Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Komisjon esitab maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketi, et võidelda äriühingu tulumaksu vältimise vastu

Brüssel, 18 märts 2015

Euroopa Komisjon tutvustas täna maksustamise läbipaistvust käsitlevat meetmepaketti, mis on osa ambitsioonikast tegevuskavast, mille eesmärk on võidelda äriühingu tulumaksu vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi vastu ELis. Paketi üks oluline osa on ettepanek võtta kasutusele maksuotsuseid käsitleva teabe automaatne vahetamine liikmesriikide vahel.

Hinnangute kohaselt jääb ELi liikmesriikidel äriühingu tulumaksu vältimise tõttu aastas saamata miljardeid eurosid. Selline tegevus õõnestab maksukoormuse õiglast jaotumist maksumaksjate vahel ja ettevõtete ausat konkurentsi. Äriühingud kasutavad ära maksusüsteemide keerukust ning liikmesriikide vähest koostööd, et paigutada oma kasum ümber ja minimeerida makse. Seetõttu on väga oluline suurendada läbipaistvust ja koostööd võitluses agressiivse maksuplaneerimise ja kuritarvitavate maksutavade vastu.

Maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketiga, mis nüüd esitatakse, püütakse tagada, et liikmesriigid saavad vajaliku teabe, et kaitsta tõhusalt oma maksubaasi ja tegeleda tulemuslikult äriühingutega, kes püüavad vältida õiglase maksumäära tasumist.    

„Igaüks peab tasuma maksudest õiglase osa. See kehtib nii hargmaiste ettevõtjate kui ka kõigi teiste kohta. Tänane ettepanek automaatse teabevahetuse kohta võimaldab maksuametitel teha paremini kindlaks liikmesriikide õigusaktides eksisteerivaid lünki või topeltmaksustamise võimalusi. Lähikuudel esitab komisjon konkreetsed meetmed nende lünkade ja kattuvuste kõrvaldamiseks. Komisjon töötab selle nimel, et lubadused saaksid täidetud tegelike, usaldusväärsete ja õiglaste meetmete abil,” ütles euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici märkis omalt poolt järgmist: „Sallivus firmade suhtes, kes hoiavad kõrvale õiglase maksumäära tasumisest, ja süsteemide suhtes, mis võimaldavad neil seda teha, on otsa saanud. Äriühingute kasum tuleb maksustada seal, kus kasum tegelikult teenitakse. Selleks peavad liikmesriigid olema avatud ja tegema omavahel koostööd. Just see ongi on maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketi eesmärk.”

Maksuotsuste läbipaistvus

Maksustamise läbipaistvust käsitleva paketi oluline osa on seadusandlik ettepanek parandada liikmesriikide koostööd piiriülese maksustamise valdkonnas ja see peaks tähistama uue läbipaistvusajastu algust.

Praegu jagavad liikmesriigid üksteisega väga vähe teavet oma maksuotsuste kohta. Iga liikmesriik võib ise otsustada, kas maksuotsus võiks olla oluline ELi muude liikmesriikide jaoks. See tähendab, et liikmesriigid ei ole sageli teadlikud mujal ELis kehtivatest piiriülestest maksuotsustest, mis võivad mõjutada riigi maksubaasi. Maksuotsuste läbipaistmatus võimaldab teatavatel äriühingutel vähendada kunstlikult oma maksukoormust.

Olukorra lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku kõrvaldada selline otsustamise ja tõlgendamise võimalus. Liikmesriike kohustatakse vahetama automaatselt teavet oma maksuotsuste kohta. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada range ajakava: iga kolme kuu järel peavad liikmesriikide maksuametid saatma kõigile teistele liikmesriikidele lühiaruande kõikide kehtestatud piiriüleste maksuotsuste kohta. Liikmesriikidel on siis võimalik taotleda üksikasjalikumat teavet seoses konkreetse otsusega.

Automaatne teabevahetus võimaldab liikmesriikidel välja selgitada äriühingute kuritarvitavaid maksutavasid ja võtta vajalikke meetmeid. See peaks muutma maksukonkurentsi õiglasemaks, sest on vähem tõenäoline, et maksuametid pakuvad ettevõtjatele valikulist maksustamist, kui teistel ettevõtetel on juurdepääs sellisele teabele.

Muud maksustamise läbipaistvust käsitlevad algatused

Täna esitatud pakett sisaldab teatist, milles kirjeldatakse ka mitut muud algatust, mille eesmärk on muuta maksustamine ELis läbipaistvamaks. Need algatused hõlmavad järgmist:

  • Võimalike uute läbipaistvusnõuete kehtestamine hargmaiste ettevõtjate jaoks.

Komisjon uurib võimalust kehtestada äriühingute jaoks täiendavaid läbipaistvusnõudeid, näiteks hargmaiste ettevõtjate kohustus avalikustada teatav maksuteave. Iga algatuse puhul tuleb arvesse võtta selle eesmärke ning kaaluda hoolikalt eeldatavat kasu ja ohte. Seepärast on komisjonil kavas hinnata võimalike täiendavate läbipaistvusnõuete mõju ning teha otsus hiljem.

  • Äriühingute maksustamise käitumisjuhendi läbivaatamine.

Äriühingute maksustamise käitumisjuhend on ELi üks peamisi vahendeid õiglase maksukonkurentsi tagamisel. Selles on sätestatud kriteeriumid, millele tuginedes määratakse kindlaks, kas maksusüsteem on kahjulik või mitte, ja liikmesriigid on kohustatud tühistama kõik käitumisjuhendiga vastuolus olevad kahjulikud maksumeetmed. Liikmesriikide esindajad kohtuvad korrapäraselt, et hinnata maksumeetmete vastavust käitumisjuhendile.Paraku ei ole käitumisjuhend viimastel aastatel kahjulike maksusüsteemide vastu võitlemisel enam nii tõhus kui varem, sest sätestatud kriteeriumide puhul ei võeta arvesse keerukamaid äriühingu tulumaksu vältimise skeeme. Seepärast vaatab komisjon koos liikmesriikidega läbi käitumisjuhendi ja sellekohase töörühma volitused, et muuta tegevus selles valdkonnas tulemuslikumaks ning tagada ELis aus ja läbipaistvam konkurents.

  • Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ulatuse kindlaksmääramine.

Komisjon, nagu ka Eurostat, teeb liikmesriikidega koostööd, et koostada maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise määra kohta usaldusväärne hinnang. Üha rohkem on tõendeid selle kohta, et maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine on ulatuslikud ja riikide tulud vähenevad seetõttu märkimisväärselt. Nende probleemide ulatust ja mõju ei ole aga seni suudetud täpselt kindlaks määrata. Usaldusväärne statistika osutatud probleemide ulatuse ja mõju kohta võimaldaks poliitikameetmeid paremini suunata.

  • Hoiuste intresside maksustamise direktiivi kehtetuks tunnistamine.

Komisjon teeb ettepaneku tunnistada hoiuste intresside maksustamise direktiiv kehtetuks, sest see on asendatud põhjalikuma õigusaktiga, milles on sätestatud palju ulatuslikum automaatse teabevahetuse nõue seoses finantskontodega, sh hoiustelt saadud tuluga (IP/13/530). Hoiuste intresside maksustamise direktiivi kehtetuks tunnistamisega luuakse finantsteabe automaatse vahetamise ühtlustatud raamistik ning hoitakse ära maksuametite ja äriühingute õiguslik ebakindlus ja ülemäärased halduskulud.

Edasised sammud

Paketti kuuluvad kaks seadusandlikku ettepanekut esitatakse Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks. Liikmesriigid peaksid jõudma maksuotsuste ettepaneku osas kokkuleppele 2015. aasta lõpuks, et see võiks jõustuda 1. jaanuaril 2016. Võttes arvesse, et ettepaneku esitamine tehti komisjonile ülesandeks Euroopa Ülemkogu kohtumisel 2014. aasta detsembris, tuleks kokkuleppe õigeaegseks saavutamiseks näidata üles täielikku poliitilist pühendumist.

Järgmise sammuna esitab komisjon suveks äriühingute maksustamise tegevuskava. Osutatud tegevuskavas keskendutakse meetmetele, mis tagaksid äriühingute õiglasema ja tõhusama maksustamise siseturul, arutatakse veel kord äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kehtestamist ning võimalust kohaldada OECD ja G20 uusi meetmeid, et ELi tasandil võidelda maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.

Lisateave

TEATIS

Ettepanek automaatse teabevahetuse kohta

Memo/15/4609

Veebileht

IP/15/4610

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar