Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Företagskoncentrationer: kommissionen inleder en fördjupad undersökning av den föreslagna fusionen av TeliaSonera och Telenors telekomverksamhet i Danmark

Bryssel, 08 april 2015

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det föreslagna gemensamma företaget mellan de danska operatörerna TeliaSonera AB och Telenor ASA är förenligt med EU:s koncentrationsförordning. Båda företagen tillhandahåller telekommunikationstjänster i flera europeiska länder. Kommissionen hyser farhågor om att den fusionerade enheten inte skulle utsättas för ett tillräckligt konkurrenstryck på de danska telekommunikationsmarknaderna, eftersom endast två leverantörer skulle återstå. Detta skulle kunna leda till högre priser och minskad innovation. Inledandet av en fördjupad undersökning påverkar inte undersökningens slutresultat. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig, fram till den 19 augusti 2015, att fatta ett beslut.

Både TeliaSonera och Telenor tillhandahåller mobila och fasta telekommunikationstjänster samt bredbands- och televisionstjänster i Danmark. TeliaSonera tillhandahåller mobila telekommunikationstjänster under sitt viktigaste varumärke Telia samt under de två undervarumärkena Call Me och DLG Tele. Telenor tillhandahåller mobila telekommunikationstjänster under sitt viktigaste varumärke Telenor samt under de två undervarumärkena CBB Mobil och BiBoB.

– Telekommunikation utgör en viktig tjänst i många människors vardag.Mitt mål är att se till att den föreslagna transaktionen inte leder till högre priser för danska konsumenter och företag, påpekar Margrethe Vestager, kommissionär för konkurrens, i detta sammanhang.

Den föreslagna transaktionen skulle slå samman den näst största och den tredje största operatören på detaljhandelsmarknaden för mobila telekommunikationstjänster, och minska antalet mobilnätsoperatörer i Danmark från fyra till tre. Den skulle skapa den största aktören både i fråga om intäkter och antalet abonnenter, följd av en aktör av samma storleksgrad, TDC, och en mindre aktör, Hi 3G.

Kommissionen hyser därför farhågor om att transaktionen skulle kunna minska det nya företagets och dess konkurrenters incitament att konkurrera, vilket skulle leda till högre priser, förlust av innovativa erbjudanden och lägre kvalitet på den danska detaljhandelsmarknaden för mobila telekommunikationstjänster. Transaktionen skulle också leda till ett minskat antal mobilnätsoperatörer som kan erbjuda tjänster i grossistledet, och därigenom minska utbudet av alternativa värdnät och försvaga förhandlingspositionen för grossistkunderna (andra företag som vill tillhandahålla mobila telekommunikationstjänster utan att äga egna nätverk). Dessutom skulle fusionen leda till en starkt koncentrerad marknadsstruktur med två stora och symmetriska aktörer i grossist- och slutkundsledet. Kommissionen har uttryckt oro över att detta skulle kunna leda till samordning mellan de återstående aktörerna.

Kommissionen kommer nu att undersöka den föreslagna transaktionen grundligt för att avgöra om dess farhågor rörande konkurrensen bekräftas eller inte. Transaktionen anmäldes till kommissionen den 27 februari 2015.

Företag och produkter

TeliaSonera är ett telekommunikationsföretag med säte i Sverige. Det är en leverantör av fasta och mobila telekommunikationstjänster samt bredbands- och televisionstjänster i Danmark, Estland, Finland, Litauen och Sverige. Det tillhandahåller mobila telekommunikationstjänster i Lettland, Norge och Spanien. TeliaSonera tillhandahåller även telekommunikationstjänster i många länder utanför EES.

Telenor är ett telekommunikationsföretag med säte i Norge. I EES tillhandahåller Telenorkoncernen mobila och fasta telekommunikationstjänster samt bredbands- och televisionstjänster i Norge, Sverige och Danmark, och den tillhandahåller också mobila telekommunikationstjänster i Ungern och Bulgarien. Telenorkoncernen tillhandahåller dessutom telekommunikationstjänster i många länder utanför EES.

TeliaSonera och Telenor samarbetar redan i Danmark genom ett avtal om delade nät som godkändes av den danska konkurrensmyndigheten 2012.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen i allmänhet 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

Utöver den berörda transaktionen pågår följande sju fördjupade undersökningar av företagskoncentrationer:

-     Det föreslagna gemensamma företaget mellan två av världens ledande tillverkare av kaffe, Douwe Egberts Master Blenders 1753 B.V. (DEMB, Nederländerna) och Mondelēz (Mondelēz International Inc., USA), som ska avgöras senast den 1 juni 2015 (IP/14/2682).

-     Det föreslagna förvärvet av telekommunikationsföretag Jazztel av konkurrenten Orange (IP/14/2367 och IP/15/3680), som ska avgöras senast den 1 juni 2015.

-     Det föreslagna bildandet av ett gemensamt företag mellan organisationerna för kollektiv förvaltning av rättigheter PRSfM i Storbritannien, Stim i Sverige och GEMA i Tyskland när det gäller licensiering av musikaliska verk, som ska avgöras senast den 26 juni 2015 (IP/15/3300).

-     Det föreslagna förvärvet av Archer Daniels Midlands verksamhet inom chokladtillverkning av Cargill, som ska avgöras senast den 23 juli 2015 (IP/15/4479).

-     Det föreslagna förvärvet av tillverkaren av roterande utrustning Dresser-Rand (USA) Siemens (Tyskland), som ska avgöras senast den 24 juli 2015 (IP/15/4429).

-     Det föreslagna förvärvet av Alstoms verksamhet inom värmekraft, förnybar energi och nät av General Electric, som ska avgöras senast den 6 augusti 2015 (IP/15/4478).

-     Det föreslagna förvärvet av den grekiska gasöverföringsoperatören Desfa av Azerbajdzjans statliga oljebolag (Socar)( IP/14/1442 )

Närmare upplysningar kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen för konkurrenspolitik, i kommissionens offentliga ärenderegister under nummer M.7419.

IP/15/4749

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar