Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Bryssel, 05 maj 2015

Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk medvind. Enligt Europeiska kommissionens ekonomiska prognos våren 2015 stimulerar dessa korttidsfaktorer ett i övrigt svagt cykliskt uppsving i EU.

Europas ekonomier drar nytta av många stödjande faktorer på en och samma gång. Oljepriserna är fortsatt förhållandevis låga, den globala tillväxten är stabil, euron har fortsatt att falla i värde och den ekonomiska politik som förs i EU är stödjande.

 På den monetära sidan har kvantitativa lättnader från Europeiska centralbankens sida en betydande inverkan på finansiella marknader, något som bidrar till lägre räntor och förväntningar på förbättrade kreditvillkor. Med en övergripande finanspolitisk inriktning i EU som är i huvudsak neutral – varken skärpning eller uppmjukning – utgör finanspolitiken också ett stöd för tillväxten. Med tiden bör genomförandet av strukturreformer och investeringsplanen för Europa också bära frukt.

 Som ett resultat av detta väntas BNP för 2015 nu öka med 1,8 % i EU och med 1,5 % i euroområdet, vilket är 0,1 respektive 0,2 procentenheter högre än vad som beräknades för tre månader sedan. För 2016 förutspår kommissionen tillväxt med 2,1 % i EU och 1,9 % i euroområdet.

 Inhemsk efterfrågan är den faktor som bidrar mest till BNP-tillväxten, och man räknar med en ökning av den privata konsumtionen i år och återupptagna investeringar nästa år.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter: ”Återhämningen i Europas ekonomier stärks. Samtidigt som detta är uppmuntrande måste vi se till att den ekonomiska tillväxten blir varaktig – hållbar. Vi kan åstadkomma detta genom den strategi med tre prioriteringar som godkänts på EU-nivå – genomföra strukturella reformer, öka investeringarna och uppmuntra finanspolitiskt ansvar – samtidigt som vi tar itu med landsspecifika utmaningar. De landsspecifika politiska rekommendationer som ska presenteras av Europeiska kommissionen i mitten av maj kommer att vara ännu ett viktigt steg för att omsätta denna strategi i konkret, tillväxtvänlig politik.”

 

Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen: ”Europeisk ekonomi åtnjuter sin ljusaste vår på flera år, med en uppgång som stöds av både externa faktorer och politiska åtgärder som börjar bära frukt. Men mer behöver göras för att se till att denna återhämtning blir mer än ett säsongsfenomen. Att visa resultat när det gäller investeringar och reformer, och att stå fast vid en ansvarsfull finanspolitik, är avgörande faktorer för att vi ska kunna skapa den varaktiga sysselsättning och tillväxt som Europa behöver.”

Den ekonomiska tillväxten varierar mellan länderna

Alla länder i EU beräknas kunna dra nytta av denna medvind. Emellertid kommer den omfattning i vilken varje ekonomi kan dra nytta av utvecklingen att vara beroende av dess förmåga att svara på lägre oljepriser och deprecieringen av euron i synnerhet. Europeiska centralbankens kvantitativa lättnader kommer sannolikt att ha en större inverkan i länder som tidigare har haft strama finansieringsvillkor. I vissa medlemsstater kan dock relativt små kapitalbuffertar och stora volymer nödlidande lån minska de kvantitativa lättnadernas positiva inverkan på bankutlåningen.

Högre inflation senare i år

Inflationen väntas fortsatt ligga nära noll under första halvan av 2015, huvudsakligen på grund av lägre energipriser. Konsumentpriserna bör emellertid återhämta sig under andra halvan av året och i ännu högre utsträckning under 2016 i takt med att den inhemska efterfrågan stärks, produktionsgapen minskar, effekterna av lägre råvarupriser avtar och deprecieringen av euron leder till högre importpriser. Den årliga inflationen i både EU och euroområdet väntas öka från 0,1 % i år till 1,5 % 2016.

Arbetsmarknaderna förbättras långsamt

Sysselsättningstillväxten drar nytta av stärkt ekonomisk aktivitet. Arbetslösheten är fortsatt hög, även om den är på väg nedåt. Arbetslösheten i EU och euroområdet väntas sjunka i år till 9,6 % respektive 11,0 %, i takt med att förbättringar på arbetsmarknaderna sprider sig över sektorerna. Med en ekonomisk tillväxt som väntas bli starkare under 2016 bör trenden fortsätta, särskilt i länder som nyligen har genomfört arbetsmarknadsreformer. 2016 beräknas arbetslösheten minska till 9,2 % i EU och 10,5 % i euroområdet.

Budgetunderskotten fortsätter att minska

De finanspolitiska utsikterna i EU och euroområdet fortsätter att förbättras tack vare de anpassningsåtgärder som vidtagits under senare år, starkare ekonomisk aktivitet och lägre räntebetalningar avseende utestående offentliga skulder. Även med en i stort sett neutral finanspolitisk inriktning totalt sett väntas underskottet i förhållande till BNP i EU minska från 2,9 % 2014 till 2,5 % i år och 2,0 % nästa år. I euroområdet väntas det minska från 2,4 % 2014 till 2,0 % 2015 och 1,7 % 2016. Den offentliga skulden i förhållande till BNP i båda dessa områden nådde troligen sin högsta nivå 2014 och väntas minska i år och nästa år så att den uppgår till 88,0 % i EU och 94,0 % i euroområdet 2016.

Riskerna för den framtida utvecklingen är i stor sett balanserade

Nivån av osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna är fortsatt hög, men de övergripande riskerna för den framtida utvecklingen förefaller vara i stort sett balanserade.

BNP-tillväxten kan bli starkare än väntat om medvindsfaktorer varar längre eller visar sig vara starkare än förutsett. BNP-tillväxten kan emellertid bli en besvikelse om geopolitiska spänningar ökar, eller om finansmarknaderna ansträngs, exempelvis som ett resultat av normaliseringen av penningpolitiken i Förenta staterna. Riskerna när det gäller inflationsutsikterna har minskat till följd av Europeiska centralbankens kvantitativa lättnader och till följd av uppåtjusteringarna av tillväxtutsikten.

 Bakgrund

Denna prognos är baserad på en uppsättning externa antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser. De siffror som används avspeglar marknadens förväntningar härledda från derivatmarknader vid den tidpunkt då prognosen utarbetades.

 Denna prognos tar hänsyn till alla relevanta tillgängliga data och faktorer, inbegripet antaganden om regeringspolitik, fram till den 21 april 2015. Endast sådan politik som på ett trovärdigt sätt har tillkännagetts och specificerats i tillräcklig detalj har beaktats, och beräkningarna förutsätter oförändrad politik.

 Kommissionen kommer att uppdatera sin ekonomiska prognos i november.

Mer information:

 Europeisk ekonomisk prognos – våren 2015

Ekonomisk vårprognos webbplats

Följ GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Följ vicepresident Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Följ kommissionsledamoten Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici


IP/15/4903

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar