Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia začína odvetvový prieskum mechanizmov na zabezpečenie dodávok elektrickej energie

Brusel, 29 apríl 2015

Európska komisia začína prieskum v odvetví štátnej pomoci týkajúci sa vnútroštátnych opatrení, aby zabezpečila neustálu dostupnosť primeranej kapacity na výrobu elektrickej energie, čím sa má predísť výpadkom (tzv. „kapacitné mechanizmy“). Prostredníctvom tohto prieskumu sa zozbierajú informácie o kapacitných mechanizmoch a prešetrí sa predovšetkým to, či tieto mechanizmy zabezpečujú dostatočné dodávky elektrickej energie bez toho, aby narúšali hospodársku súťaž alebo obchodovanie v rámci jednotného trhu EÚ. Prieskum dopĺňa stratégiu energetickej únie prijatú Komisiou s cieľom vytvoriť prepojený, integrovaný a bezpečný trh s energiou v Európe. V informačnom prehľade nájdete podrobnejšie informácie.

Čoraz väčší počet členských štátov zavádza kapacitné mechanizmy s cieľom podporiť investície do elektrární alebo poskytnúť elektrárňam stimuly na podporu ich prevádzky, a to v záujme toho, aby dodávky elektriny vždy uspokojovali dopyt. Komisia uznáva, že tieto verejné opatrenia môžu byť v niektorých prípadoch oprávnené a vo svojich Usmerneniach o štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky z roku 2014 prvýkrát stanovuje kritériá na posúdenie toho, či sú kapacitné mechanizmy v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Členské štáty musia byť v prvom rade schopné preukázať nevyhnutnosť týchto opatrení. Okrem toho musia zaručiť, aby kapacitné mechanizmy boli navrhnuté tak, že nebudú narúšať hospodársku súťaž v rámci jednotného trhu EÚ – nemali by napríklad neprimerane zvýhodňovať určitých výrobcov alebo druhy technológií, či vytvárať prekážky, ktoré bránia toku elektrickej energie medzi krajinami EÚ.

V rámci odvetvového prieskumu, ktorý je prvým prieskumom podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, sa najprv vyžiadajú informácie o reprezentatívnej vzorke členských štátov, ktoré majú zavedené kapacitné mechanizmy alebo ktoré ich zavedenie zvažujú. Ide o tieto krajiny: Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Vlády majú oprávnený záujem na zabezpečení dostatočných dodávok elektrickej energie – domácnosti a priemyselné odvetvia by nemali čeliť výpadkom. Mojou úlohou je zabezpečiť, aby verejné opatrenia prijaté na podporu investícií do dodávok elektrickej energie neodôvodnene nezvýhodňovali určitých výrobcov alebo technológie, ani nevytvárali prekážky cezhraničnému obchodu. V niektorých prípadoch môže byť napríklad efektívnejšie investovať do zlepšenia pripojení k rozvodnej sieti elektrickej energie medzi krajinami EÚ, než do budovania nových elektrární.“

Tento odvetvový prieskum vysiela členským štátom jasný signál, aby dodržiavali pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci pri zavádzaní kapacitných mechanizmov, a prispieva k cieľom Komisie vybudovať v Európe skutočnú energetickú úniu.

Potreba kapacitných mechanizmov

Čoraz väčší počet členských štátov vyjadril obavy, že dodávky elektrickej energie nemusia byť schopné od roku 2020 uspokojovať dopyt v dôsledku nedostatočných investícií zapríčinených neistotou na trhu a regulačnými zásahmi. Ďalší problém predstavuje to, že dopyt je potrebné uspokojiť aj vtedy, keď dôjde k výpadku výroby elektriny z rôznych obnoviteľných zdrojov (napríklad v dôsledku menšej veternosti alebo menšieho množstva slnečných lúčov v danom čase).

Kapacitné mechanizmy sú opatrenia prijaté členskými štátmi zamerané na zabezpečenie toho, aby ponuka elektrickej energie bola v strednodobom a dlhodobom horizonte schopná uspokojiť dopyt. Sú určené na podporu investícií na preklenutie očakávaného nedostatku kapacít a na zaistenie bezpečnosti dodávok. Kapacitné mechanizmy zvyčajne poskytovateľom kapacity ponúkajú dodatočné odmeny nad rámec príjmov z predaja elektrickej energie na trhu, a to výmenou za udržiavanie existujúcej kapacity alebo investovanie do novej kapacity potrebnej na zaistenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie. Kapacitné mechanizmy môžu potenciálne nielen podporovať výrobu elektrickej energie, ale môžu vyžadovať aj reakčné opatrenia (napríklad stimuly domácnostiam a podnikom na zníženie spotreby elektrickej energie počas špičky).

Rozsah pôsobnosti odvetvového prieskumu

Komisia zašle rôzne súbory otázok vybraným orgánom verejnej moci a účastníkom trhu pôvodne v jedenástich krajinách EÚ (Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko). Následne do konca roku 2015 zhodnotí odpovede a vyzve na zaslanie pripomienok k svojim predbežným zisteniam, pričom konečné výsledky plánuje uverejniť v polovici roku 2016.

Prostredníctvom odvetvového prieskumu chce Komisia lepšie pochopiť už zavedené kapacitné mechanizmy alebo kapacitné mechanizmy, ktorých zavedenie sa zvažuje. Taktiež posúdi a zistí, či existujú určité koncepčné riešenia kapacitných mechanizmov, ktoré narúšajú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi kapacity alebo brzdia cezhraničné obchodovanie.

Tento odvetvový prieskum bude dopĺňať a podporovať vykonávanie usmernení o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, ktoré nadobudli účinnosť v júli 2014. Okrem toho bude odvetvový prieskum dopĺňať legislatívny návrh Komisie týkajúci sa koncepcie trhu s elektrinou v rámci stratégie energetickej únie.

Viac informácií o odvetvovom prieskume kapacitných mechanizmov nájdete na:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar