Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

K hospodářskému růstu v Evropské unii přispívají pozitivní ekonomické impulsy. Oživení unijního hospodářství, které by za jiných okolností bylo mírné a cyklické, je totiž podle jarní prognózy Evropské komise pro rok 2015 podněcováno krátkod

Bruxelles, 05 maj 2015

Den økonomiske vækst i Den Europæiske Union får god økonomisk medvind. Ifølge Europa-Kommissionens forårsprognose fra 2015 vil de kortsigtede faktorer give det ellers relativt svage konjunkturopsving vind i sejlene.

Økonomierne i Europa nyder godt af mange gunstige faktorer på én gang. Oliepriserne er stadig forholdsvis lave, den globale vækst er konstant, euroen er faldet løbende, og de økonomiske politikker i EU understøtter opsvinget.

Rent pengepolitisk har Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser stor indvirkning på finansmarkederne og har medført lavere renter og giver udsigt til forbedrede kreditvilkår. Den overvejende neutrale finanspolitik, der føres i EU, dvs. den hverken strammes eller lempes, fremmer også væksten. Med tiden vil strukturreformerne og investeringsplanen for Europa også at bære frugt.

 I 2015 ventes det reale BNP derfor at stige med 1,8 % i EU og med 1,5 % i euroområdet, hvilket er henholdsvis 0,1 og 0,2 procentpoint bedre end anslået for tre måneder siden. I 2016 venter Kommissionen en vækst på 2,1 % i EU og 1,9 % i euroområdet.

 Den største bidragyder til BNP-væksten er den indenlandske efterspørgsel, og det private forbrug ventes i år at stige, mens der næste år burde komme gang i investeringerne.

 Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen og kommissær for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Opsvinget i de europæiske økonomier er ved at få godt fat. Det er meget opløftende, men vi skal sørge for, at den økonomiske vækst er vedvarende og holdbar. Det kan vi gøre ved at føre de tre prioriteter, som vi har tilsluttet os på EU-plan, ud i livet – strukturreformer, flere investeringer og finanspolitisk ansvarlighed – samtidig med at vi tager hensyn til de enkelte landes særlige udfordringer. De landespecifikke henstillinger, som fremsættes af Europa-Kommissionen i midten af maj, vil også være et vigtigt skridt i retning af at omsætte denne tilgang til konkrete vækstfremmende politikker."

 

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Økonomien i Europa oplever det lyseste forår i mange år, og opsvinget understøttes både af udefrakommende faktorer og politiske tiltag, der begynder at bære frugt. Vi skal dog gøre mere for at sikre, at opsvinget ikke blot bliver et sæsonpræget fænomen. Det er afgørende, at vi får gennemført investeringer og reformer, og at vi holder fast i den ansvarlige finanspolitik, så vi kan få skabt de varige arbejdspladser og den holdbare vækst, som Europa har brug for."

Ujævn økonomisk vækst på tværs af landene

Alle landene i EU ser ud til at få gavn af denne medvind. Omfanget heraf vil dog især afhænge af, hvor godt de enkelte økonomier formår at udnytte fordelene ved de lavere oliepriser og euroens depreciering. ECB's kvantitative lempelser vil sandsynligvis også have større virkning i lande, som tidligere har haft vanskelige finansieringsvilkår. I nogle medlemsstater risikerer de forholdsvis lave kapitalbuffere og mange misligholdte lån at mindske de kvantitative lempelsers positive virkning for bankernes långivning.

Inflationen ventes at stige senere på året

Inflationen forventes at ligge tæt på nul i første halvdel af 2015, hovedsageligt som følge af de lave energipriser. Forbrugerpriserne bør dog begynde at stige i anden halvdel af året og endnu mere i 2016, efterhånden som den indenlandske efterspørgsel tager til, produktionsgabet indsnævres, virkningerne af de lavere råvarepriser aftager, og den lave euro udløser højere importpriser. Den årlige inflation i både EU og euroområdet forventes at stige fra 0,1 % i år til 1,5 % i 2016.

Langsom forbedring af arbejdsmarkedet

Beskæftigelsen stiger som følge af en styrket økonomisk aktivitet. Arbejdsløsheden er faldende, men fortsat høj. I EU og euroområdet ventes den i år at falde til henholdsvis 9,6 % og 11,0 %, efterhånden som forbedringerne på arbejdsmarkederne spreder sig til de forskellige sektorer. Den økonomiske vækst forventes at blive endnu stærkere i 2016, og denne tendens bør derfor vare ved, især i de lande, som i den seneste tid har gennemført arbejdsmarkedsreformer. I 2016 ventes arbejdsløsheden at falde til 9,2 % i EU og 10,5 % i euroområdet.

Budgetunderskuddene er fortsat på vej ned

De finanspolitiske udsigter for EU og euroområdet ser lysere og lysere ud takket være den tilpasningsindsats, der er gjort i de seneste år, den styrkede økonomiske aktivitet og de lavere rentebetalinger på udestående offentlig gæld. Selv om der samlet set føres en forholdsvis neutral finanspolitik, ventes det offentlige underskud i forhold til BNP i EU at falde fra 2,9 % i 2014 til 2,5 % i år og 2,0 % i 2016. I euroområdet ventes det at falde fra 2,4 % i 2014 til 2,0 % i 2015 og 1,7 % i 2016. Den offentlige gæld i forhold til BNP ventes at have nået sit højeste i 2014 i både EU og euroområdet og at falde både i år og næste år for at nå 88,0 % i EU og 94,0 % i euroområdet i 2016.

Risiciene for de økonomiske udsigter er forholdsvis afbalancerede

Der er stadig stor usikkerhed omkring de økonomiske udsigter, men de overordnede risici synes at være forholdsvis afbalancerede.

BNP kunne stige mere end ventet, hvis de positive faktorer får længere eller stærkere virkning end ventet. BNP risikerer dog også at stige mindre end ventet, hvis der opstår geopolitiske spændinger, eller der breder sig en uro på finansmarkedet, f.eks. på grund af en normaliseret pengepolitik i USA. Risiciene for inflationsudviklingen er aftaget som følge af ECB's kvantitative lempelser og opjusteringerne af væksten.

 Baggrund

Denne prognose tager udgangspunkt i en række antagelser om eksterne forhold vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser. Tallene afspejler forventningerne på derivatmarkederne på tidspunktet for udarbejdelsen af prognosen.

Den tager alle relevante data og faktorer i betragtning, herunder antagelser vedrørende nationale politikker, frem til den 21. april 2015. Kun de politiske tiltag, der er præsenteret på en troværdig måde og er nøje udspecificeret, er medtaget, og prognosen bygger på en antagelse om uændret politik.

Kommissionen vil opdatere den økonomiske prognose i november.

Yderligere oplysninger:

 European Economic Forecast – Spring 2015

Websted for den økonomiske forårsprognose

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Følg næstformand Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Følg kommissær Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici

IP/15/4903

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar