Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bekämpa bolagsskatteflykt: Kommissionen lägger fram ett paket för skattetransparens

Bryssel, 18 mars 2015

Europeiska kommissionen presenterade idag ett paket för skattetransparens som ett led i den ambitiösa agendan för att ta itu med bolagsskatteflykt och skadlig skattekonkurrens inom EU. Ett centralt inslag i paketet för skattetransparens är förslaget om att införa ett automatiskt utbyte av information mellan medlemsstaterna om förhandsbesked i skattefrågor.

Bolagsskatteflykt antas undanhålla de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater mångmiljard belopp i euro varje år. Detta undergräver också en rättvis fördelning av bördorna mellan skattebetalare samt rättvis konkurrens mellan företag. Företag utnyttjar komplexiteten i skattelagstiftningen och avsaknaden av samarbete mellan medlemsstaterna för att överföra vinster och minimera sin beskattning. Bättre insyn och samarbete är därför grundläggande för att bekämpa aggressiv skatteplanering och skadlig skattepraxis.

Det paket för skattetransparens som läggs fram i idag siktar på att se till att medlemsstaterna har tillgång till den information de behöver för att skydda sin skattebas och effektivt ringa in de företag som försöker undgå att betala sin rättmätiga del i skatt.    

”Var och en måste betala sin del av skattebördan. Detta gäller multinationella företag lika mycket som alla andra. I och med dagens förslag om automatiskt utbyte av information ska skattemyndigheterna stå bättre rustade att hitta kryphål eller dubbelbeskattning mellan medlemsstaterna. Under de närmaste månaderna ska vi lägga fram konkreta åtgärder för att ta itu med sådana kryphål och överlappningar. Vi är fast beslutna att följa upp våra åtaganden med verkliga, trovärdiga och rättvisa åtgärder”, säger vice-ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

Kommissionär Pierre Moscovici med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: ”Vi kan inte längre tolerera att företag undviker att betala sin beskärda del av skattebördan, och de system som gör det möjligt. Vi måste återskapa länken mellan de länder där företag faktiskt gör sina vinster och de länder där de betalar skatt. För att åstadkomma det måste medlemsstaterna öppna sig och samarbeta. Detta är vad dagens paket om skattetransparens vill åstadkomma.”

Transparens om förhandsbesked i skattefrågor

Ett centralt inslag i dagens transparenspaket är ett lagförslag för att förbättra samarbetet mellan medlemsstater om gränsöverskridande skattebeslut. Målet är att markera början på en ny era av transparens.

För närvarande delar medlemsstaterna mycket lite information med varandra om sina respektive skattebeslut. Varje medlemsstat kan själv avgöra om ett skattebeslut kan tänkas vara relevant för ett annat EU-land. Ett resultat är att medlemsstaterna ofta är omedvetna om skattebeslut med gränsöverskridande effekter som fattas någon annanstans inom EU, och som kan inverka på deras egen skattebas. Frånvaron av transparens i förhandsbesked utnyttjas i dag av vissa företag för att på konstlad väg minska sin beskattning.

För att komma till rätta med denna situation föreslår kommissionen att avskaffa detta utrymme för godtyckliga val och tolkningsmöjligheter. Medlemsstaterna ska hädanefter automatiskt utbyta information om sina respektive skattebeslut. Kommissionen föreslår en strikt tidsplan: varje kvartal ska de nationella skattemyndigheterna skicka en kort rapport till övriga medlemsstater om samtliga gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor som utfärdats. Medlemsstaterna kommer därefter att kunna begära mer detaljerad information om ett visst beslut.

Det automatiska utbytet av information om skattebeslut kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att upptäcka vissa missbruk från företag och vidta nödvändiga åtgärder. Detta bör också uppmuntra en sundare skattekonkurrens, eftersom skattemyndigheterna sannolikt har mindre anledning att erbjuda företag selektiv skattebehandling när detta är öppet för övriga medlemsländers insyn.

Andra initiativ för skattetransparens                           

Dagens paket innehåller också ett meddelande om en rad andra initiativ för att föra agendan för skattetransparens inom EU framåt. Dessa inkluderar:

  • En bedömning av möjliga nya transparenskrav för multinationella företag.

Kommissionen ska undersöka genomförbarheten av nya transparenskrav för företag, till exempel att multinationella företag offentliggör viss skatteinformation. Mål, fördelar och risker som förknippas med denna typ av initiativ måste noga övervägas. Kommissionen kommer därför att göra en konsekvensbedömning av möjliga tillkommande tilläggskrav på transparens för att bidra till underbyggda beslut i ett senare skede.

  • Översyn av uppförandekoden om företagsbeskattning

Uppförandekoden om företagsbeskattning är ett av EU:s viktigaste verktyg för att se till att skattekonkurrensen mellan företag är rättvis. Den fastställer de kriterier som avgör om en skatteordning är skadlig eller inte, och kräver att medlemsstaterna avskaffar de skadliga skatteåtgärder som står i strid med uppförandekoden. Medlemsstaterna träffas regelbundet för att bedöma hur väl de uppfyller uppförandekoden.Men under senare år har den blivit mindre effektiv på att ta itu med skadliga skatteordningar, eftersom dess kriterier inte beaktar mer sofistikerade upplägg för att undvika bolagsskatt. Därför kommer kommissionen att arbeta med medlemsstaterna för att se över uppförandekoden samt mandatet för uppförandekodens arbetsgrupp så att den mer effektivt kan se till att skattekonkurrensen i EU är rättvis och transparent.

  • Kvantifiering av skatteundandragande och skatteflykt

Tillsammans med Eurostat ska kommissionen att arbeta med medlemsländerna för att utröna hur man når en tillförlitlig uppskattning av skatteundandragandets och skatteflyktens omfattning. Det finns i ökande utsträckning belägg för att skatteundandragande och skatteflykt är omfattande och orsakar betydande inkomstbortfall för staterna. Men hittills har man inte exakt kunnat fastställa omfattning och inverkan av dessa problem. Tillförlitlig statistik om deras omfattning och konsekvenser skulle bidra till mer målinriktade åtgärder för att motverka dem.

  • Upphävande av direktivet om skatt på sparande

Kommissionen föreslår att upphäva direktivet om skatt på sparande, eftersom denna text har överflyglats av mer ambitiös EU-lagstiftning som kräver bredast möjliga automatiska informationsutbyte om finansiella konton, inklusive inkomst av sparande (IP/13/530). Upphävandet av direktivet om skatt på sparande kommer att skapa ett förenklat ramverk för automatiskt utbyte av finansiell information och förhindra juridiska oklarheter och extra administration för skattemyndigheter och företag.

Kommande steg

Paketets två lagförslag kommer att föreläggas Europaparlamentet för samråd och rådet för antagande. Medlemsstaterna bör nå en överenskommelse om förslaget rörande förhandsbesked i skattefrågor i slutet av 2015 så att det kan träda i kraft den 1 januari 2016. Eftersom Europeiska rådet i december 2014 uppmanade kommissionen att lägga fram detta förslag, förväntas fullt politiskt stöd för att nå en överenskommelse i god tid.

Nästa milstolpe blir en handlingsplan för företagsbeskattning som ska läggas fram före sommaren. Denna andra handlingsplan kommer att fokusera på åtgärder för att göra företagsbeskattningen rättvisare och mer effektiv på den inre marknaden, inbegripet en återlansering av den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen och idéer för att inkludera nya initiativ från OECD/G20 för att bekämpa urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS) på EU-nivå.

Mer information

Meddelandet

Förslaget om automatiskt utbyte av information

Memo/15/4609

Webbplats

IP/15/4610

För allmänheten:


Side Bar