Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015: pomoč državam članicam za uspešnejše pravosodne sisteme

Bruselj, 09 marec 2015

Evropska komisija je danes objavila Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015, ki vsebuje pregled kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov držav članic.

Pregled stanja na področju pravosodja v EU je informacijsko orodje za pomoč državam članicam pri doseganju večje uspešnosti pravosodja. Zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive podatke o sistemih civilnega, gospodarskega in upravnega pravosodja v državah članicah.

„Uspešen pravosodni sistem je bistveni temelj vsake demokracije. Reforme pravosodja imajo ključno vlogo pri krepitvi skupnih vrednot Unije in ustvarjanju za naložbe ugodnega okolja, ki ga potrebujemo za trajnostno rast,“ je dejala Vĕra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov. „Leta 2014 je večina držav članic izvajala reforme pravosodnega sistema. Komisija pozdravlja in podpira njihova prizadevanja. Uspešnejši pravosodni sistemi bodo okrepili medsebojno zaupanje med državami članicami. Vemo, da reforme pravosodja potrebujejo svoj čas, da prinesejo rezultate, a novi pregled stanja že kaže nekaj spodbudnih znakov. Prepričana sem, da bodo države članice odločno in zavezano nadaljevale z reformami.“

Informacije iz pregleda stanja se upoštevajo pri evropskem semestru, tj. letnem procesu usklajevanja ekonomske politike v EU. Pregled stanja na področju pravosodja v EU skupaj z ocenami stanja v posameznih državah pomaga ugotoviti morebitne pomanjkljivosti in spodbuditi države članice, da po potrebi izvedejo strukturne reforme na področju pravosodja.

Glavne ugotovitve iz pregleda stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015:

  • v državah članicah je mogoče opaziti izboljšanje učinkovitosti pravosodnih sistemov. Vendar se stanje glede na posamezne države članice in kazalnike precej razlikuje. Obroditev sadov reform pravosodja potrebuje svoj čas;
  • nadaljevala so se prizadevanja za večjo uporabo orodij informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v pravosodnih sistemih. Vendar kazalniki v več državah članicah kažejo vrzeli, tako v zvezi z orodji IKT, ki so na voljo za vodenje in upravljanje sodišč, kot tudi v zvezi z elektronskim komuniciranjem med sodišči in strankami;
  • v večini držav članic se je več kot 20 % sodnikov udeležilo stalnega usposabljanja na področju prava EU ali prava drugih držav članic. To znatno presega letni cilj 5 % delavcev v pravni stroki, ki naj bi se udeležili usposabljanja, da bi se do leta 2020 dosegel cilj 50 %;
  • večina držav članic širši javnosti omogoča brezplačen spletni dostop do sodb v civilnih in gospodarskih zadevah;
  • čim višja je stopnja sodišča, tem manjši je delež sodnic. Čeprav delež poklicnih sodnic na sodiščih prve in druge stopnje kaže pozitiven trend, mora večina držav članic storiti še veliko, da bi bila na vrhovnih sodiščih dosežena uravnotežena zastopanost spolov med 40 in 60 %.

 

Namen tretje izdaje pregleda stanja na področju pravosodja v EU (za prejšnji izdaji glej IP/13/285 in IP/14/273) je opredeliti možne trende na treh ključnih področjih: učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti pravosodja. Vsebuje nove kazalnike in bolj izpopolnjene podatke, ki temeljijo na novih virih informacij, na primer o učinkovitosti sodišč na področju javnih naročil in pravic intelektualne lastnine.

Prav tako so vključeni novi parametri, kot so uporaba in spodbujanje načinov alternativnega reševanja sporov, vključno s potrošniškimi spori, kakovost spletnih postopkov v sporih majhne vrednosti, komunikacijska politika sodišč in delež poklicnih sodnic. Pregled stanja pozornost namenja tudi tistim dejavnikom, ki lahko pomagajo izboljšati kakovost pravosodnih sistemov.

 

Naslednji koraki

Ugotovitve iz pregleda stanja se bodo upoštevale pri pripravi analize za posamezne države v okviru evropskega semestra za leto 2015 (glej zadnji poročili o evropskem semestru za leto 2015, IP/15/4504 in MEMO/15/4511).

Upoštevajo se tudi pri določanju prednostnih področij financiranja v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zvezi z reformami pravosodja. Vzpostavljeni so bili posebni kazalniki za spremljanje uspešnosti podpore iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

Ozadje

Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2015 združuje podatke iz različnih virov, zlasti podatke, ki jih zagotovi Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ), ki te podatke zbira od držav članic. Uporabljene so tudi informacije, pridobljene iz drugih virov, na primer v okviru tesnega sodelovanja z Evropsko mrežo sodnih svetov (ENCJ).

Obravnavani so isti kazalniki kot v pregledu za leto 2014, poleg tega pa je uporabljenih tudi nekaj dodatnih virov informacij:

  • učinkovitost pravosodnih sistemov: kazalniki v zvezi z učinkovitostjo postopka vključujejo trajanje postopkov, stopnjo rešenih zadev in število nerešenih zadev;
  • kakovost: kazalniki vključujejo usposabljanje, spremljanje in ocenjevanje dejavnosti sodišč, uporabo anket o zadovoljstvu, proračun in človeške vire;
  • neodvisnost: pregled stanja vsebuje podatke o mnenju o neodvisnosti pravosodnih sistemov, kot izhajajo iz letnega poročila Svetovnega gospodarskega foruma o svetovni konkurenčnosti. Vsebuje tudi posodobljene podatke o pravnih jamstvih, ki so bili predstavljeni lani, in razširja primerjalni pregled o strukturni neodvisnosti.

Pregled stanja na področju pravosodja v EU prispeva k procesu evropskega semestra tako, da pomaga opredeliti vprašanja s področja pravosodja, ki jim je treba nameniti posebno pozornost. Skupaj z oceno stanja v posameznih državah članicah je pregled stanja za leto 2014 prispeval k pripravi priporočil za posamezne države na področju pravosodja, in sicer za dvanajst držav članic (BG, ES, HR, IE, IT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK). Na ta način bo pregled stanja pomagal EU in državam članicam, da bodo za državljane in podjetja vzpostavile uspešnejše pravosodne sisteme. To bo pomagalo okrepiti strategije za rast v zadevnih državah in EU kot celoti.

Pregled stanja ni splošna enotna razvrstitev, temveč pregled delovanja vseh pravosodnih sistemov na podlagi različnih kazalnikov, ki so v skupnem interesu vseh držav članic. Ne daje prednosti nobeni vrsti pravosodnega sistema in obravnava vse države članice enako. Ne glede na model nacionalnega pravosodnega sistema ali pravno tradicijo, v kateri je zasidran, so nekateri bistveni parametri uspešnega pravosodnega sistema pravočasnost, neodvisnost, cenovna dostopnost in uporabniku prijazen dostop.

 

Full document available : 2015 EU Justice Scoreboard

Summary of the Justice scoreboard: Factsheet

Annotated graphs with the full figures

Questions and answers on the 2015 EU Justice Scoreboard

European Semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm 

 

Webpage of Věra Jourová, EU Commissioner for Justice: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Follow the Commissioner on Twitter: @VeraJourova

Follow EU Justice on Twitter: @EU_Justice


ANNEX

Efficiency

Quality

IndependenceIP/15/4575

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar