Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: De Commissie geeft leidraad voor lokale steunmaatregelen van de overheid die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie kunnen worden toegekend

Brussel, 29 april 2015

De Europese Commissie heeft met betrekking tot zeven maatregelen waarbij voor louter lokale initiatieven overheidssteun wordt verleend, geconcludeerd dat er geen staatssteun in de zin van de EU-regels mee gemoeid is, omdat ze het handelsverkeer tussen de lidstaten waarschijnlijk niet in significante mate ongunstig zullen beïnvloeden. De besluiten hebben betrekking op Tsjechië, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De besluiten van vandaag zijn voor de lidstaten en de betrokken partijen een extra leidraad om te bepalen welke zaken niet door de Commissie hoeven te worden goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. Ze zijn een aanvulling op de herziene algemene groepsvrijstellingsverordening van de Commissie, die vorig jaar in mei werd goedgekeurd en waarbij heel wat meer gevallen werden vrijgesteld van voorafgaande goedkeuring door de Commissie. Het algemene doel is de administratieve rompslomp voor overheden en bedrijven verder te verminderen, zodat de Commissie haar middelen voor de handhaving van de staatssteunregels kan richten op de zaken met het grootste effect op de eengemaakte markt. Dit is een belangrijke doelstelling van het initiatief voor de modernisering van het staatssteunbeleid van de Commissie.

De EU-staatssteunregels zijn van fundamenteel belang om ervoor te zorgen dat alle bedrijven op gelijke voet kunnen concurreren in de hele eengemaakte markt van de EU. Staatssteun aan individuele bedrijven is in beginsel verboden, tenzij die kan worden gerechtvaardigd, omdat de gelijke mededingingsvoorwaarden in de eengemaakte markt daardoor worden vervalst (artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Dit verbod geldt alleen voor maatregelen die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden. Omdat binnen de EU een hoog niveau van economische integratie is bereikt, zal steun die de mededinging tussen bedrijven vervalst in de meeste gevallen ook effect hebben op het handelsverkeer binnen de EU.

Indien echter staatssteun wordt verleend voor een activiteit met een louter lokale impact, kan het zijn dat het handelsverkeer binnen de EU niet ongunstig wordt beïnvloed, bv. wanneer de begunstigde goederen levert of diensten verricht binnen een een beperkt gebied binnen een lidstaat en waarschijnlijk geen klanten uit andere lidstaten zal aantrekken. Bovendien mag de maatregel geen - of hoogstens marginale - voorzienbare effecten hebben op grensoverschrijdende investeringen in de sector of de vestiging van bedrijven binnen de eengemaakte markt van de EU. Dit wordt aangetoond door de feiten van de zeven zaken waarin vandaag een besluit is vastgesteld.

De niet-vertrouwelijke versies van de besluiten komen, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder de hieronder vermelde zaaknummers. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op het internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Nadere informatie over de besluiten

Tsjechië - Openbare ziekenhuizen in Hradec Králové (SA.37432)

De openbare ziekenhuizen die eigendom zijn van de regio Hradec Králové ontvangen overheidsfinanciering, in hoofdzaak om de medische spoeddiensten te garanderen en de apparatuur te financieren die deze ziekenhuizen nodig hebben om hun diensten te kunnen verstrekken. De Commissie is van oordeel dat deze overheidsfinanciering het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig kan beïnvloeden en dus geen staatssteun vormt, in essentie om twee redenen: de ziekenhuizen verstrekken als hoofdactiviteit medische zorgen aan mensen die in de buurt van elk ziekenhuis wonen (d.w.z. hun district). Daarnaast zijn er geen aanwijzingen van relevante grensoverschrijdende investeringen in de ziekenhuizen of van de vestiging van zorgverleners uit andere lidstaten in de regio.

Duitsland - Medisch centrum in Durmersheim (SA.37904)

De Commissie ontving een klacht dat de Duitse gemeente Durmersheim (Baden-Württemberg) faciliteiten onder de marktprijs verhuurt aan het medisch centrum Klinikum Mittelbaden. Het centrum verstrekt medische standaarddiensten aan de lokale bevolking, waarvoor alleen op lokaal niveau mededinging bestaat. Taalkwesties en kenmerken van de nationale gezondheids- of verzekeringssystemen maken grensoverschrijdende mededinging voor medische standaarddiensten onwaarschijnlijk. Bovendien zou een mogelijk voordeel erg beperkt zijn en zouden ,de effecten verwaarloosbaar zijn omdat het maar om een klein centrum gaat en er niet veel huur wordt betaald. De vermeende begunstigde van de steun heeft geen enkele activiteit waarvoor op een ruimer niveau dan het lokale niveau mededinging bestaat.

Duitsland - Stedelijke projectvennootschap Wirtschaftsbüro Gaarden - Kiel (SA.33149)

De projectvennootschap Kiel-Gaarden GmbH is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de stad Kiel. Zij verstrekt, op zeer beperkte schaal, gratis informatie-, advies- en consultancydiensten voor belanghebbende particulieren, pas opgerichte bedrijven en kmo's/mkb om Kiel-Gaarden aantrekkelijker te maken en er meer economische activiteit te ontplooien. Zij verleent haar diensten uitsluitend lokaal, in Kiel-Gaarden, een achterstandswijk van Kiel waarvoor stadsontwikkelingsmaatregelen worden genomen. Daarnaast stelde de Commissie vast dat er geen bewijs was van relevante grensoverschrijdende investeringen voor dergelijke diensten (het bieden van basisadvies aan zeer kleine ondernemingen in achterstandswijken in steden).

Duitsland - Landgrafen-Klinik (SA.38035)

De Landgrafen-Klinik is een revalidatiekliniek met 200 bedden in Bad Nenndorf (Nedersaksen). De deelstaat heeft de kliniek vergoed voor de verliezen die bij het verstrekken van gezondheidszorgdiensten zijn geleden. De Commissie is van oordeel dat die overheidsfinanciering het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig kan beïnvloeden en dus geen staatssteun vormt, in essentie omdat de door de Landgrafen-Klinik verstrekte diensten louter lokaal van aard zijn (van de 3080 patiënten die er in 2013 werden behandeld, was er geen enkele afkomstig uit een andere lidstaat), en omdat de overheidsfinanciering van de Landgrafen-Klinik geen aanzienlijke investering in de regio heeft aangetrokken noch concrete belemmeringen heeft gecreëerd voor de vestiging van andere ondernemingen (er zijn trouwens meer dan 20 revalidatieklinieken in de streek).

Nederland - Investeringssteun voor de haven van Lauwersoog (SA.39403)

Het investeringsproject in de haven van Lauwersoog bestaat uit een verlenging van de kade in de vissershaven, modernisering van de jachthaven voor plezierboten en de bouw van een drijvend platform voor de recreatievisserij. De haven van Lauwersoog wordt voornamelijk gebruikt door kleine vissersboten, die vooral voor een bepaalde haven kiezen omdat die dichtbij visgronden ligt. De investering zal niet leiden tot een aanzienlijke toename van de capaciteit van de haven en met name niet voor meer capaciteit om grotere schepen te ontvangen. Bijgevolg is de investering in de vissershaven gericht op een lokale markt en zal zij geen significant effect hebben op de handelsstromen tussen de lidstaten, in die zin dat vissers uit andere lidstaten daardoor geen prikkels zouden krijgen om de haven van Lauwersoog te gaan gebruiken in plaats van vissershavens in andere lidstaten. Ook de delen van het project voor recreatieve activiteiten zijn duidelijk gericht op een lokale markt (de jachthaven heeft slechts 60 ligplaatsen) en zullen de grensoverschrijdende handel dus niet ongunstig beïnvloeden.

Verenigd Koninkrijk - Glenmore Lodge (SA.37963)

Glenmore Lodge, dat door SportScotland, een overheidsinstantie, wordt geëxploiteerd en gesubsidieerd, is het National Outdoor Training Centre van Schotland. Het is actief op twee gebieden: certificeringsopleidingen voor bergcoaches en -instructeurs, waarbij kwalificaties worden aangeboden die door bestuursorganen in de sportsector in het Verenigd Koninkrijk worden erkend, en in mindere mate opleiding in bergvaardigheden en bergsporten voor het grote publiek. De Commissie stelde vast dat de steun voor SportScotland het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloedde en dus geen staatssteun vormde, omdat het grootste deel van de activiteit van Glenmore Lodge gericht is op regionale of hoogstens nationale klanten en omdat er geen overtuigend bewijs is van grensoverschrijdende investeringen of vestigingen voor het soort diensten dat door Glenmore Lodge wordt aangeboden.

Verenigd Koninkrijk - Golfclubs die eigendom zijn van de leden (SA.38208)

In het Verenigd Koninkrijk gelden bepaalde vrijstellingen van de vennootschapsbelasting voor sportclubs die kwalificeren als Community Amateur Sport Clubs (CASC’s). In een klacht werd aangevoerd dat bepaalde belastingvoordelen voor golfclubs de mededinging zouden vervalsen en met staatssteun zouden gelijkstaan. De klacht had betrekking op vrijstellingen van de vennootschapsbelasting over de winst die de CASC's maken wanneer niet-leden (d.w.z. bezoekers) entreegeld betalen, wanneer de omzet van de handel minder bedraagt dan 30 000 pond, en over het inkomen uit eigendommen van de club wanneer het bruto-inkomen minder bedraagt dan 20 000 pond. De Commissie concludeerde dat deze clubs door hun status van CASC's activiteiten zijn die tegemoetkomen aan de behoeften van de lokale bevolking en dus het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en geen steun vormen.De belastingvoordelen zijn op lage niveaus begrensd, waardoor clubs met significante inkomsten uit spelers die geen lid zijn (uit het Verenigd Koninkrijk of uit het buitenland), die dus zouden kunnen concurreren met golfterreinen buiten het Verenigd Koninkrijk, uitgesloten zijn.

IP/15/4889

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar