Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Rozpoczęcie 9. rundy negocjacji w sprawie z TTIP zbiega się ze sprawozdaniem Komisji na temat istotnych korzyści dla MŚP

Bruksela, 20 kwiecień 2015

Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego dzisiaj w Brukseli, transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP) stwarza małym i średnim przedsiębiorstwom istotne możliwości. Sprawozdanie zawiera wyniki sondażu przeprowadzonego w zeszłym roku wśród MŚP na temat wyzwań związanych z eksportem do Stanów Zjednoczonych. W sprawozdaniu przytoczono ponadto najnowsze dane, by ocenić wielkość eksportu dokonywanego z UE do Stanów Zjednoczonych przez MŚP.

Cecilia Malmström, unijna komisarz ds. handlu, powiedziała: „Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę europejskiej gospodarki. Korzyści, jakie te przedsiębiorstwa odniosą z TTIP, będą wymierne dla ich lokalnych społeczności. Dlatego też UE wraz ze Stanami Zjednoczonymi dąży do zawarcia ambitnego porozumienia, w którym brane są pod uwagę ich obawy. Sprawozdanie to pomaga nam w tym, gdyż zwraca uwagę na konkretne przeszkody i problemy, które musimy wyeliminować. Jest to jedna z kwestii, które w tym tygodniu nasi negocjatorzy będą omawiać.”

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: „MŚP mogą odnieść największe korzyści, jeśli obniżymy bariery pozataryfowe i ograniczymy biurokrację. Takie cele postawiliśmy sobie w zakresie jednolitego rynku Unii Europejskiej i możemy przy tej okazji zobaczyć, dlaczego tak ważne jest wyznaczenie sobie takich samych celów podczas negocjacji w sprawie TTIP.”

Sprawozdanie pokazuje, że już teraz handel północnoatlantycki jest bardzo korzystny dla MŚP. W 2012 r. eksport do Stanów Zjednoczonych prowadziło 150 tys. MŚP, co oznaczało 28 proc. udział w całkowitym eksporcie Unii do tego kraju. Udział MŚP w eksporcie w sektorach takich jak żywność, napoje i produkty rolne, odzież, tekstylia i wyroby skórzane, a także chemikalia, przekraczał średnią unijną.

Z drugiej strony sprawozdanie pokazuje również, że MŚP w Unii dostrzegają problemy w związku z eksportem na rynek amerykański. Ambitne i wszechstronne porozumienie TTIP, utrzymujące nasze wysokie standardy w zakresie ochrony regulacyjnej, może pomóc rozwiązać część tych problemów. Inne poruszane zagadnienia to:

  • przestrzeganie zasad i uregulowań technicznych w odniesieniu do wszystkich towarów, które stanowi najczęściej przytaczana kwestia;
  • dostęp do informacji na temat tego, jakie uregulowania obowiązują dla danych produktów. Blisko jedna czwarta respondentów nie potrafiła określić faktycznego źródła problemów regulacyjnych, z jakimi się zmagają (czy jest to rząd federalny Stanów Zjednoczonych czy poszczególne stany federalne);
  • prawne wykluczenie z rynku, jak również z wielu części procesu udzielania zamówień publicznych;
  • przestrzeganie przepisów celnych, które mogą okazać się bardzo kosztowne i w praktyce stanowić bariery handlowe;
  • różnice w uregulowaniach między poszczególnymi stanami USA.

Oprócz tych przekrojowych zagadnień MŚP biorące udział w sondażu podniosły również konkretne kwestie sektorowe. Przede wszystkim zwróciły uwagę na kwestię żywności, napojów i produktów rolnych, produktów farmaceutycznych, tekstyliów, maszyn i urządzeń elektrycznych. Jeśli chodzi o sektor usług, najczęściej podkreślanym problemem był przepływ osób w celu świadczenia usług.

Sprawozdanie przygotowano w ramach bieżącej oceny skutków negocjacji TTIP dla zrównoważonego rozwoju. Jest to wspólny projekt Dyrekcji Generalnej ds. Handlu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Wzrostu w Komisji Europejskiej.

TTIP może pomóc zredukować wiele problemów, z jakimi zmagają się MŚP prowadzące eksport do USA. Część regulacyjna TTIP dotyczy konkretnie jednego z punktów porządku obrad dziewiątej rundy negocjacji w sprawie partnerstwa transatlantyckiego, które rozpoczynają się dzisiaj w Nowym Jorku. Negocjatorzy po stronie UE i USA zintensyfikują prace w ramach wszystkich trzech filarów negocjacji (dostęp do rynku, współpraca w zakresie regulacji i zasady). Równolegle na środę i piątek zaplanowane są spotkania zainteresowanych stron, natomiast główni negocjatorzy wezmą udział w konferencji prasowej.

Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar