Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU LT BG

Európska komisia - Tlačová správa

Finančné služby: Komisia začína konania vo veci porušenia predpisov voči Bulharsku, Maďarsku, Litve a Slovensku v oblasti investičných obmedzení týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy

Brusel, 26 marec 2015

Európska komisia sa dnes rozhodla oficiálne požiadať Bulharsko, Maďarsko, Litvu a Slovensko, aby predložili vyjadrenia k ich právnym predpisom upravujúcim nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy. Tieto právne predpisy obsahujú niekoľko ustanovení, ktoré sa podľa práva Únie môžu považovať za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa. Akékoľvek obmedzovanie týchto základných slobôd vyplývajúcich zo zmluvy musí byť riadne odôvodnené a v súlade so zásadami nediskriminácie a proporcionality. Členské štáty síce môžu stanoviť vlastné pravidlá na podporu rozvoja vidieka, na udržiavanie pôdy na poľnohospodárske účely a na zabránenie špekulatívnemu tlaku na ceny pôdy, musí to však byť v rámci mantinelov, ktoré sú pre to stanovené v právnych predpisoch EÚ.

Komisia sa domnieva, že sporné vnútroštátne ustanovenia obsahujú aj určité obmedzenia, ktoré môžu ponechávať priestor na diskriminačné zaobchádzanie s investormi z iných členských štátov. Patria sem: podmienka trvalého pobytu v danej krajine; obmedzenia týkajúce sa osôb bez miestneho bydliska alebo bez predchádzajúcich miestnych podnikateľských aktivít; rôzne obmedzenia týkajúce sa osôb bez odborných znalostí, obmedzenia pri postúpení využívania pôdy alebo obmedzenia týkajúce sa právnických osôb, ako aj právnej neistoty, ktorá sa vzťahuje na predchádzajúce schválenie kúpnych zmlúv.

Žiadosti Komisie majú podobu formálnej výzvy, ktorá predstavuje prvý stupeň konania vo veci porušenia predpisov podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na odpoveď.

Ďalšie informácie o pravidlách o voľnom pohybe kapitálu možno nájsť na adrese:http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/index_en.htm

Informácie o rozhodnutiach z marca týkajúcich sa balíka prípadov porušenia právnych predpisov nájdete v dokumente MEMO/15/4666.

Všeobecné informácie o konaní vo veci porušenia právnych predpisov nájdete v oznámení MEMO/12/12.

Ďalšie informácie o konaniach vo veci porušenia právnych predpisov:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sk.htm

IP/15/4673

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar