Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse üle peetavate läbirääkimiste üheksanda vooru eel märgitakse komisjoni aruandes, et partnerlusest võivad märkimisväärselt kasu saada VKEd

Brüssel, 20 aprill 2015

Täna Brüsselis avaldatud aruande kohaselt võivad Atlandi-ülesest kaubandus- ja investeerimispartnerlusest (TTIP) märkimisväärselt kasu saada väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). Aruandes on esitatud VKEde hulgas 2014. aastal läbi viidud sellise uuringu tulemused, millega koguti teavet probleemide kohta, millega VKEd Ameerika Ühendriikidesse eksportimisel kokku puutuvad. Samuti on aruandes kasutatud ajakohastatud andmeid, et hinnata ELi VKEde USA-suunalise ekspordi mahtu.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström sõnas: „Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on Euroopa majanduse selgroog. Need ettevõtjad suunavad TTIPst saadava kasu tagasi kohalikesse kogukondadesse, kus nad tegutsevad. Seepärast teevad EL ja USA koostööd, et sõlmida kaugeleulatuv kokkulepe, mis vastab VKEde ootustele. See aruanne aitab meil seda teha, tuues esile konkreetsed tõkked ja probleemid, millest tuleb üle saada. See on üks küsimustest, mida läbirääkijad järgmise nädala kohtumisel arutavad.”

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Mittetariifsete tõkete ja bürokraatia vähendamisest saaksid kõige enam kasu VKEd. Tegeleme sellega ELi ühtse turu raames ja seepärast näeme, miks on niivõrd oluline käsitleda sama teemat TTIP läbirääkimistel.”

Aruandes märgitakse, et VKEd on Atlandi-ülesest kaubandusest juba saanud suurt kasu. 2012. aastal eksportis USAsse kaupu ja teenuseid 150 000 VKEd, kelle arvele jäi 28% ELi koguekspordist USAsse. Toiduainete, jookide ja põllumajanduse, rõiva-, tekstiili- ja naha- ning keemiasektoris tegutsevate VKEde osakaal ELi ekspordis oli üle keskmise.

Samas näitasid uuringu tulemused, et ELi VKEdel on USA turule eksportimisel ka probleeme, millest paljud saab lahendada kaugeleulatuva ja tervikliku TTIP lepinguga, mis säilitab meie õigusliku kaitse ranged nõuded. Tõstatatud probleemid on järgmised:

  • kaupade suhtes kohaldatavate tehniliste eeskirjade ja nõuete järgimine, mis on kõige sagedamini esile toodud probleem:
  • keeruline on saada teavet selle kohta, milliseid õigusakte toodete suhtes kohaldatakse. Peaaegu kolmandik vastanutest ei suutnud kindlaks teha neid puudutava õigusliku küsimuse tegelikku allikat (st USA föderaalvalitsus või osariigid);
  • turule juurdepääsu takistamine õiguslikul alusel, nagu see on sageli riigihangete puhul;
  • tollieeskirjad, mille järgimine võib olla väga kulukas ja mis tegelikult toimivad kaubandustõketena;
  • erinevused USA eri osariikide õigusaktides.

Lisaks nendele üldistele probleemidele tõstatasid uuringus osalenud VKEd sektoripõhiseid küsimusi. See oli eelkõige nii toiduainete, jookide, põllumajandustoodete, ravimite, tekstiili, masinate ja elektriseadmete valdkonnas. Teenuste puhul märgiti, et kõige põletavam probleem on tõkked teenuste osutamisega tegelevate isikute liikumisele.

Aruande koostas komisjon TTIP läbirääkimiste jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu raames. See on Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi ja majanduskasvu peadirektoraadi ühisprojekt.

Paljusid probleeme, millega VKEd puutuvad kokku USA turule eksportimisel, on võimalik leevendada TTIP lepinguga. TTIP regulatiivne osa on täna New Yorgis algava TTIP üle peetavate läbirääkimiste üheksanda vooru päevakorra üks punkt. ELi ja USA läbirääkijad jätkavad tööd läbirääkimiste kõigis kolmes osas (turule juurdepääs, õiguslik koostöö ja eeskirjad). Paralleelselt toimuvad kolmapäevalsidusrühmade üritused ja reedel annavad läbirääkimiste juhid pressikonverentsi.

Täielik aruanne on saadaval aadressil http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=181

IP/15/4802

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar