Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Bekæmpelse af selskabers skatteundgåelse: Kommissionen fremlægger pakke om gennemsigtighed på skatteområdet

Bruxelles, 18 marts 2015

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en pakke med foranstaltninger, der skal skabe gennemsigtighed på skatteområdet. Pakken er en del af Kommissionens ambitiøse dagsorden for bekæmpelse af selskabers skatteundgåelse og skadelig skattekonkurrence i EU. En vigtig del af pakken er et forslag om indførelse af obligatorisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om deres skatteaftaler.

Selskabers skatteundgåelse menes at snyde medlemsstaternes offentlige budgetter for milliarder af euro hvert år og underminerer også den ligelige byrdefordeling mellem skatteyderne og den fair konkurrence mellem selskaberne. Selskaberne udnytter skattereglernes kompleksitet og det manglende samarbejde mellem medlemsstaterne til at overføre overskud og minimere deres skattebetalinger. Øget gennemsigtighed og samarbejde er derfor afgørende i kampen mod aggressiv skatteplanlægning og skatteunddragelse.

Den nye pakke om gennemsigtighed på skatteområdet har til formål at sikre, at medlemsstaterne er i besiddelse af de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan beskytte deres skattegrundlag og på effektiv vis sætte ind over for selskaber, som forsøger at undslå sig fra at betale deres del af skatterne.

"Alle skal betale et rimeligt beløb i skat. Det gælder for multinationale selskaber som for alle andre. Med det nye forslag om automatisk udveksling af oplysninger vil skattemyndighederne bedre være i stand til at finde de smuthuller eller den overlapning, der kan være i medlemsstaterne. Vi vil i de kommende måneder iværksætte konkrete tiltag, der skal fjerne disse smuthuller og overlapninger. Vi er opsat på at indfri vores løfter med reelle, troværdige og rimelige handlinger", siger Valdis Dombrovskis, næstformand for Kommissionen med ansvar for euroen og den sociale dialog.

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Tolerancen er sluppet op over for de selskaber, der ikke betaler deres rimelige andel i skat, og for de ordninger, der gør denne unddragelse mulig. Vi skal genskabe sammenhængen mellem der, hvor selskaberne skaber deres fortjeneste og der, hvor de betaler skat. For at det kan lykkes, er medlemsstaterne nødt til at åbne op og arbejde sammen. Det er dét, som er formålet med den nye pakke om gennemsigtighed på skatteområdet".

Gennemsigtighed om skatteaftaler

Det centrale element i dagens pakke er et lovforslag, som skal forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne hvad angår grænseoverskridende skatteaftaler, og som skal markere starten på en ny æra med gennemsigtighed.

Som det ser ud nu, deler medlemsstaterne meget få oplysninger om skatteaftaler med hinanden. Det er op til den enkelte medlemsstat at afgøre, hvorvidt en skatteaftale er relevant for andre EU-medlemsstater. Derfor er medlemsstaterne ofte uvidende om grænseoverskridende skatteaftaler, der er truffet i andre EU-lande, og som vil kunne få indflydelse på deres skattegrundlag. Visse selskaber udnytter den manglende gennemsigtighed om skatteaftaler til på kunstig vis at mindske deres skattebidrag.

For at rette op på denne situation foreslår Kommissionen at fjerne dette spillerum for diskretion og fortolkning. Det vil fremover være et krav, at medlemsstaterne automatisk skal udveksle oplysninger om deres skatteaftaler. Kommissionen foreslår, at der fastsættes en streng tidsplan, ifølge hvilken de nationale skattemyndigheder hver tredje måned skal sende en kortfattet rapport til alle andre medlemsstater om de grænseoverskridende skatteaftaler, de har truffet. Medlemsstaterne vil herefter have mulighed for at udbede sig mere detaljerede oplysninger om en given afgørelse.

Den automatiske udveksling af oplysninger om skatteaftaler vil gøre det muligt for medlemsstaterne at afsløre visse tilfælde af selskabers skatteunddragelse og træffe de nødvendige foranstaltninger som reaktion herpå. Derudover vil udvekslingen fremme en sundere skattekonkurrence, fordi skattemyndighederne vil være mindre tilbøjelige til at give selskaberne selektiv skattebehandling, når deres kollegaer i andre medlemsstater har mulighed for at se med.

Andre initiativer vedrørende gennemsigtighed på skatteområdet

Den pakke, der er fremlagt i dag, indeholder også en meddelelse, som består af en række initiativer, der skal fremme dagsordenen for gennemsigtighed på skatteområdet i EU. Der er tale om:

  • Vurdering af mulige nye krav om gennemsigtighed for multinationale selskaber

Kommissionen vil undersøge muligheden for at indføre nye krav om gennemsigtighed for selskaber, eksempelvis multinationale selskabers offentliggørelse af visse skatteoplysninger. Målene for og fordelene og risiciene ved sådanne eventuelle initiativer vil skulle overvejes nøje. Kommissionen vil derfor vurdere virkningen af mulige yderligere krav om gennemsigtighed, som vil kunne indgå i en afgørelse på et senere tidspunkt.

  • Revidering af EU's adfærdskodeks om erhvervsbeskatning

Adfærdskodeksen om erhvervsbeskatning er et af EU's vigtigste redskaber til at sikre fair konkurrence inden for erhvervsbeskatning. Den fastsætter kriterier for, hvornår en skatteordning er skadelig eller ej, og den pålægger medlemsstaterne at afskaffe enhver skadelig skatteforanstaltning, som er i strid med kodeksen. Medlemsstaterne mødes regelmæssigt for at vurdere, hvorvidt de overholder kodeksen.I de senere år er kodeksen dog blevet mindre effektiv, når det drejer sig om at tackle skadelige skatteordninger, idet dens kriterier ikke tager højde for mere sofistikerede ordninger for selskabsskatteundgåelse. Kommissionen vil derfor arbejde sammen med medlemsstaterne om en revision af adfærdskodeksen og af mandatet for Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen med henblik på at gøre den mere effektiv og sikre fair og gennemsigtig skattekonkurrence inden for EU.

  • Kvantificering af omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse

Kommissionen og Eurostat vil arbejde sammen med medlemsstaterne om at se på, hvordan der bedst kan foretages et pålideligt skøn af omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse. Der er stadig flere beviser på, at skatteunddragelse og skatteundgåelse er et omsiggribende problem, som resulterer i betydelige indtægtstab. Det er dog indtil videre ikke blevet fastlagt, præcist hvilket omfang og hvilke virkninger, disse problemer har. Hvis der foreligger pålidelige statistikker over problemernes omfang og virkninger, vil der kunne iværksættes mere målrettede politiske foranstaltninger.

  • Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet

Kommissionen foreslår at ophæve rentebeskatningsdirektivet, eftersom dets bestemmelser er blevet overhalet af mere ambitiøs EU-lovgivning, som kræver et meget bredere anvendelsesområde for automatisk udveksling af finansielle oplysninger, herunder indtægter fra opsparing (IP/13/530). Ophævelse af rentebeskatningsdirektivet vil skabe en strømlinet ramme for automatisk udveksling af finansielle oplysninger og forebygge enhver juridisk usikkerhed eller yderligere administration for skattemyndigheder og selskaber.

Næste skridt

De to lovforslag i pakken vil blive fremlagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse. Medlemsstaterne skal gerne nå til enighed om forslaget om skatteaftaler inden udgangen af 2015, så det kan træde i kraft den 1. januar 2016. Eftersom Det Europæiske Råd i december 2014 opfordrede Kommissionen til at udarbejde dette forslag, forventes der fuld politisk opbakning til at nå en rettidig aftale.

Den næste milepæl vil være en handlingsplan for erhvervsbeskatning, som vil blive fremlagt inden sommer. Denne anden handlingsplan vil fokusere på foranstaltninger, der skal gøre selskabsbeskatning mere fair og effektiv på det indre marked. Der er bl.a. tale om en relancering af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG), og idéer, som skal integrere nye OECD/G20-foranstaltninger til bekæmpelse af udhulingen af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste på EU-plan.

Flere oplysninger

Meddelelsen

Forslaget om automatisk udveksling af oplysninger

Memo/15/4609

Websted

IP/15/4610

Borgerhenvendelser:


Side Bar