Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen inleder sektorsutredning om mekanismer för att trygga elförsörjningen

Bryssel, 29 april 2015

EU-kommissionen har inlett en sektorsutredning om sådana nationella åtgärder som vidtas för att se till att elproduktionskapaciteten är tillräckligt stor dygnet runt och att strömavbrott kan undvikas (s.k. kapacitetsmekanismer). EU-kommissionen kommer att samla in information om kapacitetsmekanismer för att undersöka om de tryggar energiförsörjningen utan att snedvrida handeln eller konkurrensen på den inre marknaden. Utredningen kompletterar EU:s strategi för att skapa en integrerad, sammankopplad och säker energimarknad i Europa. Mer information finns i faktabladet.

Allt fler medlemsstater håller på att införa kapacitetsmekanismer för att främja investeringar i kraftanläggningar eller skapa incitament för fortsatt drift i kraftanläggningar. Det handlar om att se till att utbudet klarar att tillgodose efterfrågan vid varje tidpunkt. Kommissionen inser att sådana offentliga åtgärder kan vara motiverade i vissa lägen, och i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014 fastställdes för första gången vilka kriterier som ska användas vid bedömning av om kapacitetsmekanismerna är i linje med reglerna om statligt stöd. Medlemsstaterna måste först och främst kunna visa att åtgärderna är nödvändiga. De måste också se till att kapacitetsmekanismerna utformas på ett sådant sätt att de inte snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad. De ska t.ex. inte otillbörligt gynna vissa producenter eller typer av teknik eller hindra eldistribution från ett EU-land till ett annat.

Sektorsutredningen, som är den första enligt EU-reglerna för statligt stöd, kommer inledningsvis att gå ut på att begära information från ett representativt urval av medlemsstater som har infört kapacitetsmekanismer eller som överväger att införa sådana, nämligen Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Sverige.

– EU:s regeringar har ett legitimt intresse av att se till att elförsörjningen tryggas, och hushållen och industrierna ska inte behöva drabbas av elavbrott, säger konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Min uppgift är att se till att offentliga åtgärder som ska främja investering i elförsörjning inte på något otillbörligt sätt gynnar enskilda producenter eller viss teknik. Åtgärderna får inte heller skapa hinder för handeln över nationella gränser. I en del fall kan det t.ex. vara mer effektivt att göra investeringar som förbättrar sammanlänkningen av elnät mellan olika EU-länder än att bygga nya elanläggningar.

– Den här sektorsutredningen sänder en tydlig signal till EU-länderna om att de måste följa EU-reglerna om statligt stöd när de inför kapacitetsmekanismer. Detta bidrar också till kommissionens mål att skapa en fungerande energiunion i Europa.

Behovet av kapacitetsmekanismer

Allt fler EU-länder har framfört att det finns risk för att elutbudet inte kommer att motsvara efterfrågan 2020. Det är en följd av otillräckliga investeringar beroende på den osäkra marknaden och regleringsåtgärder. Ett ytterligare problem är att efterfrågan helt måste tillgodoses av utbudet också vid de tidpunkter då de förnybara källorna inte räcker till (t.ex. när väderleksförhållandena inte är gynnsamma för vind- eller solkraftsanläggningarna).

Kapacitetsmekanismer är åtgärder som vidtas av medlemsstaterna för att säkerställa att elutbudet bättre matchar efterfrågan på medellång och lång sikt. De är utformade för att främja investeringar som syftar till att motverka förväntade kapacitetsbrister och trygga elförsörjningen. Vanligtvis omfattar kapacitetsmekanismerna ytterligare ersättning till leverantörer av kapacitet, utöver den inkomst som de får genom att sälja el på marknaden, i utbyte mot att de upprätthåller befintlig kapacitet eller investerar i ny kapacitet som behövs för att trygga elförsörjningen. Potentiellt kan kapacitetsmekanismer stödja inte bara kraftproduktion utan även laststyrningsåtgärder (dvs. incitament för hushåll och företag att minska sin elförbrukning vid tidpunkter med hög belastning).

 

Utredningens omfattning

Kommissionen kommer att sända olika sammanställningar av frågor till utvalda offentliga organ och marknadsaktörer i elva EU-länder (Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Sverige). Man kommer sedan att analysera svaren och begära in synpunkter på de preliminära resultaten före utgången av 2015. De slutliga resultaten kommer att offentliggöras i mitten av 2016.

Kommissionen vill göra en sektorsutredning för att bättre förstå de kapacitetsmekanismer som redan har införts eller som övervägs. Man kommer också att kartlägga och analysera om det finns aspekter av kapacitetsmekanismer som snedvrider konkurrensen mellan leverantörer eller skapar hinder för handeln över gränserna.

Sektorsutredningen kommer att komplettera och främja genomförandet av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2020, som började gälla i juli 2014. Sektorsutredningen kommer också att komplettera kommissionens förslag till lagstiftning om utformningen av elmarknaden inom ramen för EU:s strategi för en energiunion.

Mer information om sektorsutredningen:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar