Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Strategin för den digitala inre marknaden: kommissionen enas om åtgärdsområden

Bryssel, 25 mars 2015

Digital teknik är en del av vår vardag. Oberoende av om vi studerar, tittar på film, köper och säljer online eller håller kontakten med vänner eller med vår läkare är internet en guldgruva av digitala möjligheter. Men samtidigt stöter människor och företag i EU stöter dagligen på många hinder – från geografisk begränsning av åtkomstmöjligheter eller ineffektiva gränsöverskridande paketleveranser till e-tjänster som saknar sammanlänkning. Digitala tjänster begränsas ännu alltför ofta av nationella gränser. Juncker-kommissionen har därför satt det som prioritering att avlägsna dessa hinder och skapa en digital inre marknad: tanken är att friheterna på EU:s inre marknad ska bli digitala och att man därigenom ska främja tillväxt och sysselsättning i Europa. I dag hölls en första diskussion inom kommissionen om strategin för den digitala inre marknaden. Diskussionen ledde till att man enades om de viktigaste områdena där kommissionen kommer att koncentrera sina insatser för att få till stånd verkliga förändringar för både konsumenter och företag.

 Vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip, sade: - Bort med alla hinder och gränser som blockerar oss online.Folk måste ha möjlighet att röra sig fritt över gränserna på nätet precis som offline. Innovativa företag måste få hjälp att växa i hela EU, så att de inte förblir låsta till sin hemmamarknad. Detta kommer att vara en tung uppgift hela vägen, men vi behöver en ambitiös start. Det är på tiden att Europa drar full nytta av den digitala tidsåldern: bättre tjänster, mer delaktighet och nya arbetstillfällen.

 Kommissionsledamoten med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, Günther H. Oettinger, sade: - Europa kan aldrig ta ledningen i den digitala revolutionen så länge vi ör ett lapptäcke av 28 olika regelverk för telekom-tjänster, upphovsrätt, it-säkerhet och uppgiftsskydd. Vi behöver en europeisk marknad där nya företagsmodeller kan blomstra, nystartade företag växa och näringslivet utnyttja sakernas internet. det betyder också att vi alla måste investera i våra it-kunskaper, både i vårt arbete och på vår fritid.

 I dagens riktlinjedebatt har tre huvudområden fastställts för kommissionens åtgärder under denna mandatperiod:

 1. Bättre tillgång till digitala varor och tjänster för konsumenter och företag

 

 • Förenklad gränsöverskridande e-handel, särskilt för små och medelstora företag, med harmoniserad konsumentlagstiftning och harmoniserade avtalsregler, och med effektivare och billigare leverans av paket. Idag handlar bara 15 % av konsumenterna på nätet från ett annat EU-land – vilket inte är överraskande så länge leveransavgiften är högre än det faktiska priset för produkten (se Faktabladför närmare uppgifter).
 • Geografisk begränsning: alltför många européer kommer inte åt nättjänster som erbjuds i andra EU-länder, ofta helt omotiverat. I många fall styrs de i stället till en lokal försäljare med helt andra priser. Sådan diskriminering får inte förekomma på en inre marknad.
 • Modernisering av upphovsrätten för att säkerställa rätt balans mellan upphovsmännens intressen och användarnas eller konsumenternas. Detta skulle öka människors tillgång till kultur och därmed främja kulturell mångfald, samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter för konstnärer och upphovsmän och möjliggör bättre kontroll av hur rättigheterna efterlevs.

 

 • En förenklad mervärdesskatteordning är viktig för att främja företags (särskilt små och medelstora företags) gränsöverskridande verksamhet. De kostnader och det besvär som hanteringen av utländska skatteregler medför är ett stort problem för små och medelstora företag. De       momsrelaterade kostnaderna till följd av nationella skillnader i kraven beräknas till 80 miljarder euro.

Viktigaste aktörer:

Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden

Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor & jämställdhet

Tibor Navracsics, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott

Carlos Moedas, kommissionsledamot med ansvar för forskning, vetenskap och innovation

Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen

Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens


2. Skapa förutsättningarna för att digitala nät och tjänster ska kunna blomstra

 

 • Alla digitala tjänster, tillämpningar och innehåll förutsätter snabba internettjänster och säkra nät – detta är en ofrånkomlig förutsättning för nya, innovativa nättjänster. För att främja investeringar i infrastruktur kommer kommissionen därför att se över de nuvarande reglerna för telekommunikation och medier och anpassa dem till nya utmaningar, särskilt i fråga om privat användning (t.ex. det ökande antalet röstsamtal via internet) och nya aktörer på området. 
 • Spektrum är den luft som internet andas. Förbättra samordningen mellan medlemsstaterna är av avgörande betydelse. Europa har upplevt stora förseningar i utbyggnaden av den senaste 4G-tekniken, på grund av att det inte fanns lämplig bandbredd tillgänglig. Spektrum håller sig inte inom nationsgränserna: det krävs en EU-lösning på hur spektrum ska förvaltas om vi vill ha en verklig inre marknad med EU-övergripande tjänster.
 • Kommissionen kommer att undersöka den ökande betydelsen av onlineplattformar (sökmotorer, sociala medier, appbutiker osv.) för en blomstrande internetbaserad ekonomi. Detta innebär bland annat att man undersöker hur man kan stärka förtroendet för nättjänster genom bättre insyn, hur de kan integreras i den elektroniska förädlingskedjan, och hur man kan underlätta ett snabbt borttagande av olagligt innehåll.
 • I dag drar sig 72 % av internetanvändarna i EU för att använda nättjänster, eftersom de är oroliga att de måste lämna ut för många personuppgifter på nätet. Ett snabbt antagande av förordningen om uppgiftsskydd är avgörande för att man ska kunna bygga upp förtroendet.


Viktigaste aktörer:

Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden

Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens

Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor & jämställdhet

Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen

Phil Hogan, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling

Corina Crețu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik

 

3. Att skapa en europeisk digital ekonomi och ett digitalt samhälle med tillväxtpotential på lång sikt

 • Näringslivet är en viktig del av EU:s ekonomi – bara tillverkningssektorn i EU omfattar 2 miljoner företag och står för 33 miljoner arbetstillfällen. Kommissionen vill hjälpa alla industrisektorer med att integrera ny teknik och klara övergången till ett smart industrisystem (”Industri 4.0”).
 • Standarder: Driftskompatibel ny teknik är en förutsättning för EU:s konkurrenskraft, och därför måste standarder utvecklas snabbare.
 • Kommissionen vill dessutom att näringsliv och samhälle drar mesta möjliga nytta av dataekonomin. Varje sekund genereras stora mängder data, av människor eller maskiner, t.ex. sensorer som samlar in klimatinformation, satellitbilder, digitala bilder och filmer, transaktionsregistreringar eller GPS-signaler. Stordata är en guldgruva, men medför också stora utmaningar, från äganderätt till uppgiftsskydd och standarder.Dessa frågor måste hanteras om man vill utnyttja stordatas potential.
 • Samma sak gäller för molntjänster, som används allt mer. Andelen digitala uppgifter som lagras i molnet förväntas växa från 20 % 2013 till 40 % 2020. Gemensamma nätverk och resurser kan driva på vår ekonomi, men de behöver rätt förutsättningar för att kunna växa och användas av all fler människor, företag, organisationer och offentliga tjänster.
 • Befolkningen måste också kunna dra full nytta av driftskompatibla e-tjänster, t.ex. e-hälsa och e-förvaltning, och utveckla sin digitala kompetens för att ta tillvara de möjligheter som internet erbjuder och öka sina chanser att få ett jobb.

Viktigaste aktörer:

Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden

Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället

Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor & jämställdhet

Vytenis Andriukaitis, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet

Marianne Thyssen, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden

Violeta Bulc, kommissionsledamot med ansvar för transport

Carlos Moedas, kommissionsledamot med ansvar för forskning, vetenskap och innovation


Kommande steg

I dagens diskussioner fastställdes de prioriterade åtgärdsområdena för utarbetandet av den övergripande strategi för den digitala inre marknaden som ska presenteras i maj.

 

Bakgrund

Flera kommissionsledamöter deltar i projektgruppen för den digitala inre marknadenochär aktivt delaktiga i arbetet.Kommissionen samråder också aktivt med en lång rad aktörer i samband med att strategin utarbetas (se rapportenvar med i debatten på "Digital4EU").

Bilaga I: Faktablad – Varför vi behöver en digital inre marknad

Bilaga II: Projektgruppen för den digitala inre marknaden


Läs mer

 Hur digitalt är ert land? Nya siffror illustrerar de framsteg som krävs på väg mot ett digitalt Europa

Webbplats för vice ordföranden med ansvar för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Webbplats för kommissionsledamoten med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

Webbplats för den digitala agendan för Europa

Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer

Kommissionens arbetsprogram för 2015


Bilaga II: Projektgruppen för den digitala inre marknaden


IP/15/4653

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar