Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Cīņa pret uzņēmumu nodokļu apiešanu — Komisija iesniedz pasākumu paketi nodokļu pārredzamības jomā

Briselē, 18 marts 2015

Eiropas Komisija šodien iesniedza pasākumu paketi nodokļu pārredzamības jomā, un tā ir daļa no vērienīgās programmas, ar kuru paredzēts cīnīties pret uzņēmumu nodokļu nemaksāšanu un nelabvēlīgu nodokļu konkurenci ES. Būtisks elements šajā pasākumu paketē ir priekšlikums ieviest automātisko informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par to nolēmumiem nodokļu jomā.

Domājams, ka uzņēmumu nodokļu apiešanas dēļ ES dalībvalstu valsts budžeti zaudē vairākus miljardus eiro gadā. Tas arī mazina taisnīgu sloga sadali starp nodokļu maksātājiem un godīgu konkurenci starp uzņēmumiem. Uzņēmumi nodokļu noteikumu sarežģītību un sadarbības trūkumu starp dalībvalstīm izmanto peļņas novirzīšanai un savu nodokļu maksājumu samazināšanai. Tādēļ lielāka pārredzamība un sadarbība ir būtiska cīņā pret agresīvu nodokļu plānošanu unļaunprātīgu rīcību nodokļu jomā.

Šodien iesniegtās pasākumu paketes nodokļu pārredzamības jomā mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstu rīcībā ir tām nepieciešamā informācija, lai aizsargātu savu nodokļu bāzi un efektīvā veidā vērstos pret uzņēmumiem, kas mēģina apiet taisnīga apmēra nodokļus.    

"Ikvienam jāmaksā sava tiesa. Tas attiecas uz daudznacionāliem uzņēmumiem, kā arī uz ikvienu citu personu. Ar šodien iesniegto priekšlikumu par automātisko informācijas apmaiņu nodokļu iestādes varētu labāk identificēt nepilnības vai nodokļu pārklāšanos dalībvalstīs. Turpmākajos mēnešos mēs ierosināsim konkrētas darbības šādu nepilnību vai pārklāšanos novēršanai. Mēs esam apņēmības pilni pildīt savus solījumus ar reālu, ticamu un godīgu rīcību," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis.

Ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietu komisārs Pjērs Moskovisī sacīja: "Pacietības mērs attiecībā uz uzņēmumiem, kas apiet taisnīga apmēra nodokļus, un režīmiem, kas šādu apiešanu dara iespējamu, ir izsmelts. Mums ir jāatjauno saikne starp valstīm, kurās uzņēmumi faktiski gūst peļņu un kurās tie tiek aplikti ar nodokļiem. Lai to panāktu, dalībvalstīm ir jābūt atvērtām un jāsadarbojas. Tāds ir šodien iesniegtās pasākumu paketes nodokļu pārredzamības jomā mērķis.”

Pārredzamība attiecībā uz nodokļu nolēmumiem

Šodien iesniegtās pārredzamības pasākumu paketes centrālais elements ir tiesību akta priekšlikums, kam jāuzlabo sadarbība starp dalībvalstīm attiecībā uz to pārrobežu nodokļu nolēmumiem, un tās mērķis ir atzīmēt jaunas pārredzamības ēras sākumu.

Pašlaik dalībvalstis savstarpēji apmainās ar ļoti mazu informācijas apjomu par saviem nodokļu nolēmumiem. Katras atsevišķas dalībvalsts ziņā ir izlemt, vai nodokļu nolēmums varētu attiekties uz citu ES valsti. Rezultātā dalībvalstis bieži vien nav informētas par tādiem citās ES dalībvalstīs pieņemtiem pārrobežu nodokļu nolēmumiem, kas varētu ietekmēt to nodokļu bāzi. Pārredzamības trūkumu attiecībā uz nodokļu nolēmumiem daži uzņēmumi izmanto, lai mākslīgi samazinātu savus nodokļu maksājumus.

Lai atrisinātu šo situāciju, Komisija ierosina atcelt šo rīcības brīvību un interpretācijas iespējas. Tagad dalībvalstīm tiks noteikts pienākums automātiski apmainīties ar informāciju par saviem nodokļu nolēmumiem. Komisija ierosina noteikt stingru grafiku, proti, reizi trijos mēnešos valsts nodokļu iestādēm būs jānosūta īss ziņojums visām pārējām dalībvalstīm par visiem pārrobežu nodokļu nolēmumiem, ko tās pieņēmušas. Dalībvalstis varēs lūgt sīkāku informāciju par jebkuru konkrētu nolēmumu.

Automātiskā informācijas apmaiņa par nodokļu nolēmumiem sniegs dalībvalstīm iespēju atklāt konkrētus ļaunprātīgas rīcības gadījumus un veikt vajadzīgos pasākumus, reaģējot uz šādu rīcību. Turklāt automātiskajai informācijas apmaiņai vajadzētu arī vēl vairāk sekmēt veselīgu nodokļu konkurenci, jo nodokļu iestādes ierobežos selektīvu nodokļu režīmu piešķiršanas praksi uzņēmumiem, ja par to būs informētas nodokļu iestādes citās valstīs.

Citas iniciatīvas nodokļu pārredzamības jomā

Šodien iesniegtajā pasākumu paketē iekļauts arī paziņojums, kurā izklāstītas vairākas citas iniciatīvas, kam jāsekmē nodokļu pārredzamības programma ES. Runa ir par turpmāk minētajām iniciatīvām.

  • Iespējamo jauno pārredzamības prasību daudznacionāliem uzņēmumiem izvērtēšana

Komisija izskatīs iespēju ieviest jaunas prasības par pārredzamību uzņēmumiem, piemēram, par to, ka daudznacionāliem uzņēmumiem ir jāpublisko noteikta informācija par nodokļiem. Rūpīgi jāizsver šādu iniciatīvu mērķi, ieguvumi un riski. Tāpēc Komisija izvērtēs, kādas sekas radītu iespējamās papildu prasības par pārredzamību, lai vēlākā posmā to varētu iekļaut lēmumā.

  • Rīcības kodeksa attiecībā uz uzņēmējdarbības nodokļiem pārskatīšana

Rīcības kodekss attiecībā uz uzņēmējdarbības nodokļiem ir viens no ES galvenajiem rīkiem, lai nodrošinātu godīgu uzņēmumu nodokļu konkurenci. Tajā ir iekļauti kritēriji, lai noteiktu, vai nodokļu režīms ir kaitīgs, un tajā ietverta prasība dalībvalstīm atcelt jebkurus tādus nodokļu pasākumus ar kaitīgām sekām, kas ir pretrunā šim kodeksam. Dalībvalstis regulāri tiekas, lai izvērtētu, ciktāl tās ievēro šo kodeksu.Taču pēdējos gados kodekss ir kļuvis mazāk efektīvs, kad runa ir par nodokļu režīmu ar kaitīgām sekām novēršanu, jo tā kritērijos nav ņemtas vērā sarežģītākas uzņēmumu nodokļu apiešanas shēmas. Tāpēc Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai pārskatītu rīcības kodeksu, kā arī Rīcības kodeksa jautājumu grupas pilnvaras nolūkā padarīt kodeksu efektīvāku attiecībā uz godīgas un pārredzamas nodokļu konkurences nodrošināšanu ES.

  • Nodokļu nemaksāšanas un apiešanas apmēra noteikšana

Komisija kopā ar Eurostat sadarbosies ar dalībvalstīm, lai noskaidrotu, kā labāk var gūt ticamas aplēses par nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apmēriem. Aizvien vairāk pierādījumu liecina par to, ka nodokļu nemaksāšana un nodokļu apiešana ir plaši izplatītas un rada ievērojamus ieņēmumu zaudējumus. Taču līdz šim nav noteikts šo problēmu precīzais mērogs un ietekme. Ja par to būtu ticama statistika, varētu ieviest mērķtiecīgākus politikas pasākumus.

  • Uzkrājumu nodokļa direktīvas atcelšana

Komisija ierosina atcelt Uzkrājumu nodokļa direktīvu, jo ir pieņemti vērienīgāki ES tiesību akti, kas paredz visaptverošāko piemērošanas jomu automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem, tostarp ar uzkrājumiem saistītiem ienākumiem (IP/13/530). Uzkrājumu nodokļa direktīvas atcelšana radīs optimizētu satvaru automātiskajai apmaiņai ar finanšu informāciju un novērsīs jebkādu juridisko nenoteiktību vai papildu administratīvo slogu nodokļu iestādēm un uzņēmumiem.

Turpmākie pasākumi

Šīs pasākumu paketes abi tiesību aktu priekšlikumi tiks iesniegti Eiropas Parlamentam apspriešanai un pieņemšanai Padomē. Dalībvalstīm līdz 2015. gada beigām būtu jāvienojas par nodokļu nolēmumu priekšlikumu, lai tas varētu stāties spēkā 2016. gada 1. janvārī. Ņemot vērā to, ka Eiropadome 2014. gada decembrī aicināja Komisiju iesniegt šo priekšlikumu, sagaidāma pilnīga politiskā apņemšanās laikus panākt vienošanos.

Nākamais pavērsiens būs rīcības plāns uzņēmumu nodokļu jomā, kas tiks iesniegts līdz vasarai. Šajā otrajā rīcības plānā galvenā uzmanība tiks pievērsta pasākumiem, kam uzņēmumu nodokļu slogs jāpadara taisnīgāks un efektīvāks vienotajā tirgū, tostarp kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) atjaunošanai un idejām par jauno ESAO/G20 darbību iekļaušanu, lai ES līmenī cīnītos pret nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu (BEPS).

Plašāka informācija

Paziņojums

Priekšlikums par automātisko informācijas apmaiņu

Memo/15/4609

Tīmekļa vietne

IP/15/4610

Sabiedrībai:


Side Bar