Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pradedant devintąjį derybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės raundą pateiktoje Komisijos ataskaitoje nurodoma, kad MVĮ gali gauti daug naudos

Briuselis, 20 Balandžio 2015

Šiandien Briuselyje paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (toliau – TPIP) susitarimas atvers daug galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ataskaitoje pateikiami 2014 m. atlikto mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tyrimo, kuriame analizuojamos problemos, kylančios eksportuojant prekes į Jungtines Amerikos Valstijas, rezultatai. Siekiant įvertinti ES MVĮ eksporto į Jungtines Valstijas mastą, ataskaitoje naudoti naujausi duomenys.

Už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström teigė: „Mažosios ir vidutinės įmonės – Europos ekonomikos stuburas. Šių bendrovių iš TPIP gautą naudą pajus ir jų šalių bendruomenės. Todėl ES ir JAV siekia, kad būtų įgyvendintas plataus užmojo susitarimas, atitinkantis jų interesus. To siekti mums padeda ši ataskaita – joje nurodytos konkrečios kliūtys ir problemos, kurias turime išspręsti. Tai yra vienas iš klausimų, kurie bus aptarti šią savaitę įvyksiančiame mūsų derybininkų susitikime.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „MVĮ daugiausia naudos gauna tada, kai sumažinsime netarifinių ir biurokratinių kliūčių. Šių tikslų siekiame ES bendrojoje rinkoje ir žinome, kodėl taip svarbu to paties siekti ir derybose dėl TPIP.“

Ataskaitoje daroma išvada, kad MVĮ jau dabar gauna daug naudos iš transatlantinės prekybos. 2012 m. savo produktus į JAV eksportavo 150 000 MVĮ, o jų eksportas sudarė 28 % viso ES eksporto į šią šalį. Maisto, gėrimų ir žemės ūkio, drabužių, tekstilės ir odos, taip pat chemijos medžiagų sektoriuose veiklą vykdančių MVĮ eksportas sudarė didesnę nei vidutinę ES eksporto dalį.

Vis dėlto tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad Europos Sąjungos MVĮ patiria daug eksporto į JAV rinką problemų, kurių sumažėtų priėmus plataus užmojo, visapusišką TPIP susitarimą, kuriame būtų išlaikyti mūsų aukšti reguliavimo apsaugos standartai. Iškelti tokie klausimai:

  • visoms prekėms taikomų techninių taisyklių ir reglamentų laikymasis (dažniausiai minimas klausimas);
  • galimybė gauti informaciją apie tai, koks reglamentas taikomas tam tikram produktui. Beveik trečdalis respondentų negalėjo nurodyti jiems kilusio teisinio reguliavimo klausimo tikrojo šaltinio (t. y. ar jis yra JAV federalinio, ar valstijų lygmens);
  • teisinės kliūtys patekti į rinką, pavyzdžiui, dalyvauti daugelyje viešųjų pirkimų;
  • muitų teisės aktų laikymasis – dėl to gali susidaryti labai didelės ekonominės sąnaudos ir tapti de facto prekybos kliūtimis;
  • nevienodi įvairių JAV valstijų teisės aktai.

Be šių kompleksinių klausimų, tyrime dalyvavusios MVĮ iškėlė ir klausimų, susijusių su konkrečiais sektoriais, būtent: maisto, gėrimų ir žemės ūkio produktų, vaistų, tekstilės, įrenginių ir elektros įrangos. Paslaugų srityje daugiausia akcentuoti sunkumai, susiję su asmenų judėjimu teikti paslaugas.

Ataskaita parengta atsižvelgiant į Komisijos atliekamą derybų dėl TPIP poveikio tvarumui vertinimą. Tai – bendras Europos Komisijos Prekybos ir Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinių direktoratų projektas.

Daugelį sunkumų, su kuriais susiduria į JAV rinką eksportuojančios MVĮ, būtų lengviau išspręsti TPIP susitarimu. TPIP reguliuojamoji dalis ir yra vienas iš šiandien Niujorke prasidėsiančio devintojo derybų dėl TPIP raundo darbotvarkės klausimų. ES ir JAV derybininkai bendromis pastangomis imsis visų trijų derybų ramsčių (patekimo į rinką, bendradarbiavimo reguliavimo klausimais ir taisyklių). Be to, trečiadienį ir penktadienį vyks suinteresuotiesiems subjektams skirtų renginių ir bus surengta pagrindinių derybininkų spaudos konferencija.

Visas ataskaitos tekstas http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar