Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Liikmesriikidele antakse rohkem vabadust otsustada geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamise üle

Brüssel, 22 aprill 2015

Euroopa Komisjon tutvustab täna tulemusi, milleni jõuti toidus ja söödas geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasutamise lubamist käsitleva otsustusprotsessi läbivaatamisel. Kõnealuse läbivaatamise aluseks on 2014. aasta juulis Euroopa Parlamendile esitatud poliitilised suunised, mille alusel praegune komisjon valiti. Läbivaatamine näitas, et on vaja muudatusi, mis kajastaksid üldsuse seisukohti ja annaksid iga liikmesriigi valitsusele suurema sõnaõiguse ELis lubatud GMOde loomasöödas või inimtoidus kasutamise üle otsustamisel. Läbivaatamise tulemusel teeb komisjon ettepaneku muuta õigusakte nii, et liikmesriigid saaksid vabamalt otsustada ELis lubatud GMOde toidus või söödas kasutamise üle oma territooriumil.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis ütles: „Mul on heameel täita praeguse komisjoni üks olulisemaid lubadusi – vaadata läbi GMOsid käsitleva otsustusprotsessi suhtes kohaldatavad õigusaktid. Komisjon on kuulda võtnud paljude Euroopa kodanike muret, mis kajastub nende valitsuste seisukohtades. Kui tänane ettepanek vastu võetakse, on liikmesriikidel täielikult kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, rohkem vabadust otsustada, kas kasutada ELis lubatud GMOsid toidus ja söödas oma territooriumil.”


Praegusest paindlikum käsitlusviis

Komisjoni poolt täna vastu võetud ettepanekuga jõuab kodanikeni selge sõnum, et Euroopa võtab arvesse nende muresid, mis võivad riigiti erineda. Uue käsitlusviisiga soovitakse saavutada sobiv tasakaal nii, et ühelt poolt säiliks ELi lubade andmise süsteem ja teiselt poolt antaks liikmesriikidele õigus ise otsustada GMOde kasutamise üle oma territooriumil. Kuna on oluline säilitada ühtne riskijuhtimise süsteem, sest sellega tagatakse samal tasemel kaitse kogu ELis, siis praegust teadusandmetel põhinevat ranget loasüsteemi ja tarbijate valikuvõimaluste tagamiseks vajalikke märgistamiseeskirju ei muudeta. Muutub see, et kui GMOd on Euroopas lubatud kasutada toidu või söödana, siis liikmesriigil on nüüd võimalus otsustada, kas konkreetse GMO kasutamist oma riigis lubada või mitte.

Liikmesriigid peavad tõendama, et nende meetmed on kooskõlas ELi õigusega, mis hõlmab siseturu põhimõtteid ning ELi rahvusvahelisi kohustusi, mille lahutamatu osa moodustavad ELi poolt WTOs võetud kohustused. Lubamisest keeldumisel peavad olema õiguslikud põhjused, mis ei ole seotud ELi tasandil hinnatud asjaoludega, st ohuga inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Käesolev ettepanek peegeldab ja täiendab õigusi, mis on liikmesriikidele seoses GMOde kasvatamisega juba antud direktiiviga (EL) 2015/412, mis jõustus selle kuu alguses ja mis põhineb hiljuti saavutatud kokkuleppele Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. Ettepaneku jõustumisel oleksid ELis ühtsed GMOsid käsitlevad eeskirjad nii nende kasvatamise kui ka geneetiliselt muundatud toidu ja sööda osas, mis võimaldaks võtta arvesse liikmesriikide konkreetseid probleeme mõlemas nimetatud valdkonnas.

Õigusakti ettepanek saadetakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamiseks seadusandliku tavamenetluse raames.


Lisateave:

Küsimused ja vastused GMOsid käsitlevate ELi meetmete kohta (MEMO/15/4778)

Ülevaade GMOde suhtes kohaldatavast ELi otsustusprotsessist: Küsimused ja vastused (MEMO/15/4779)

Tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi veebisait

IP/15/4777

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar