Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Vārds pilsoņiem: Komisijas ziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvām

Briselē, 31 marts 2015

Pēdējo trīs gadu laikā aptuveni seši miljoni eiropiešu ir atbalstījusi Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) un izmantojuši iespēju pievērst Eiropas politikas veidotāju uzmanību svarīgiem jautājumiem. Eiropas Komisija šodien publicē ziņojumu, kurā tiek analizēta jaunā instrumenta piemērošana kopš tā stāšanās spēkā 2012. gada 1. aprīlī.

Divas pilsoņu iniciatīvas ir pilnībā izgājušas EPI procesu, kas liecina, ka regula, ar kuru izveido EPI, ir pilnībā īstenota. Tomēr ziņojumā atzīts, ka process vēl ir pilnveidojams, un izvirzīti vairāki jautājumi, kas jāapspriež ar ieinteresētajām personām un iestādēm.

Pirmais priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss norādīja: “EPI ir viens no stūrakmeņiem uzticēšanās stiprināšanai Eiropas iestādēm un pilsoņu aktīvas dalības veicināšanai ES politikas izstrādē. Ir jāmeklē novatoriski veidi, lai veicinātu aktīvāku un efektīvāku šā instrumenta izmantošanu. Šis ir nozīmīgs instruments, un mums jānodrošina, ka tas spēj pilnībā izmantot savu potenciālu”.

Saskaņā ar Lisabonas līgumā izklāstītajiem noteikumiem, ja jomā, kurā Eiropas Komisijai ir kompetence ierosināt tiesību aktus, pilsoņu iniciatīvas ietvaros tiek savākti vairāk nekā viens miljons paziņojumu par atbalstu (parakstu), tad Komisijai ir oficiāli jāapspriež pilsoņu iniciatīvas ietvaros izvirzītais jautājums un jāpublicē atbilde Komisijas paziņojuma veidā.

Ziņojumā redzams, ka pēdējo triju gadu laikā ir saņemts 51 pieprasījums ierosināt pilsoņu iniciatīvu. No šā 51 pieprasījuma 31 bija Komisijas kompetences jomās un tie tika reģistrēti. 3 iniciatīvu gadījumā ir savākts nepieciešamais viens miljons parakstu. 12 iniciatīvu gadījumā parakstu vākšanas periodā neizdevās savākt nepieciešamo parakstu skaitu. 3 iniciatīvu gadījumā joprojām notiek paziņojumu par atbalstu vākšana. 10 iniciatīvas atsauca organizatori.

Paziņojumi par atbalstu tika saņemti no pilsoņiem visās 28 ES dalībvalstīs. Tomēr bija situācijas, kad sakarā ar atšķirīgām dalībvalstu prasībām dažiem pilsoņiem nav bijusi iespēja atbalstīt iniciatīvas. Komisija ir iesaistīta konstruktīvās diskusijās ar attiecīgajām dalībvalstīm minēto problēmu risināšanai un šodien tā ir pieņēmusi pasākumus noregulējuma sekmēšanai.

Organizatori arī saskārās ar grūtībām, veidojot parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas, kas dažos gadījumos ietekmēja atvēlēto laiku atbalsta paziņojumu savākšanai. Komisija organizatoriem ir piedāvājusi pagaidu mitināšanas risinājumu un nesen pasūtīja pētījumu par EPI informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ietekmi nolūkā rast ilgtspējīgu risinājumu.

 

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva tika ieviesta ar Lisabonas līgumu. Attiecīgie noteikumi un procedūras ir izklāstīti regulā, kuru Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 2011. gada 16. februārī. Regulu sāka piemērot 2012. gada 1. aprīlī. Regula paredz, ka līdz 2015. gada 1. aprīlim un turpmāk ik pēc trīs gadiem Komisija iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

 

Plašāka informācija

EPI ziņojums

EPI regula – konsolidētā versija

EPI tīmekļa vietne

Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Right 2Water

Komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Viens no mums”

IP/15/4729

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar