Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Riigiabi: komisjon algatab sektoriuuringu elektritarneid tagavate mehhanismide kohta

Brüssel, 29 aprill 2015

Euroopa Komisjon on algatanud riigiabi sektoriuuringu selliste riiklike meetmete kohta, millega tagatakse, et voolukatkestuste vältimiseks on elektri tootmiseks igal ajal olemas piisavalt võimsust (nn võimsuse tagamise mehhanismid). Uuringuga kogutakse võimsuse tagamise mehhanismide kohta teavet, et eelkõige uurida, kas nendega on tagatud piisav elektrivarustus, mis ei moonuta konkurentsi ega kaubandust ELi ühtsel turul. See täiendab komisjoni energialiidu strateegiat, mille eesmärk on luua Euroopas ühendatud, integreeritud ja turvaline energiaturg. Üksikasjaliku teabe saamiseks lugege palun teabelehte.

Üha enam liikmesriike kehtestab võimsuse tagamise mehhanisme, et soodustada investeerimist elektrijaamadesse või pakkuda stiimuleid elektrijaamade käigushoidmiseks, et elektri tarnimine vastaks igal ajal nõudlusele. Komisjon tunnistab, et sellised riiklikud meetmed võivad teatud olukorras olla põhjendatud. Oma 2014. aasta keskkonna- ja energiaalastes riigiabi suunistes esitas komisjon esimest korda kriteeriumid, mille abil hinnata võimsuse tagamise mehhanismide vastavust riigiabi eeskirjadele. Liikmesriigid peavad kõigepealt tõendama, et need meetmed on vajalikud. Lisaks peavad liikmesriigid tagama, et võimsuse tagamise mehhanismid kavandatakse viisil, mis ei moonuta konkurentsi ELi ühtsel turul – näiteks ei tohi nad põhjendamatult eelistada teatavaid tootjaid või tehnoloogiaid ega takistada elektri liikumist ühest ELi liikmesriigist teise.

ELi riigiabi eeskirjade alusel korraldatava esimese sektoriuuringuga kogutakse esialgu teavet võimsuse tagamise mehhanismid juba kehtestanud või nende kehtestamist kaaluvate liikmesriikide esindava valimi kohta. Need riigid on Belgia, Horvaatia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal, Hispaania ja Rootsi.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager sõnas: „Valitsustel on õigustatud huvi tagada piisav elektrivarustus, et majapidamised ja tööstus ei peaks seisma silmitsi elektrikatkestustega. Minu ülesanne on jälgida, et elektrivarustusse tehtavate investeeringute toetamiseks võetud riiklike meetmetega ei eelistataks põhjendamatult konkreetseid tootjaid või tehnoloogiaid ega takistataks piiriülest kaubandust. Näiteks võib mõnel juhul olla tõhusam investeerida ELi riikide vahelise elektrijaotusvõrgu parandamisse kui ehitada uusi elektrijaamu.”

Kõnealune sektoriuuring annab liikmesriikidele selgelt märku, et võimsuse tagamise mehhanismide rakendamisel tuleb järgida ELi riigiabi eeskirju, ning see aitab kaasa komisjoni eesmärgile rajada Euroopa energialiit.”

Vajadus võimsuse tagamise mehhanismide järele

Üha enam liikmesriike on väljendanud muret, et 2020. aastaks võib tekkida olukord, kus elektritarned ei suuda katta nõudlust, kuna turu ebakindluse ja reguleeriva sekkumise tõttu ei ole tehtud piisavalt investeeringuid. Lisaks peab nõudlus olema täielikult kaetud pakkumisega ka siis, kui muutuva võimsusega energiaallikaid napib (nt kui teatud perioodil on vähe tuult või päikest).

Võimsuse tagamise mehhanismid on meetmed, mida liikmesriigid võtavad elektrienergia nõudluse ja pakkumise ühitamiseks keskmises ja pikemas perspektiivis. Nende meetmetega toetatakse investeeringuid, mille abil kaetakse eeldatav võimsuse puudujääk ja tagatakse energiavarustuse kindlus. Üldiselt pakutakse võimsuse tagamise mehhanismidega tootjatele täiendavaid soodustusi lisaks elektri müümisest saadud tulule, kui nad säilitavad olemasoleva võimsuse või investeerivad elektrienergia varustuskindluse jaoks vajalikku uude võimsusesse. Võimsuse tagamise mehhanismidega saab lisaks elektritootmisele toetada ka nõudlusele reageerimise meetmeid (nt stiimulid majapidamistele ja ettevõtetele vähendada elektritarbimist tipptundidel).

Sektoriuuringu ulatus

Komisjon saadab esialgu eri küsimustikud valitud ametiasutustele ja turuosalistele üheteistkümnes ELi liikmesriigis (Belgia, Horvaatia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal, Hispaania ja Rootsi). Seejärel hindab komisjon vastuseid ja kutsub osalejaid esitama märkusi oma esialgsete järelduste kohta enne 2015. aasta lõppu. Lõplikud tulemused on kavas avaldada 2016. aasta keskpaigas.

Sektoriuuringu abil püüab komisjon paremini mõista juba rakendatud või kaalumisel olevaid võimsuse tagamise mehhanisme. Komisjon kavatseb ka hinnata ja teha kindlaks, kas võimsuse tagamise mehhanismide teatavad elemendid moonutavad võimsuse pakkujate vahelist konkurentsi või takistavad piiriülest kaubandust.

Sektoriuuringuga täiendatakse ja toetatakse 2014. aasta juulis jõustunud keskkonna- ja energiaalaste riigiabi suuniste rakendamist. Peale selle täiendab sektoriuuring komisjoni seadusandlikku algatust elektrituru kujundamise kohta, mis on osa ELi energialiidu strateegiast.

Lisateavet võimsuse tagamise mehhanisme käsitleva sektoriuuringu kohta leiate järgmiselt aadressilt:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar