Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Борба с избягването на данъци от предприятия: Комисията представя пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане

Брюксел, 18 Март 2015

Днес Европейската комисия представи пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане като част от амбициозната си програма за борба с избягването на данъци от предприятия и с вредната данъчна конкуренция в ЕС. Основен елемент на този пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане е предложение за въвеждане на автоматичен обмен на информация между страните членки във връзка с техните данъчни становища.

Смята се, че избягването на данъци от предприятия лишава бюджетите на страните от ЕС от милиарди евро годишно. То също така подкопава справедливото поделяне на бремето между данъкоплатците и лоялната конкуренция между предприятията. Компаниите разчитат на сложността на данъчните правила и на липсата на сътрудничество между страните членки, за да прехвърлят печалби и да свеждат до минимум данъците, които плащат. Затова повишаването на прозрачността и сътрудничеството е изключително важно в борбата срещу агресивното данъчно планиране и неправомерните данъчни практики.

Днешният пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане има за цел да гарантира, че страните членки разполагат с нужната информация, за да защитават данъчната си основа и да вземат ефективни мерки срещу компании, които се опитват да избегнат плащането на дължимите данъци.      

Всеки трябва да си плаща данъците. Това важи за мултинационалните компании, както и за всеки друг. Благодарение на днешното предложение относно автоматичния обмен на информация данъчните органи ще могат по-ефективно да откриват пропуските или дублирането по отношение на данъците между страните членки. През следващите месеци ще предложим конкретни мерки срещу такива пропуски или припокривания. Поели сме ангажимент да подкрепим обещанията си с реални, надеждни и справедливи действия“, заяви заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Толерантността към предприятията, които избягват плащането на дължимите данъци, и към режимите, които им позволяват да правят това, е изчерпана. Трябва да възстановим връзката между мястото, където компаниите наистина реализират печалбите си, и мястото, където те са данъчно облагани. За целта страните членки трябва да са по-открити и да работят заедно. Това е и целта на представения днес пакет от мерки за прозрачност в данъчното облагане“.

Прозрачност по отношение на данъчните становища

Централен елемент в днешния пакет е законодателно предложение за подобряване на сътрудничеството между страните членки по отношение на техните трансгранични данъчни становища, като целта е да се постави начало на нова ера на прозрачност.

В момента страните от ЕС обменят много малко информация за данъчните си становища. Държавите членки сами преценяват дали дадено данъчно становище може да бъде от значение за друга страна от ЕС. В резултат на това страните членки често не са наясно какви данъчни становища, които могат да засегнат техните данъчни основи, са издадени в другите държави от ЕС. Липсата на прозрачност относно данъчните становища се използва от някои компании, за да намаляват изкуствено данъчните си задължения.

За да се поправи това, Комисията предлага премахване на възможността за преценки и интерпретации. Занапред от страните членки ще се изисква автоматично да обменят информация за данъчните си становища. Комисията предлага да бъде определен строг график: на всеки три месеца националните данъчни органи ще трябва да изпращат кратък доклад до всички страни членки относно всички трансгранични данъчни становища, които са издали. След това страните членки ще могат да поискат по-подробна информация във връзка с конкретно становище.

Автоматичният обмен на информация относно данъчните становища ще даде възможност на страните членки да открият някои неправомерни данъчни практики на предприятия и да предприемат необходимите действия във връзка с тях. Освен това този обмен би следвало да насърчи и по-ефективната данъчна конкуренция, тъй като данъчните органи ще са по-малко склонни да предлагат избирателно данъчно третиране на компании, след като са наясно, че тяхната дейност подлежи на проверка от страна на партньорите им.

Други инициативи за прозрачност в данъчното облагане

В днешния пакет е включено и съобщение, в което са посочени редица инициативи за постигане на напредък по програмата на ЕС за прозрачност в данъчното облагане. Това са:

  • Оценяване на евентуални нови изисквания за прозрачност към мултинационалните компании

Комисията ще проучи изпълнимостта на нови изисквания за прозрачност към компаниите, като например изискване за публично оповестяване от мултинационални компании на определена данъчна информация. Целите, ползите и рисковете от подобна инициатива следва да бъдат внимателно обмислени. Затова Комисията ще извърши оценка на въздействието на евентуални допълнителни изисквания за прозрачност, за да подпомогне вземането на информирано решение на по-късен етап.

  • Преразглеждане на Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията

Кодексът за поведение при данъчното облагане на предприятията е един от основните инструменти на ЕС за гарантиране на лоялна конкуренция по отношение на корпоративното данъчно облагане. В него са изложени критериите, чрез които се определя дали даден данъчен режим е вреден, и се изисква страните членки да премахват всякакви вредни данъчни мерки, противоречащи на кодекса. Провеждат се редовни срещи на равнище страни членки, за да се оценява спазването на кодекса. През изминалите години обаче ефективността на кодекса в борбата срещу вредните данъчни режими намаля, тъй като неговите критерии не вземат предвид по-усъвършенстваните схеми за избягване на данъци от предприятия. Затова Комисията ще работи със страните членки за преразглеждане на кодекса за поведение, както и на мандата на групата „Кодекс за поведение“, за да се повиши нейната ефективност в гарантирането на лоялна и прозрачна данъчна конкуренция в ЕС.

  • Количествено измерване на мащабите на данъчните измами и избягването на данъци

Комисията и Евростат ще работят заедно със страните членки за намиране на надежден начин за оценка на равнището на данъчните измами и избягването на данъци. Все повече факти говорят, че данъчните измами и избягването на данъци са широко разпространени и водят до значителни загуби на приходи. За момента обаче няма прецизен метод за количествено измерване на мащабите и ефекта на тези проблеми. Надеждни статистически данни за техните мащаби и ефект биха помогнали за по-целенасочени политически мерки срещу тях.

  • Отмяна на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания

Комисията предлага да бъде отменена Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания, тъй като впоследствие този текст е включен в по-амбициозно законодателство на ЕС, което изисква максимално широк обхват на автоматичния обмен на информация относно финансовите сметки, който включва и доходите от спестявания (IP/13/530). С отмяната на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания ще се създаде по-ефективна рамка за автоматичен обмен на финансова информация и ще се предотврати евентуална правна несигурност или допълнителна административна работа за данъчните администрации и предприятията.

Следващи стъпки

Двете законодателни предложения от този пакет ще бъдат представени на Европейския парламент за консултация и на Съвета за приемане. Страните членки трябва да се споразумеят относно предложението за данъчните становища до края на 2015 г., така че то да може да влезе в сила на 1 януари 2016 г. Като се има предвид, че през декември 2014 г. Европейският съвет призова Комисията да направи това предложение, следва да се очаква пълна политическа ангажираност за навременно постигане на споразумение.

Следващият важен момент ще бъде план за действие за корпоративното данъчно облагане, който ще бъде представен преди лятото. Този втори план за действие ще бъде насочен към мерки за по-справедливо и по-ефективно корпоративно данъчно облагане в рамките на единния пазар, включително възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и идеи за интегриране на нови действия на равнище ОИСР/Г-20 за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби на равнище ЕС.

За повече информация

Съобщение

Предложение за автоматичен обмен на информация

MEMO/15/4609

Уебсайт

IP/15/4610

Въпроси на граждани:


Side Bar