, zda je třeba rozšířit její působnost na on-line vysílání, a zjistit, jak podpořit přeshraniční přístup ke službám vysílacích stanic v Evropě.

8. Snížení administrativní zátěže podniků plynoucí z různých režimů DPH, aby prodejci, kteří prodávají fyzické zboží do jiných zemí, rovněž měli prospěch z jednotné elektronické registrace a jednotného provádění plateb. Bude rovněž navržena společná limitní hodnota DPH, která pomůže menším začínajícím podnikům prodávajícím on-line.

Pilíř II: Vytvořit vhodné a rovné podmínky, aby se mohly rozvinout digitální sítě a inovativní služby

Komise:

9. předloží ambiciózní přepracování předpisů EU v oblasti telekomunikací. To zahrnuje účinnější koordinaci spektra, společná kritéria EU pro přidělování spektra v jednotlivých členských státech, vytváření pobídek pro investice do vysokorychlostního širokopásmového připojení, zajištění rovných podmínek pro všechny tradiční i nové účastníky trhu a vytvoření účinného institucionálního rámce;

10. přezkoumá audiovizuální mediální rámec tak, aby odpovídal úrovni požadované v 21. století, se zaměřením na role různých účastníků trhu při propagaci evropských děl (televizních stanic, poskytovatelů audiovizuálních služeb na vyžádání atd.). Bude se také zabývat tím, jak přizpůsobit stávající pravidla (směrnici o audiovizuálních mediálních službách) novým obchodním modelům šíření obsahu;        

11. komplexně analyzuje úlohu on-line platforem (vyhledávačů, sociálních médií, obchodů s aplikacemi atd.) na trhu. To bude zahrnovat takové otázky, jako je nedostatečná transparentnost výsledků vyhledávání a cenových politik, jak platformy používají informace, které obdrží, vztahy mezi platformami a dodavateli a prosazování jejich vlastních služeb v neprospěch konkurence – tedy pokud se na ně již nevztahuje právo hospodářské soutěže. Bude také zkoumat, jak nejlépe bojovat s nedovoleným obsahem na internetu;

12. posílí důvěru a bezpečnost v oblasti digitálních služeb, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů. Na základě nových pravidel EU pro ochranu údajů, která mají být přijata do konce roku 2015, Komise provede přezkum směrnice o soukromí a elektronických komunikacích;

13. navrhne partnerství s průmyslem v oblasti kybernetické bezpečnosti, pokud jde o technologie a řešení pro bezpečnost na internetu.

Pilíř III: Maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky

Komise:

14. navrhne „evropskou iniciativu pro volný tok dat“, jejímž cílem jepodpořit volný pohyb dat v Evropské unii. Někdy jsou novým službám kladeny překážky v podobě omezení informací o tom, kde se data nacházejí, nebo o přístupu k datům. Jedná se přitom o omezení, která často nemají s ochranou osobních údajů nic společného. Nová iniciativa bude tato omezení řešit, a tak podpoří inovace. Komise rovněž zahájí iniciativu evropského cloud computingu týkající se certifikace služeb cloud computingu, změny poskytovatelů služeb cloud computingu a „cloud computingu ve výzkumu“;

15. definuje priority pro normy a interoperabilitu v oblastech rozhodujících pro jednotný digitální trh, jako je elektronické zdravotnictví, plánování dopravy nebo energie (inteligentní měřiče);

16. podpoří inkluzívní digitální společnost, v níž mají občané potřebné dovednosti, aby se chopili příležitostí, jež nabízí internet, a zvýšili své šance na získání pracovního místa. Nový akční plán v oblasti elektronické veřejné správy rovněž propojí obchodní rejstříky v celé Evropě, zajistí, aby různé vnitrostátní systémy mohly vzájemně spolupracovat a aby podniky a občané museli své údaje sdělovat orgánům veřejné správy pouze jednou. To zabrání tomu, aby vlády požadovaly vícekrát stejné informace, když mohou využít ty, které již mají. Tato iniciativa „pouze jednou“ sníží byrokratickou zátěž a do roku 2017 potenciálně ušetří přibližně 5 miliard eur ročně. Bude urychleno zavádění elektronického zadávání zakázek a interoperabilních elektronických podpisů.

Další kroky

Projektový tým pro jednotný digitální trh předloží do konce roku 2016 iniciativy k těmto různým opatřením. S podporou Evropského parlamentu a Rady by jednotný digitální trh měl být dokončen co nejdříve.

Jednotný digitální trh bude na programu zasedání Evropské rady ve dnech 25. až 26. června.

Další informace

Dnes přijaté dokumenty:

Sdělení – Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě

Pracovní dokument útvarů Komise – Strategie pro jednotný digitální trh – analýza a důkazy

Informační přehledy:

Otázky a odpovědi týkající se strategie pro jednotný digitální trh (MEMO)

Proč potřebujeme jednotný digitální trh

28 informačních přehledů o jednotlivých zemích

Další užitečné odkazy:

Internetové stránky týkající se jednotného digitálního trhu (#DigitalSingleMarket)

Evropská komise schválila činnosti strategie pro jednotný digitální trh (25. března 2015)

Jak je na tom vaše země s digitální transformací? Nová čísla ukazují, jak se pokročilo na cestě k digitální Evropě (24. února 2015)

Internetové stránky místopředsedy Komise pro jednotný digitální trh Andruse Ansipa (@Ansip_EU)

Internetové stránky člena Komise pro digitální ekonomiku a společnost Günthera H. Oettingera (@GOettingerEU)

Politické směry předsedy Komise Junckera

Pracovní program Komise na rok 2015


Příloha I: Plán iniciativ

Příloha II: Tři pilíře jednotného digitálního trhu

IP/15/4919

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar