Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Valstybės pagalba. Komisija pradeda elektros energijos tiekimo užtikrinimo priemonių tyrimą

Briuselis, 29 Balandžio 2015

Europos Komisija pradėjo valstybės pagalbos nacionalinėms priemonėms (vadinamosioms pajėgumų užtikrinimo priemonėms) tyrimą, siekdama užtikrinti, kad visada pakaktų elektros energijos gamybos pajėgumų ir būtų išvengta elektros energijos tiekimo nutraukimo. Atliekant tyrimą bus kaupiama informacija apie nagrinėtinas pajėgumų užtikrinimo priemones, visų pirma, ar jomis užtikrinamas pakankamas elektros energijos tiekimas neiškraipant konkurencijos arba prekybos bendrojoje ES rinkoje. Tyrimas papildo Komisijos energetikos sąjungos strategiją, kuria siekiama sukurti integruotą ir saugią energijos rinką Europoje. Išsamesnė informacija pateikiama duomenų suvestinėje.

Vis daugiau valstybių narių pradeda taikyti pajėgumo priemones, kuriomis skatinama investuoti į elektrines arba sukuriamos paskatos, kad elektrinės ir toliau veiktų, taip užtikrinant, kad elektros energijos tiekimas visada atitiktų paklausą. Komisija pripažįsta, kad tokios viešojo sektoriaus priemonės kai kuriais atvejais gali būti pagrįstos ir savo 2014 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairėsepirmą kartą pateikė vertinimo, ar pajėgumų užtikrinimo priemonės atitinka valstybės pagalbos taisykles, kriterijus. Visų pirma valstybės narės turi sugebėti įrodyti, kad tokios priemonės yra būtinos. Be to, jos turi užtikrinti, kad šios priemonės neiškreiptų konkurencijos bendrojoje ES rinkoje, pavyzdžiui, jomis nebūtų nederamai teikiama pirmenybė tam tikriems gamintojams ar technologijų rūšims arba kliudoma tiekti elektros energiją iš vienos ES šalies į kitą.

Vykdant šį pirmąjį tyrimą pagal ES valstybės pagalbos taisykles, iš pradžių bus prašoma pateikti informacijos apie tipinę valstybių narių, taikančių pajėgumų užtikrinimo priemones, imtį, t. y. apie Airiją, Belgiją, Daniją, Ispaniją, Italiją, Kroatiją, Lenkiją, Portugaliją, Prancūziją, Švediją ir Vokietiją.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Vyriausybės yra teisėtai suinteresuotos užtikrinti pakankamą elektros energijos tiekimą, kad nebūtų nutraukiamas elektros energijos tiekimas namų ūkiams ir pramonės įmonėms. Sieksiu užtikrinti, kad viešosiomis investicijų į elektros energijos tiekimą rėmimo priemonėmis nebūtų nederamai teikiama pirmenybė tam tikriems gamintojams ar technologijų rūšims arba kliudoma tarpvalstybinei prekybai. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais gali būti veiksmingiau investuoti į elektros tinklų jungčių tarp ES šalių gerinimą, nei statyti naujas jėgaines.“

„Šiuo tyrimu siekiama aiškiai parodyti valstybėms narėms, kad įgyvendinant pajėgumų užtikrinimo priemones reikia laikytis ES valstybės pagalbos taisyklių. Jis taip pat padeda siekti Komisijos tikslo – Europoje sukurti tikrą energetikos sąjungą.“

Kodėl reikia pajėgumų užtikrinimo priemonių?

Vis daugiau valstybių narių išreiškia susirūpinimą, kad dėl nepakankamų investicijų, kurias nulėmė rinkos netikrumas ir reguliuojamosios intervencinės priemonės, elektros energijos išteklių gali nepakakti patenkinti paklausai iki 2020 m. Kita problema yra ta, kad paklausa turi būti visiškai patenkinta ir tuo metu, kai trūksta įvairių atsinaujinančiųjų išteklių (pvz., kai tam tikru metu yra mažiau vėjo ar saulės).

Pajėgumų užtikrinimo priemonės – tai priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad elektros energijos pasiūla atitiktų paklausą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Jomis remiamos investicijos, kuriomis siekiama pašalinti tikėtiną pajėgumų trūkumą ir užtikrinti saugų tiekimą. Be pajamų, gautų pardavus elektros energiją rinkoje, paprastai pajėgumo priemonės teikia papildomą naudą pajėgumų tiekėjams, jei jie išlaiko esamus pajėgumus arba investuoja į naujus pajėgumus, kurių reikia siekiant užtikrinti saugų elektros energijos tiekimą. Pajėgumų užtikrinimo priemonėmis remiama ne tik energijos gamyba, bet ir reagavimo į paklausą priemonės (pvz., paskatos namų ūkiams ir įmonėms mažinti elektros energijos vartojimą piko metu).

Tyrimo sritis

Iš pradžių Komisija išsiųs įvairių klausimų rinkinius pasirinktoms valdžios institucijoms ir rinkos dalyviams vienuolikoje ES šalių (Airijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje). Tuomet ji įvertins atsakymus ir paragins iki 2015 m. pabaigos teikti pastabas dėl jos preliminarių išvadų. Galutinius rezultatus ji ketina paskelbti 2016 m. viduryje.

Vykdydama šį tyrimą Komisija siekia geriau suprasti jau taikomas arba svarstomas pajėgumų užtikrinimo priemones. Ji taip pat įvertins ir nustatys, ar dėl tam tikrų struktūros ypatybių pajėgumų užtikrinimo priemonės gali iškraipyti pajėgumų teikėjų konkurenciją arba kliudyti tarpvalstybinei prekybai.

Šiuo tyrimu prisidedama prie Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairių, kurios įsigaliojo 2014 m. liepos mėn., įgyvendinimo. Be to, toks tyrimas papildys Komisijos pateiktą teisės akto dėl elektros energijos rinkos struktūros pagal ES energetikos sąjungos strategiją pasiūlymą.

Daugiau informacijos apie pajėgumų užtikrinimo priemonių tyrimą galima rasti

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar