Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kova su pelno mokesčio vengimu. Komisija pristato mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinį

Briuselis, 18 Kovo 2015

Šiandien Europos Komisija, įgyvendindama plataus užmojo darbotvarkę kovoti su pelno mokesčio vengimu ir žalinga mokesčių konkurencija Europos Sąjungoje, pristatė mokesčių skaidrumo priemonių teisės aktų rinkinį. Pagrindinis šio teisės aktų rinkinio dokumentas – pasiūlymas įpareigoti valstybes nares automatiškai keistis informacija apie sprendimus dėl mokesčių.

Manoma, kad kasmet dėl įmonių mokesčių vengimo ES valstybių narių biudžetai praranda milijardus eurų. Be to, tokia praktika iškreipia mokesčių mokėtojų naštos pasidalijimą ir trukdo įmonėms sąžiningai konkuruoti. Siekdamos perkelti savo pelną ir taip susimažinti mokamus mokesčius, įmonės naudojasi sudėtingomis mokesčių taisyklėmis ir nepakankamu valstybių narių bendradarbiavimu. Todėl kovojant su agresyviu mokesčių planavimu ir žalinga mokesčių praktika yra būtina didinti skaidrumą ir bendradarbiauti.

Šiandieniniu mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkiniu siekiama užtikrinti, kad valstybės narės turėtų informacijos, kuri padėtų apsaugoti mokesčių bazes ir veiksmingai daryti poveikį įmonėms, mėginančioms išvengti sąžiningo mokesčių mokėjimo.    

„Visi turi sąžiningai mokėti mokesčius. Tai vienodai galioja visoms – ir tarptautinėms – įmonėms. Pagal šiandien pristatytą automatinių informacijos mainų pasiūlymą mokesčių administratoriai galėtų veiksmingiau nustatyti įstatymų spragas arba dvigubą apmokestinimą valstybėse narėse. Per ateinančius mėnesius pasiūlysime konkrečių veiksmų tokioms spragoms ar dvigubam apmokestinimui išvengti. Esame įsipareigoję savo pažadus vykdyti realiais, patikimais ir teisingais veiksmais“, – sakė už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis.

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitų sąjungą atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: „Daugiau taikytis su įmonėmis, kurios vengia sąžiningai mokėti mokesčius, ir tvarka, kuri joms sudaro sąlygas tai daryti, nebegalime. Turime atkurti sąsają tarp to, kur įmonės realiai uždirba pelną ir kur yra apmokestinamos. Tam valstybės narės turi atsiverti ir dirbti išvien. Būtent to ir siekiama šiandieniniu mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkiniu.“

Sprendimų dėl mokesčių skaidrumas

Pagrindiniu šiandienos teisės aktų rinkinio dokumentu – pasiūlymu dėl teisės akto, kuriuo gerinamas valstybių narių bendradarbiavimas tarpvalstybinių sprendimų dėl mokesčių srityje – siekiama iš esmės pagerinti mokesčių skaidrumą.

Šiuo metu valstybės narės beveik nesikeičia informacija apie priimtus sprendimus dėl mokesčių. Spręsti, ar sprendimas dėl mokesčių galėtų būti svarbus kitai ES šaliai, palikta jį priėmusios valstybės narės nuožiūrai. Todėl valstybės narės dažnai nežino apie kitur ES priimtus tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių, galinčius daryti poveikį jų mokesčių bazėms. Nepakankamu sprendimų dėl mokesčių skaidrumu naudojasi tam tikros įmonės, siekdamos dirbtinai sumažinti mokestines prievoles.

Siekdama tokią padėtį ištaisyti, Komisija siūlo panaikinti šią galimybę spręsti ir interpretuoti savo nuožiūra. Dabar valstybės narės bus įpareigotos automatiškai keistis informacija apie jų priimtus sprendimus dėl mokesčių. Komisija siūlo nustatyti griežtus terminus: kas tris mėnesius nacionaliniai mokesčių administratoriai turės siųsti trumpą ataskaitą visoms kitoms valstybėms narėms apie visus savo priimtus tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių. Tada kitos valstybės narės galės paprašyti išsamesnės informacijos apie konkretų sprendimą.

Automatiniai informacijos apie sprendimus dėl mokesčių mainai sudarys sąlygas valstybėms narėms nustatyti tam tikrą įmonių taikomą žalingą mokesčių praktiką ir imtis atitinkamų veiksmų. Be to, tai turėtų paskatinti sąžiningesnę mokesčių konkurenciją, nes mokesčių administratoriai greičiausiai įmonėms nebesiūlys palankesnės apmokestinimo tvarkos, kai ją galės ištirti mokesčių administratoriai kitose valstybėse narėse.

Kitos mokesčių skaidrumo iniciatyvos

Į šiandienos teisės aktų rinkinį įeina ir komunikatas, kuriame nurodoma dar keletas mokesčių skaidrumo didinimo darbotvarkės Europos Sąjungoje iniciatyvų. Tai:

  • Galimų tarptautinėms įmonėms taikytinų naujų skaidrumo reikalavimų įvertinimas

Komisija išnagrinės galimybę taikyti įmonėms naujus skaidrumo reikalavimus, pavyzdžiui, tarptautinėms įmonėms taikyti reikalavimą viešai skelbti tam tikrą informaciją apie mokesčius. Visų tokių iniciatyvų tikslus, naudą ir riziką reikia atidžiai pasverti. Todėl Komisija įvertins galimų papildomų skaidrumo reikalavimų poveikį, kad turėtų kuo pagrįsti vėlesnius sprendimus.

  • Verslo apmokestinimo elgesio kodekso peržiūra

Verslo apmokestinimo elgesio kodeksas – viena svarbiausių sąžiningos pelno mokesčių konkurencijos užtikrinimo priemonių Europos Sąjungoje. Jame nustatyti kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar apmokestinimo tvarka nėra žalinga. Kodeksą pažeidžiančią žalingą apmokestinimo tvarką valstybės narės privalo panaikinti. Valstybės narės periodiškai susitinka, kad įvertintų, kaip laikomasi kodekso.Tačiau pastaraisiais metais žalingos apmokestinimo tvarkos problemos sprendžiamos nebe taip veiksmingai, nes kodekse nustatyti kriterijai netinka sudėtingesnėms pelno mokesčio vengimo schemoms išaiškinti. Todėl Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, elgesio kodeksą ir Elgesio kodekso grupės įgaliojimus patobulins, kad sąžininga ir skaidri mokesčių konkurencija Europos Sąjungoje būtų užtikrinama veiksmingiau.

  • Kiekybinis mokesčių vengimo ir slėpimo masto įvertinimas

Komisija kartu su Eurostatu bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad nustatytų, kaip galima patikimai apskaičiuoti mokesčių vengimo ir slėpimo lygį. Daugėja įrodymų, kad mokesčių vengimas ir slėpimas yra plačiai paplitę ir dėl jų netenkama daug pajamų. Tačiau iki šiol šių problemų mastas ir poveikis nėra tiksliai apskaičiuoti. Patikimi šių problemų masto ir poveikio statistiniai duomenys padėtų labiau sukonkretinti kovos su šiais reiškiniais politikos priemones.

  • Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos panaikinimas

Komisija siūlo panaikinti Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą, nes ją jau užgožė platesnio užmojo ES teisės aktas, kuriuo įpareigojama automatiškai keistis informacija apie finansines sąskaitas, įskaitant iš taupymo gautas pajamas (IP/13/530). Panaikinus Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą bus sukurta paprastesnė automatinių finansinės informacijos mainų sistema ir išvengta teisinio neapibrėžtumo atvejų arba papildomos administravimo naštos, tenkančios mokesčių administratoriams ir įmonėms.

Tolesni veiksmai

Dėl dviejų šio rinkinio pasiūlymų dėl teisės aktų vyks konsultacija su Europos Parlamentui, o Taryba spręs dėl jų priėmimo. Kad sprendimų dėl mokesčių pasiūlymas galėtų įsigalioti 2016 m. sausio 1 d., valstybės narės turėtų dėl jo susitarti iki 2015 m. pabaigos. Kadangi parengti šį pasiūlymą Komisiją paragino 2014 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba, reikėtų tikėtis ryžtingo politinio nusistatymo laiku pasiekti susitarimą.

Kitas etapas – įmonių apmokestinimo veiksmų planas, kuris bus pristatytas iki šios vasaros. Šiame antrajame veiksmų plane bus priemonių, kuriomis siekiama sąžiningesnio ir veiksmingesnio įmonių apmokestinimo bendrojoje rinkoje, įskaitant bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) taikymo atnaujinimą ir naujų EBPO ir G20 veiksmų pritaikymo ES lygmens kovoje su mokesčių bazės erozija ir pelno perkėlimu (BEPS) būdus.

Daugiau informacijos

Komunikatas

Automatinių informacijos mainų pasiūlymas

Memo/15/4609

Interneto svetainė

IP/15/4610

Visuomenei:


Side Bar