Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Kommissionen iværksætter en sektorundersøgelse af mekanismer med henblik på at garantere elforsyningen

Bruxelles, 29 april 2015

Europa-Kommissionen har iværksat en sektorundersøgelse vedrørende statsstøtte i forbindelse med nationale foranstaltninger (de såkaldte "kapacitetsmekanismer") for at sørge for, at en tilstrækkelig elproduktionskapacitet står til rådighed til enhver tid for at undgå strømudfald. I undersøgelsen indsamles oplysninger om kapacitetsmekanismer navnlig for at verificere, at der sørges for en tilstrækkelig elforsyning uden at forvride konkurrencen eller samhandelen i EU’s indre marked. Undersøgelsen supplerer Kommissionens strategi for energiunionen om at skabe et sammenhængende, integreret og sikkert energimarked i Europa. Mere udførlige oplysninger findes i Factsheet.

Et stigende antal medlemsstater er i færd med at indføre kapacitetsmekanismer for at fremme investeringer i kraftværker eller skabe incitamenter til at holde kraftværker i drift med henblik på at sikre, at elforsyningen opfylder efterspørgslen til enhver tid. Kommissionen erkender, at sådanne offentlige foranstaltninger i visse situationer kan være begrundet, og fastsatte i sine retningslinjer fra 2014 om statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi for første gang kriterier for vurderingen af, om kapacitetsmekanismer overholder statsstøttereglerne. Medlemsstaterne skal i første omgang kunne dokumentere, at foranstaltningerne er nødvendige. Medlemsstaterne skal derudover sørge for, at kapacitetsmekanismerne udformes således, at de ikke forvrider konkurrencen i EU’s indre marked – f.eks. bør de hverken uretmæssigt favorisere bestemte producenter eller teknologityper eller skabe hindringer for transmission af el fra et EU-land til et andet.

I sektorundersøgelsen – den første inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler – anmodes der i første omgang om oplysninger fra et repræsentativt udsnit af medlemsstater, der har indført kapacitetsmekanismer eller overvejer at indføre dem: Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige og Tyskland.

Kommissæren med ansvar for konkurrencepolitikken, Margrethe Vestager, udtalte: "Medlemsstaternes regeringer har en legitim interesse i at sørge for en tilstrækkelig elforsyning, således at husholdninger og industrien ikke rammes af strømudfald. Min rolle går ud på at sørge for, at de offentlige foranstaltninger, der træffes for at skabe grundlaget for investeringer i elforsyning, hverken uretmæssigt favoriserer bestemte producenter eller teknologier eller skaber hindringer for handel på tværs af landegrænserne. I nogle tilfælde kan det f.eks. være mere effektivt at investere i at styrke sammenkoblingen af EU-landenes elnet end at opføre nye kraftværker."

"Denne sektorundersøgelse sender et klart signal til medlemsstaterne om, at EU’s statsstøtteregler skal overholdes i forbindelse med gennemførelsen af kapacitetsmekanismer, og den bidrager til Kommissionens mål om at opbygge en ægte energiunion i Europa."

Behovet for kapacitetsmekanismer

Et stigende antal medlemsstater har givet udtryk for betænkeligheder ved, om elforsyningen kan holde trit med efterspørgslen frem til 2020 som følge af utilstrækkelige investeringer på grund af markedsusikkerhed og de regulerende indgreb. Et yderligere problem består i, at der også er behov for en tilstrækkelig produktionskapacitet til at dække efterspørgslen på tidspunkter, hvor de variable vedvarende energikilder producerer mindre (f.eks. som følge af mindre vind eller sol på et givet tidspunkt).

Kapacitetsmekanismer er foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at sørge for, at elforsyningen kan holde trit med efterspørgslen på mellemlang og lang sigt. De udformes med sigte på at støtte investeringerne med det formål at afhjælpe det forventede kapacitetsunderskud og garantere forsyningssikkerheden. I reglen tilbydes der med kapacitetsmekanismerne yderligere fordele til kapacitetsudbydere ud over selve indtægterne ved salg af el på markedet til gengæld for at opretholde en eksisterende kapacitet eller investere i ny kapacitet, der er nødvendig for at garantere elforsyningssikkerheden. Kapacitetsmekanismer har potentiale til ikke alene at støtte elproduktion, men også efterspørgselsbegrænsende foranstaltninger (f.eks. incitamenter til husholdninger og virksomheder om at spare på elforbruget i spidsbelastningsperioder).

Omfanget af sektorundersøgelsen

Kommissionen vil i første omgang sende forskellige sæt af spørgsmål til udvalgte offentlige myndigheder og markedsdeltagerne i 11 EU-lande (Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige og Tyskland). Kommissionen vil derefter vurdere svarene og opfordre til, at der afgives kommentarer til dens foreløbige undersøgelsesresultater inden udgangen af 2015, og efter planen offentliggøres de endelige resultater medio 2016.

Med sektorundersøgelsen ønsker Kommissionen at opnå et bedre kendskab til allerede gennemførte eller påtænkte mekanismer. Den vil også vurdere og fastslå, om visse udformninger af kapacitetsmekanismer forvrider konkurrencen mellem kapacitetsudbydere eller hindrer handel på tværs af landegrænserne.

Sektorundersøgelsen skal supplere og støtte gennemførelsen af retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi, der trådte i kraft i juli 2014. Desuden vil sektorundersøgelsen supplere Kommissionens lovforslag om udformning af elektricitetsmarkedet inden for rammerne af EU’s strategi for energiunionen.

Yderligere oplysninger om sektorundersøgelsen af kapacitetsmekanismer findes på:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar