Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Комисията предприема мерки за засилване на европейското сътрудничество в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и престъпленията в кибернетичното пространство

Страсбург, 28 Април 2015

 

Европейската комисия представи днес Европейска програма за сигурност за периода 2015—2020 г., за да подпомогне сътрудничеството между държавите членки в борбата срещу заплахите за сигурността и за да засили общите ни усилия в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и престъпленията в кибернетичното пространство. В програмата са определени конкретните инструменти и мерки, които ще бъдат използвани в тази съвместна работа с цел гарантиране на сигурността и по-ефективна борба с тези три най-непосредствени заплахи.

Неотдавнашните терористични атаки срещу населението и ценностите на Европа бяха координирани на трансгранично равнище, което показва, че трябва да работим заедно, за да се противопоставим на тези заплахи, при пълно зачитане на основните права.Отговорността за гарантиране на вътрешната сигурност се носи преди всичко от държавите членки, но трансграничните предизвикателства са прекалено големи и не позволяват на отделните държави да действат самостоятелно, поради което налагат да бъде предоставена помощ от ЕС за изграждане на доверие и улесняване на сътрудничеството, обмена на информация и съвместните действия.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Тероризмът, организираната престъпност и престъпленията в кибернетичното пространство са сложни и променящи се предизвикателства пред сигурността, които надхвърлят пределите на европейските граници. Поради това е време ние европейците да започнем да работим по-добре и в по-тясно сътрудничество, за да гарантираме сигурността на нашите граждани. Целта ни чрез тази съвместна програма на ЕС е националните органи да си сътрудничат по-ефективно, в дух на взаимно доверие. Терористите атакуват демократичните ценности, които са ни скъпи. Ние няма да отстъпим от основните права и ще работим за премахване на първопричините за радикализацията, като насърчаваме изграждането на истинска култура на търпимост в нашите общества.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Не може да съществува сигурност без свобода и същевременно не може да съществува свобода без сигурност. Комисията заема водеща позиция, като представя Програма на ЕС за сигурност, насочена към областите, в които Европейският съюз е в състояние да внесе истинска промяна. Тази програма не е просто отговор на случилите се наскоро трагични събития. С нея се подновява общата ни стратегия за сигурност в нова политическа и правна среда, в която всички сме съгласни, че трябва да си имаме взаимно доверие и да координираме и обменяме ефективно информация, за да се справим с променящите се заплахи. В програмата са набелязани конкретни действия, които ще превърнат тези основни принципи в практическа реалност: набор от строги мерки, които варират от превантивни действия до защита, откриване и прилагане.“

По-добра работа в по-тясно сътрудничество, с три приоритета

ЕС е разработил набор от инструменти, които да помагат на правоприлагащите органи на държавите членки в борбата с престъпността и тероризма. Успехът зависи от ефективното сътрудничество между институциите и агенциите на ЕС и държавите членки и националните органи. Програмата ще позволи тези инструменти да се използват по-добре, като осигури възможност за по-добър обмен на информация и за засилено сътрудничество.

Този подход може да се приспособи към новите и възникващите заплахи. Той ще бъде използван, за да се отговори на три от най-непосредствените предизвикателства: 1) предотвратяване на тероризма и противодействие на радикализацията; 2) борба с организираната престъпност; 3) борба с престъпленията в кибернетичното пространство.

Основните действия включват:

  • Противодействие на радикализацията: Комисията ще създаде Център за високи постижения за събиране и разпространение на експертни знания за борба с радикализацията, който ще разчита на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) — широкообхватна мрежа в рамките на ЕС, стартирана през 2011 г. Това ще засили обмена на опит между специалисти, участващи пряко в предотвратяването на радикализацията и на съпроводения с насилие екстремизъм на местно равнище.
  • Актуализиране на рамковото решение относно тероризма: за да се осигури по-последователна правна рамка за справяне с явлението чуждестранни бойци. Това ще осигури възможност за засилено сътрудничество с трети държави по този въпрос.
  • Спиране на финансирането на престъпниците: ще бъде засилено сътрудничеството между компетентните органи в Европа (по-специално националните звена за финансово разузнаване, които ще бъдат свързани с Европол); Комисията ще разгледа необходимостта от ново законодателство за борба с финансирането на тероризма и за подобряване на конфискациите на имущество, придобито чрез престъпни дейности.
  • Засилване на диалога със сектора на информационните технологии: през 2015 г. Комисията ще стартира форум на равнище ЕС с големи ИТ дружества с цел противодействие на терористичната пропаганда по интернет и социалните медии, както и за да бъдат проучени начините за решаване на проблемите на правоприлагащите органи по отношение на новите технологии за криптиране.
  • Укрепване на правната рамка в областта на огнестрелните оръжия с цел справяне с незаконния трафик и повторното активиране на оръжия, въвеждане на общи стандарти, обмен на повече информация и насърчаване на сътрудничеството с трети държави.
  • Укрепване на инструментите ни за борба с престъпленията в кибернетичното пространство: приоритетът е да се набележат начини за преодоляване на пречките пред наказателните разследвания онлайн, по-специално по отношение на въпросите, свързани с компетентния съд, и правилата за достъп до намиращи се в интернет доказателства и информация.
  • Повишаване на капацитета на Европол, включително чрез създаването на Европейски център за борба с тероризма, който ще помогне на Агенцията на ЕС да засили подкрепата за действията на националните правоприлагащи органи за справяне с чуждестранните бойци терористи, финансирането на тероризма, агресивното екстремистко съдържание онлайн и незаконния трафик на огнестрелни оръжия.

Различен подход към работата

Новият начин на работа в Комисията, който се основава на сътрудничество, позволи да бъде възприет цялостен подход към сигурността, като програмата включва мерки за целия набор от сфери на политиката — от правосъдието и вътрешните работи до финансовите въпроси, транспорта и околната среда.

Тъй като политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи вече излязоха от сянката на другите политики на ЕС, един от основните приоритети на Комисията ще бъде прилагането на пълния набор от съществуващи инструменти за обмен на информация, за полицейско и съдебно сътрудничество и за обучение и научни изследвания. Силен акцент ще бъде поставен и върху реализирането на все още неприетите предложения, като например Директивата на ЕС за система на ЕС за резервационни данни на пътниците и реформата в областта на защитата на данните.

Контекст

Съгласно неотдавнашно проучване на Евробарометър гражданите са все по-разтревожени за своята сигурност: делът на хората, според които тероризмът е основното предизвикателство пред сигурността в ЕС, е скочил от средно 33 % през 2013 г. на 49 % днес (вж. приложението).

През юни 2014 г. Европейският съвет призова Комисията да прегледа стратегията на ЕС за вътрешна сигурност от 2010 г. и да я актуализира до средата на 2015 г. На заседанието си през декември 2014 г. Съветът по въпросите на правосъдието и вътрешните работи набеляза приоритетите си за обновяване на стратегията.

В резолюцията си от 17 декември 2014 г. Европейският парламент призова новата стратегия да бъде ориентирана към бъдещето и да бъде лесно приспособима към променящите се ситуации със съгласуван подход в целия Съюз за справяне с чуждестранните бойци, киберсигурността, трафика на хора, организираната престъпност, изпирането на пари и корупцията.

В Политическите насоки на председателя Юнкер програмата за сигурност е набелязана като приоритет за настоящата Комисия, а в работната програма на Комисията за 2015 г. е поет ангажимент за изпълнение на Европейската програма за сигурност.

Полезни връзки

Съобщение относно Европейската програма за сигурност

Въпроси и отговори: Европейската програма за сигурност

Специален Евробарометър 432: Отношението на европейците към сигурността

Уебсайт на първия заместник-председател Франс Тимерманс

Уебсайт на комисар Димитрис Аврамопулос

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

ЕС предоставя 10 милиона евро за борба с радикализацията в Сахел-Магреб и за прекъсване на потока от чуждестранни бойци от Северна Африка, Близкия изток и Западните Балкани

IP/15/4865

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar