Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vid öppnandet av den nionde rundan i TTIP-förhandlingarna visar EU-kommissionens rapport att små och medelstora företag kommer att göra betydande vinster

Bryssel, 20 april 2015

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) innebär stora möjligheter för små och medelstora företag enligt en rapport som offentliggjordes i Bryssel i dag. I rapporten från 2014 presenteras resultaten av en undersökning av vilka utmaningar små och medelstora ställs inför när de exporterar till USA. Rapporten innehåller också nyare uppgifter över omfattningen av exporten från EU:s små och medelstora företag till USA.

De små och medelstora företagen är grunden i den europeiska ekonomin. De kommer att se till att fördelarna med partnerskapsavtalet kommer lokala samhällen till godo. EU och USA arbetar för att få till stånd en ambitiös överenskommelse som tillgodoser deras behov. Denna rapport hjälper oss att uppnå det målet, genom att visa vilka konkreta hinder vi måste undanröja och vilka problem vi måste lösa. Detta är en av de frågor som ska diskuteras när våra förhandlare har ett möte denna vecka, sägerCecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för handel.

Små och medelstora företag har mest att vinna av att vi undanröjer icke-tariffära handelshinder och minskar byråkratin. Detta är något som vi eftersträvar på EU:s inre marknad och vi inser att det är viktigt att göra samma sak i TTIP-förhandlingarna, säger Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

I rapporten konstateras att de små och medelstora företagen redan är de stora vinnarna i den transatlantiska handeln. 150 000 små och medelstora företag exporterade till USA under 2012, med en volym som motsvarade 28 % av EU:s totala export till USA. Små och medelstora företag inom branscher som livsmedel, drycker och jordbruk, kläder, textilier och lädervaror samt kemikalier hade en exportandel som låg över EU-genomsnittet.

Emellertid visar också undersökningen att EU:s små och medelstora företag stöter på problem när de exporterar till den amerikanska marknaden. Ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar som är ambitiöst och heltäckande och upprätthåller våra höga normer när det gäller rättsligt skydd kan underlätta exporten till USA. De problem som togs upp var följande:

  • Att behöva uppfylla tekniska regler och föreskrifter för alla varor var det vanligaste problemet.
  • Att få tillgång till information om vilka föreskrifter som gäller för produkterna. Nära en tredjedel av de svarande kunde inte identifiera källan (dvs. regleringsmyndigheten i de amerikanska delstaterna) till vilka föreskrifter de ska följa.
  • Att enligt lagen vara utestängd från marknaden, liksom från många delar av offentlig upphandling.
  • Efterlevnad av tullbestämmelser, vilket kan bli mycket kostsamt och i praktiken fungera som ett handelshinder.
  • Skillnader i de olika delstaternas lagstiftning.

Förutom dessa övergripande frågor tar de små och medelstora företagen som deltagit i undersökningen upp sektorsspecifika frågor. Detta gäller framför allt för livsmedel, drycker och jordbruksprodukter, läkemedel, textilier, maskiner och elektrisk utrustning. När det gäller tjänster ansågs svårigheter i samband med rörligheten för personer som tillhandahåller tjänster vara det mest akuta problemet.

Rapporten sammanställdes i samband med EU-kommissionens pågående konsekvensbedömning av hållbar utveckling av avtalsförhandlingarna. Det är ett gemensamt projekt för EU-kommissionens generaldirektorat för handel och för tillväxt.

Många av de utmaningar som små och medelstora företag ställs inför när de exporterar till den amerikanska marknaden skulle kunna underlättas av ett partnerskapsavtal. Regleringen av TTIP-avtalet är just en av punkterna på dagordningen för den nionde omgången av TTIP-förhandlingarna som inleds i dag i New York. De europeiska och amerikanska förhandlarna kommer att förankra sitt arbete i förhandlingarnas tre huvudområden: marknadstillträde, regleringssamarbete och regler. Samtidigt kommer aktiviteter och evenemang för intressenter att äga rum på onsdagen och fredagen och huvudförhandlarna kommer att hålla en presskonferens.

Hela rapporten finns på http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar