Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen tager skridt til at styrke EU-samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og it-kriminalitet

Strasbourg, 28 april 2015

 

 

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en europæisk dagsorden om sikkerhed for perioden 2015-2020 for at støtte medlemsstaternes samarbejde om at bekæmpe sikkerhedstrusler og optrappe vores fælles indsats for at bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og it-kriminalitet. I dagsordenen fastsættes de konkrete redskaber og foranstaltninger, der vil blive anvendt til denne fælles indsats for at garantere sikkerheden og bekæmpe de tre mest presserende trusler mere effektivt.

Terrorangrebene for nylig på de europæiske befolkninger og værdier blev koordineret på tværs af grænserne, hvilket viser, at vi er nødt til at samarbejde om at bekæmpe disse trusler, samtidig med at de grundlæggende rettigheder fuldt ud overholdes.Ansvaret for at sikre den interne sikkerhed ligger først og fremmest hos medlemsstaterne, men grænseoverskridende udfordringer overstiger det enkelte lands kapacitet til at klare dem på egen hånd og kræver EU-støtte for at opbygge tillid og lette samarbejdet, informationsudvekslingen og den fælles indsats.

Første næstformand i Kommissionen Frans Timmermans udtalte: "Terrorisme, organiseret kriminalitet og it-kriminalitet udgør komplekse sikkerhedstrusler, der hele tiden forandrer sig og krydser Europas grænser. Det er derfor på tide, at vi europæere samarbejder bedre og tættere med hinanden for at garantere vores borgeres sikkerhed. Ved hjælp af denne fælles EU-dagsorden ønsker vi at få de nationale myndigheder til at samarbejde mere effektivt og i gensidig tillid til hinanden. Terrorister angriber de demokratiske værdier, vi værner om. Vi vil stå fast på de grundlæggende rettigheder og arbejde for at fjerne de grundlæggende årsager til radikalisering for at fremme en reel kultur præget af tolerance.”

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab Dimitris Avramopoulos sagde: ”Der findes ingen sikkerhed uden frihed, og samtidig findes der ingen frihed uden sikkerhed. Kommissionen tager teten ved at fremlægge en EU-dagsorden om sikkerhed, der fokuserer på de områder, hvor EU er i stand til at gøre en reel forskel. Denne dagsorden er ikke blot en reaktion på de tragiske begivenheder for nylig. Det er en fornyelse af vores fælles sikkerhedsstrategi i en ny politisk og retlig ramme, hvor vi alle er enige om, at vi er nødt til at stole på hinanden for effektivt at koordinere og udveksle oplysninger med henblik på at bekæmpe de skiftende trusler. I dagsordenen fastsættes en række konkrete foranstaltninger for at omsætte disse vigtige principper i praksis: et sæt effektive foranstaltninger, som går fra den forebyggende indsats til beskyttelse, opdagelse og retshåndhævelse."

Et bedre og tættere samarbejde med tre prioriteter

EU har skabt et sæt redskaber, der skal hjælpe medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder med at bekæmpe kriminalitet og terrorisme. Hvorvidt det lykkes, afhænger af, at der skabes et effektivt samarbejde mellem EU-institutionerne og –agenturerne og medlemsstaternes nationale myndigheder. Dagsordenen vil muliggøre en bedre udnyttelse af disse redskaber ved at forbedre informationsudvekslingen og øge samarbejdet.

Denne tilgang kan tilpasses til nye trusler, der dukker op. Den vil blive anvendt til at tackle tre af de mest presserende udfordringer: 1) forebyggelse af terrorisme og bekæmpelse af radikalisering, 2) bekæmpelse af organiseret kriminalitet og 3) bekæmpelse af it-kriminalitet

De vigtigste foranstaltninger omfatter følgende:

  • Bekæmpelse af radikalisering: Kommissionen vil oprette et ekspertisecenter for at indsamle og formidle ekspertise om bekæmpelse af radikalisering, der skal bygge på netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering (RAN), et EU-paraplynetværk, der blev lanceret i 2011. Dette vil styrke udvekslingen af erfaringer blandt fagfolk, der er direkte involveret i forebyggelsen af radikalisering og voldelig ekstremisme på lokalt plan.
  • Ajourføring af rammeafgørelsen om terrorisme: for at skabe mere sammenhængende retsregler med henblik på at tackle problemet med udenlandske krigere. Det vil muliggøre et intensiveret samarbejde med tredjelande om dette spørgsmål.
  • Bekæmpelse af finansiering af kriminelle: samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i Europa (navnlig de nationale finansielle efterretningsenheder, som skal forbindes med Europol) vil blive styrket. Kommissionen vil vurdere behovet for ny lovgivning for at bekæmpe finansiering af terrorisme og forbedre konfiskationen af udbyttet af kriminelle aktiviteter.
  • Forbedring af dialogen med it-industrien: i 2015 vil Kommissionen lancere et EU-forum med større it-virksomheder for at bekæmpe terrorpropaganda på internettet og i de sociale medier og undersøge, hvordan de retshåndhævende myndigheders problemer vedrørende nye krypteringsteknologier kan løses.
  • Styrkelse af retsreglerne for skydevåben: for at bekæmpe ulovlig handel og adgang til våben, fastsætte fælles standarder, udveksle flere oplysninger og fremme samarbejdet med tredjelande.
  • Styrkelse af vores redskaber til bekæmpelse af it-kriminalitet: det prioriteres at finde frem til, hvordan de forhold, der står i vejen for strafferetlig efterforskning af it-kriminalitet, kan fjernes, navnlig spørgsmålet om, hvilken ret der er kompetent, og regler for adgangen til internetbaserede beviser og oplysninger.
  • Forøgelse af Europols kapacitet: bl.a. ved at oprette et europæisk center til bekæmpelse af terrorisme, der skal bistå EU-agenturet med at optrappe støtten til de nationale retshåndhævende myndigheders indsats for at tackle problemerne med udenlandske krigere, finansiering af terrorisme, voldeligt ekstremistisk indhold på internettet og ulovlig handel med skydevåben.

En anden måde at arbejde på

Den nye måde at samarbejde på i Kommissionen har gjort det muligt at udforme en omfattende tilgang til sikkerhed med dagsordenen, som indeholder foranstaltninger, der dækker hele spektret af politiske sektorer fra retlige og indre anliggender til finansielle anliggender, transport og miljø.

Nu hvor politikkerne på området retlige og indre anliggender endelig er kommet på lige fod med andre EU-politikker, vil en af Kommissionens vigtigste prioriteter være gennemførelsen af en lang række eksisterende retsforskrifter for informationsudveksling, politimæssigt og retligt samarbejde og uddannelse og forskning. Der vil også blive lagt stor vægt på at få gennemført de forslag, der er under behandling, f.eks. direktivet om PNR-oplysninger og databeskyttelsesreformen.

Baggrund

En Eurobarometer-undersøgelse for nylig viste, at borgerne i stigende grad er bekymrede for deres sikkerhed: den andel af befolkningen, der anser terrorisme som den største sikkerhedsmæssige udfordring i EU, er steget fra i gennemsnit 33 % i 2013 til 49 % i dag (se bilaget).

I juni 2014 opfordrede Det Europæiske Råd Kommissionen til at revidere EU-strategien for intern sikkerhed og ajourføre den inden midten af 2015. På Rådets (retlige og indre anliggender) møde i december 2014 blev prioriteterne for fornyelsen af strategien fastsat.

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 17. december 2014 til, at den nye strategi bliver fremadrettet, let at tilpasse til udviklingen i situationen og en fælles tilgang på tværs af EU til at løse problemet med udenlandske krigere, it-sikkerhed, menneskehandel, organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge og korruption.

I kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer anføres dagsordenen om sikkerhed som en prioritet for denne Kommission, og Kommissionens arbejdsprogram for 2015 sigter mod at gennemføre den europæiske dagsorden om sikkerhed.

Nyttige links

Meddelelse om den europæiske dagsorden om sikkerhed

Spørgsmål og svar: Den europæiske dagsorden om sikkerhed

Særnummer af Eurobarometer 432: Europæernes holdning til sikkerhedsspørgsmålet

Websted for første næstformand Frans Timmermans

Websted for kommissær Dimitris Avramopoulos

Websted for Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender

EU yder 10 mio. EUR til bekæmpelse af radikalisering i Sahel-Maghreb-regionen og dæmmer op for strømmen af udenlandske krigere fra Nordafrika, Mellemøsten og landene på Vestbalkan

IP/15/4865

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar