Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja podejmuje działania w celu wzmocnienia współpracy UE w zwalczaniu terroryzmu, zorganizowanej przestępczości i cyberprzestępczości

Strasburg, 28 kwiecień 2015


 

Komisja Europejska przedstawiła dziś Europejską agendę bezpieczeństwa na lata 2015-2020 w celu wsparcia współpracy państw członkowskich w zakresie zwalczania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz zwiększenia naszego wspólnego zaangażowania w walkę przeciwko terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości. W agendzie określono konkretne narzędzia i środki, które zostaną użyte we wspólnych działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i bardziej skuteczne przeciwdziałanie trzem największym zagrożeniom.

Ostatnie ataki terrorystyczne na narody i wartości europejskie zostały skoordynowane ponad granicami, co pokazuje, że musimy pracować razem, by przeciwdziałać tym zagrożeniom przy pełnym poszanowaniu praw człowieka.Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich, ale nie są one w stanie sprostać samodzielnie wyzwaniom o charakterze transgranicznym, przy czym w przypadku pojawienia się tych wyzwań konieczne jest wsparcie UE, by zwiększać zaufanie i ułatwiać współpracę, wymianę informacji i prowadzenie wspólnych działań.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: „Terroryzm, przestępczość zorganizowana i cyberprzestępczość są złożonymi i wciąż zmieniającymi się wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa o wymiarze transgranicznym.Dlatego jest to najwyższy czas, byśmy jako Europejczycy zaczęli ściślej współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych obywateli. Za pomocą tej wspólnej unijnej agendy chcemy zachęcić organy krajowe do bardziej skutecznej współpracy, w duchu wzajemnego zaufania. Terroryści podejmują bowiem atak na cenione przez nas wartości demokratyczne. Będziemy zdecydowanie opowiadać się za przestrzeganiem praw podstawowych i działać w celu wyeliminowania przyczyn radykalizacji postaw, sprzyjając jednocześnie rozkwitowi prawdziwej kultury tolerancji w naszych społeczeństwach”.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: „Nie ma bezpieczeństwa bez wolności, jednocześnie nie ma wolności bez bezpieczeństwa. Komisja odegra wiodącą rolę dzięki unijnej agendzie bezpieczeństwa skoncentrowanej na obszarach, w których Unia może dokonać rzeczywistych zmian. Agenda ta nie jest jedynie odpowiedzią na ostatnie tragiczne wydarzenia. Jest to odnowienie naszej wspólnej strategii bezpieczeństwa w nowym środowisku politycznym i prawnym, w którym wszyscy jesteśmy zdania, że musimy sobie wzajemnie ufać, skutecznie koordynować i wymieniać informacje w celu wyeliminowania wciąż zmieniających się zagrożeń. W agendzie bezpieczeństwa określono konkretne działania mające na celu urzeczywistnienie tych priorytetów: obejmuje bowiem ona zestaw skutecznych i różnorodnych środków: od działań prewencyjnych po ochronę, wykrywanie i egzekwowanie prawa”.

Lepsza i ściślejsza współpraca skoncentrowana na trzech priorytetach

UE stworzyła zestaw narzędzi w celu wspierania organów ścigania państw członkowskich w zwalczaniu przestępczości i terroryzmu. Sukces zależy od skutecznej współpracy między instytucjami i agencjami unijnymi oraz państwami członkowskimi i organami krajowymi. Agenda pozwoli na lepsze wykorzystanie tych narzędzi poprzez umożliwienie lepszej wymiany informacji i ściślejszą współpracę.

To podejście można dostosować do nowych i powstających zagrożeń. Będzie ono wykorzystane do przeciwdziałania trzem z najważniejszych zagrożeń. Są to: 1) zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie radykalizacji postaw; 2) walka z przestępczością zorganizowaną; 3) walka z cyberprzestępczością.

Najważniejsze działania obejmują:

  • przeciwdziałanie radykalizacji postaw: Komisja utworzy centrum doskonałości zajmujące się gromadzeniem i rozpowszechnianiem wiedzy eksperckiej na temat przeciwdziałania radykalizacji postaw, korzystając z doświadczeń sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN), ogólnounijnej zintegrowanej sieci, która rozpoczęła działalność w 2011 r. Wzmocni to wymianę doświadczeń między praktykami bezpośrednio zaangażowanymi w przeciwdziałanie radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi na poziomie lokalnym;
  • aktualizację decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu: w celu zapewnienia bardziej spójnych ram prawnych, by przeciwdziałać napływowi zagranicznych bojowników. Pozwoli to na zintensyfikowanie współpracy z państwami trzecimi w odniesieniu do tego zagadnienia;
  • wyeliminowanie finansowania przestępców: zostanie wzmocniona współpraca między właściwymi organami w Europie (w szczególności z jednostkami analityki finansowej, które zostaną podłączone do EUROPOLU); Komisja oceni potrzebę przyjęcia nowych przepisów prawnych w celu zwalczania finansowania terrorystów i ułatwienia konfiskowania własności uzyskanej z działalności przestępczej;
  • poszerzenie dialogu z sektorem informatycznym: w 2015 r., Komisja zapoczątkuje działalność forum unijnego, w którym uczestniczyć będą przedsiębiorstwa z sektora informatycznego, w celu zwalczania propagandy terrorystycznej w internecie i mediach społecznościowe oraz złagodzenia obaw organów ścigania związanych z nowymi technologiami szyfrowania;
  • wzmocnienie ram prawnych dotyczących broni palnej w celu przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi bronią i jej ponownemu uruchomieniu i wykorzystaniu, opracowania wspólnych standardów oraz wymiany większej ilości informacji i wzmocnienia współpracy z państwami trzecimi;
  • wzmocnienie narzędzi zwalczania cyberprzestępczości: priorytetem jest określenie sposobów wyeliminowania przeszkód z zakresu prowadzenia dochodzeń karnych online, w szczególności poprzez rozwiązanie kwestii problemowych z zakresu jurysdykcji sądów i przyjęcie przepisów dotyczących dostępu do środków dowodowych i informacji z internetu;
  • zwiększenie zasobów Europolu, w tym poprzez stworzenie europejskiego centrum zwalczania terroryzmu, które pomoże tej agencji unijnej zwiększyć wsparcie dla działań krajowych organów ścigania w obszarze zwalczania zagranicznych bojowników terrorystycznych, finansowania terrorystów, umieszczania w internecie treści ekstremistycznych oraz nielegalnego obrotu bronią palną.

Nowa metoda pracy

Nowy sposób działania w Komisji, oparty na zasadach współpracy, umożliwił kompleksowe podejście do zagadnienia terroryzmu za pomocą agendy obejmującej środki z wielu różnych sektorów polityki: od spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości do spraw finansowych, transportu i ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę obecną pozycję spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości stawianych na równi z innymi politykami UE, jednym z najważniejszych celów Komisji będzie wdrożenie pełnego zestawu istniejących instrumentów z obszarów wymiany informacji, współpracy sądowej i policyjnej oraz kształcenia i badań. Ponadto zostaną podjęte ukierunkowane działania w celu przyjęcia rozpatrywanych obecnie wniosków, np. wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie unijnych danych dotyczących przelotu pasażera oraz z zakresu reformy ochrony danych.

Kontekst

Ostatnie wyniki Eurobarometru wskazują, że obywatele coraz bardziej niepokoją się swoim bezpieczeństwem: odsetek osób, które uznają terroryzm za główne wyzwanie związane z bezpieczeństwem w UE wzrósł skokowo z 33 % średnio w 2013 r. do 49 % obecnie (zob. załącznik)..

W czerwcu 2014 r. Rada Europejska wezwała Komisję do dokonania przeglądu strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE z 2010 r. i zaktualizowania jej do połowy 2015 r. W grudniu 2014 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych określiła priorytety dotyczące aktualizacji strategii.

W swojej rezolucji z dnia 17 grudnia 2014 r. Parlament Europejski wezwał do uwzględnienia w nowej strategii rozwiązań, które są dalekowzroczne i które łatwo dostosować do zmieniających się warunków, przy jednoczesnym przyjęciu na terenie całej Unii wspólnego podejścia w zakresie zwalczania napływu zagranicznych bojowników, handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej, prania brudnych pieniędzy i korupcji.

W wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera agenda bezpieczeństwa została uznana za priorytet, a w programie prac na rok 2015 Komisja zobowiązała się do opracowania Europejskiej agendy bezpieczeństwa.

Przydatne linki

Komunikat dotyczący Europejskiej agendy bezpieczeństwa

Pytania i odpowiedzi: Europejska agenda bezpieczeństwa

Specjalne badanie Eurobarometru nr 432: Stanowisko Europejczyków wobec kwestii bezpieczeństwa

Strona internetowa pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa

Strona internetowa komisarza Dimitrisa Avramopoulosa

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych

UE zapewnia 10 mln euro na rzecz zwalczania radykalizacji postaw w regionie Sahelu i Maghrebu oraz powstrzymania napływu zagranicznych bojowników z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Zachodnich Bałkanów

IP/15/4865

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar