Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представи 16 инициативи за създаването на цифров единен пазар за Европа

Брюксел, 6 май 2015 r.

Цифровите технологии и интернет преобразяват нашия свят във всички сфери на живота и във всяка стопанска дейност. Европа трябва да приветст

 

Цифровите технологии и интернет преобразяват нашия свят във всички сфери на живота и във всяка стопанска дейност. Европа трябва да приветства цифровата революция и да създаде цифрови възможности за хората и предприятията. Как? Като използва силата на единния пазар на ЕС. Днес Европейската комисия представи своите подробни планове за създаването на цифров единен пазар, по този начин изпълнявайки ангажимента си по един от своите ключови приоритети.

Понастоящем пречките, съществуващи онлайн, водят до пропуснати стоки и услуги за гражданите: едва 15 % пазаруват онлайн от други страни от ЕС. Интернет дружествата и новосъздадените предприятия не могат да се възползват в максимална степен от възможностите за растеж онлайн: едва 7 % от МСП продават зад граница (за повече данни вж. информационния фиш). На последно място, предприятията и правителствата не се възползват изцяло от цифровите инструменти. Целта на цифровия единен пазар е да се премахнат регулаторните бариери и в крайна сметка да се премине от 28 национални пазара към един-единствен пазар. Напълно функциониращият цифров единен пазар може да допринесе с 415 милиарда евро годишно за нашата икономика и да създаде стотици хиляди нови работни места.

Стратегията за цифровия единен пазар, приета днес, включва набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на следващата година (вж. приложението). Тя се основава на три стълба: 1) по-добър достъп за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа; 2) създаване на подходящи условия и равнопоставеност за развитието на цифровите мрежи и новаторските услуги; 3) максимизиране на потенциала за растеж на цифровата икономика.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Днес ние полагаме основите за цифровото бъдеще на Европа. Искам да станем свидетели на трансконтинентални телекомуникационни мрежи, трансгранични цифрови услуги и вълна от новосъздадени европейски предприятия в областта на иновациите. Бих искал всеки потребител да може да се възползва от най-добрите предложения и всяко предприятие да има достъп до възможно най-широкия пазар, независимо от това къде се намират в Европа. Точно преди една година аз поех обещание да превърна цялостния цифров единен пазар в един от моите основни приоритети. Днес изпълняваме това обещание. 16-те стъпки на нашата стратегия за цифровия единен пазар ще помогнат за постигането на единен пазар, отговарящ на изискванията на цифровата ера.

Заместник-председателят, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип заяви: „Нашата стратегия представлява амбициозна и необходима програма от инициативи, които са насочени към области, в които ЕС може да постигне истинска промяна. Благодарение на тях Европа ще може да извлече ползите от цифровото бъдеще. Тези инициативи ще предоставят на хората и предприятията онлайн свобода да се възползват в пълна степен от огромния вътрешен пазар на Европа. Инициативите са взаимносвързани и се подсилват помежду си. Те трябва да бъдат реализирани своевременно, за да помогнат по-ефективно за създаването на работни места и растеж. За нас стратегията е начало, а не крайна точка.“

Комисарят, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, Гюнтер Йотингер заяви: „Нашите икономики и общества се цифровизират. Бъдещото благоденствие ще зависи в голяма степен от това доколко добре ще се справим с този преход. Европа разполага със силни страни, на които може да се опре, но трябва и да положи усилия, а именно за да гарантира, че нейните индустрии се адаптират и че гражданите ѝ използват в пълна степен потенциала на новите цифрови стоки и услуги. Трябва да се подготвим за съвременно общество и ще представим предложения, в които е намерен баланс между интересите на потребителите и на индустрията.“

Стратегията за цифровия единен пазар включва 16 ключови действия в 3 стълба, които Комисията ще изпълни до края на 2016 г.:

Стълб І: По-добър достъп за потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа

Комисията ще предложи:

1. правила за улесняване на трансграничната електронна търговия. Те включват хармонизирани правила на ЕС относно договорите и защитата на потребителите при покупки в интернет, независимо от това дали става въпрос за физически стоки като обувки или мебели или за цифрово съдържание като електронни книги или приложения. Потребителите ще могат да се възползват от по-широка гама от права и търговски предложения, а предприятията ще могат по-лесно да продават на други държави от ЕС. Това ще увеличи доверието в трансграничните покупки и продажби (вж. информационния фиш за факти и данни);

2. по-бързо и последователно прилагане на правилата за защита на потребителите посредством преразглеждането на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите;

3. по-ефикасни и по-достъпни колетни пратки. Понастоящем 62 % от дружествата, които се опитват да извършват продажби онлайн, заявяват, че твърде високите разходи за колетни пратки представляват пречка (вж. публикуваното наскоро проучване на Евробарометър относно електронната търговия);

4. премахване на неоправданото блокиране на географски принцип — дискриминационна практика, използвана с търговска цел, при която онлайн продавачите отказват на потребителите достъп до даден уебсайт въз основа на тяхното местоположение или ги препращат към местен магазин с различаващи се цени. Такова блокиране означава, че например клиентите, които наемат автомобил в определена държава членка, могат да заплатят повече за една и съща услуга по наемане на автомобил в една и съща дестинация;

5. формулиране на потенциални опасения по отношение на конкуренцията, засягащи европейските пазари за електронна търговия. За тази цел днес Комисията започна антитръстово проучване в областта на конкуренцията в сектора на електронната търговия в Европейския съюз (съобщение за медиите);

6. модернизирано и по-европейско законодателството в областта на авторското право: до края на 2015 г. ще бъдат представени законодателни предложения, с които се цели да се намалят различията между националните правни режими в областта на авторското право и да се осигури по-широк онлайн достъп до творби в целия ЕС, включително чрез по-нататъшни мерки за хармонизиране. Целта е да се подобри достъпът на хората до културно съдържание онлайн и по този начин да се стимулира културното многообразие, като същевременно се открият нови възможности за творците и индустрията за съдържание. По-специално Комисията желае да гарантира на потребителите, които купуват филми, музика и статии вкъщи, възможността да им се наслаждават и докато пътуват в Европа. Освен това Комисията ще разгледа ролята на онлайн посредниците по отношение на произведенията, защитени с авторско право. Тя ще засили правоприлагането срещу нарушения с търговски мащаб на правата върху интелектуална собственост;

7. преглед на Директивата за спътниковото излъчване и кабелното препредаване, за дапрецени дали нейният обхват трябва да бъде разширен с включването в него наонлайн излъчването, предоставяно от излъчващите организации, и за да проучи начините за подобряване на трансграничния достъп до услугите на излъчващите организации в Европа;

8. намаляване на административната тежест върху предприятията, свързана с различни режими на ДДС, така че продаващите физически стоки на други държави да се възползват и от единна електронна регистрация и плащания; и с общ праг на ДДС, за да се помогне на по-малките новосъздадени предприятия да извършват онлайн продажби.

Стълб II: Създаване на подходящи условия и равнопоставеност за развитието на цифровите мрежи и новаторските услуги

Комисията:

9. ще представи амбициозна реформа на правилата на ЕС за телекомуникациите. Тя ще включва по-ефективно координиране на радиочестотния спектър и общи за целия ЕС критерии за разпределение на спектъра на национално равнище; създаване на стимули за инвестиции във високоскоростен широколентов интернет, осигуряване на равнопоставени условия за всички участници на пазара, било то традиционни или нови, и създаване на ефективна институционална рамка;

10. ще преразгледа рамката за аудиовизуални медийни услуги, за да я приведе в съответствие с изискванията на 21-ви век, като се съсредоточи върху ролята на различните участници на пазара по отношение на популяризирането на европейските произведения (телевизионни разпространители, доставчици на аудиовизуални услуги по заявка и др.). Тя също така ще обмисли начини за адаптиране на съществуващите правила (а именно Директивата за аудиовизуалните медийни услуги) към новите бизнес модели за разпространение на съдържание;

11. ще анализира обстойно ролята на онлайн платформите (търсачките, социалните медии, онлайн магазините за приложения и др.) на пазара. Анализът ще обхваща въпроси като липсата на прозрачност по отношение на резултатите от търсенето и ценовите политики, как тези платформи използват получената информация, отношенията между платформите и доставчиците и популяризирането на техните собствени услуги в ущърб на конкурентите, доколкото тези въпроси вече не са включени в обхвата на правото в областта на конкуренцията. Комисията също така ще проучи най-ефективните начини за борба с незаконното съдържание в интернет;

12. ще засили доверието в цифровите услуги и ще повиши тяхната сигурност, по специално при обработката на лични данни. Въз основа на новите правила на ЕС за защита на данните, които трябва да бъдат приети до края на 2015 г., Комисията ще преразгледа Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации;

13. ще предложи установяване на партньорство с промишлеността за кибернетична сигурност в областта на технологиите и решенията за онлайн сигурност на мрежата.

Стълб III: Максимизиране на потенциала за растеж на цифровата икономика

Комисията:

14. ще предложи „Европейска инициатива за свободен поток на данни“, за да се насърчи свободното движение на данни в Европейския съюз. Понякога новите услуги се възпрепятстват от ограничения по отношение на местоположението на данните или достъпа до тях, като често тези ограничения не са свързани със защитата на личните данни. Новата инициатива ще бъде насочена към премахването на такива ограничения и следователно към насърчаване на иновациите. Също така Комисията ще постави началото на Европейската инициатива за изчисления „в облак“, която обхваща сертифицирането на услуги за изчисления „в облак“, смяната на доставчиците на услуги за изчисления „в облак“ и услуги за изчисления „в облак“ в областта на научните изследвания;

15. ще определи приоритети за стандарти и оперативна съвместимост в области от ключово значение за цифровия единен пазар, като например електронното здравеопазване, планирането в областта на транспорта или енергетиката (интелигентно измерване);

16. ще подкрепя приобщаващо цифрово общество, в което гражданите разполагат с подходящите умения, за да се възползват от възможностите на интернет и да увеличат шансовете си за намиране на работа. Новият план за действие за електронно управление също така ще свързва търговските регистри в цяла Европа, ще осигури съвместната работа на различните национални системи и ще гарантира, че предприятията и гражданите трябва да предоставят на публичните администрации своите данни само веднъж, т.е. правителствата вече няма да отправят множество искания за една и съща информация, когато вече могат да използват информацията, с която разполагат. Тази инициатива за прилагане на принципа „само веднъж“ ще намали бюрокрацията и ще доведе до потенциални икономии от около 5 милиарда евро годишно до 2017 г. Разгръщането на електронните обществени поръчки и оперативно съвместимите електронни подписи ще бъде ускорено.

Следващи стъпки

Екипът по проекта за цифровия единен пазар ще постигне резултати по отделните дейности до края на 2016 г. С подкрепата на Европейския парламент и на Съвета цифровият единен пазар трябва да бъде създаден в най-кратки срокове.

Цифровият единен пазар ще бъде включен в дневния ред на срещата на Европейския съвет на 25 и 26 юни.

За повече информация

Документи, приети днес:

Съобщение — Стратегия за цифровия единен пазар за Европа

Работен документ на службите на Комисията — Стратегия за цифровия единен пазар — анализ и данни

Информационни фишове:

Въпроси и отговори относно стратегията за цифровия единен пазар (MEMO)

Защо се нуждаем от цифров единен пазар

28 национални информационни фиша

Други полезни връзки:

Уебстраница за цифровия единен пазар (#DigitalSingleMarket)

Стратегия за цифровия единен пазар: Европейската комисия определя областите на действие (25 март 2015 г.)

Доколко е цифровизирана вашата страна? Нови данни показват, че е необходим напредък към Европа на цифровите технологии (24 февруари 2015 г.)

Уебстраница на заместник-председателя, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип (@Ansip_EU)

Уебстраница на комисаря по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Х. Йотингер (@GOettingerEU)

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер

Работна програма на Комисията за 2015 г.

 

Приложение I: Карта на инициативите

Приложение II: Трите стълба на цифровия единен пазар


IP/15/4919

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar