Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Mededinging: Commissaris Vestager kondigt voorstel aan voor sectoraal onderzoek e-commerce

Brussel, 26 maart 2015

Margrethe Vestager, EU-Commissaris belast met het mededingingsbeleid, kondigde vandaag op een conferentie in Berlijn aan dat zij binnenkort met een voorstel komt om een mededingingsonderzoek te beginnen in de sector van de e‑commerce. In Europa worden meer en meer goederen en diensten via het internet verhandeld. Tegelijk groeit de grensoverschrijdende on-lineverkoop binnen de EU maar traag. Dit valt voor een deel toe te schrijven aan taalkundige barrières, consumentenvoorkeuren en verschillen in wetgeving tussen lidstaten. Toch zijn er ook aanwijzingen dat een aantal ondernemingen misschien maatregelen neemt om grensoverschrijdende e-commerce te beperken. Het sectorale onderzoek moet helpen om die maatregelen beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Dit sluit ook aan bij de prioriteiten van de Commissie om een connectieve digitale eengemaakte markt tot stand te brengen. Commissaris Vestager zal haar voorstel de komende weken aan de Commissie voorleggen.

Commissaris Vestager benadrukte: "Het is de hoogste tijd om de resterende barrières voor e-commerce te slopen. E-commerce is immers een essentieel onderdeel van een echte digitale eengemaakte markt in Europa. Het geplande sectorale onderzoek moet de Commissie helpen om beter inzicht te krijgen in deze barrières voor e-commerce én deze aan te pakken - in het belang van Europese burgers en bedrijven."

Europese burgers zijn enthousiaste gebruikers van on-linediensten. In 2014 winkelde ongeveer de helft van alle EU-consumenten on-line. Toch heeft maar ongeveer 15% van hen on-line iets gekocht bij een verkoper uit een andere EU-lidstaat. Dit is een aanwijzing dat binnen de EU nog steeds aanzienlijke grensoverschrijdende barrières voor e-commerce bestaan. Zo komt het bijvoorbeeld dat consumenten door technische barrières (zoals geoblocking) soms tot bepaalde websites geen toegang kunnen krijgen op basis van hun woonplaats of kredietkaartgegevens.

Daarom heeft Commissaris Vestager besloten het College van Commissarissen voor te stellen een mededingingsonderzoek te beginnen naar de sector van de e‑commerce. Een en ander moet bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Commissie om een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen.

In het sectorale onderzoek zal de nadruk liggen op particuliere (meer bepaald contractuele) barrières voor grensoverschrijdende e-commerce in digitale content en goederen. Met dit onderzoek wil de Commissie informatie inwinnen bij een groot aantal stakeholders in alle lidstaten.

De kennis die met het sectorale onderzoek wordt opgedaan, zal bijdragen tot de handhaving van het mededingingsrecht in de sector van de e-commerce. Tegelijk zal een en ander ook de aanzet zijn voor diverse wetgevingsinitiatieven waarmee de Commissie wil komen om de digitale eengemaakte markt te stimuleren.

Mocht de Commissie na analyse van de uitkomsten van het onderzoek op specifieke concurrentieproblemen stuiten, kan zij ook individuele onderzoeken beginnen. Zo kan zij ervoor zorgen dat de EU-regels inzake mededingingsbeperkende praktijken en misbruik van dominante marktposities in acht worden genomen (de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)).

Deze aankondiging komt er één dag nadat het College overlegde over de Strategie voor de digitale eengemaakte markt, die in mei 2015 wordt bekendgemaakt.

Achtergrond

De Commissie kan sectorale mededingingsonderzoeken voeren wanneer er aanwijzingen zijn dat een sector niet naar behoren functioneert. De Commissie gebruikt de informatie die zij via dit soort onderzoek verkrijgt, om uit oogpunt van het mededingingsbeleid een beter inzicht in de markt te krijgen en om mogelijke pijnpunten op te sporen die de mededinging kunnen beperken.

In het verleden heeft de Commissie al diverse sectorale onderzoeken gevoerd, onder meer in de energiesector, de sector financiële diensten en de farmasector. Meer informatie over vroegere sectorale onderzoeken van de Commissie is te vinden onder:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/sector_inquiries.html

IP/15/4701

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar