Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Framsteg mot en europeisk agenda för migration

Bryssel, 04 mars 2015

EU-kommissionen inledde i dag arbetet med en heltäckande europeisk migrationsagenda. Kommissionärerna höll en första diskussion om nyckelåtgärder för att intensifiera EU:s ansträngningar för att genomföra de befintliga verktygen och samarbetet för förvaltning av migrationsflödena från tredjeländer.

För första gången anges bättre förvaltning av migrationen som en uttrycklig prioritering för EU-kommissionen, såsom fastställs i EU-kommissionens ordförande Junckers politiska riktlinjer, En ny start för EU. Migration är en övergripande fråga som berör flera olika politikområden och olika aktörer, både inom och utanför EU. EU-kommissionens nya struktur och arbetsmetoder är det första steget mot ett verkligt helhetsgrepp på migrationens utmaningar och möjligheter.

– En bra hantering av migrationen är en utmaning för Europa som helhet, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Det är nu dags att börja arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt: Vi måste använda alla våra verktyg bättre och på ett mer enhetligt sätt, enas om gemensamma prioriteringar och lägga samman fler resurser på EU-nivå och nationell nivå för att uppnå verklig solidaritet och i högre grad dela ansvaret EU-länderna emellan. I maj kommer vi att lägga fram en ny migrationsagenda med bättre styrelseformer för att stärka vårt asylsystem och fastställa en rimlig väg för laglig migration. Vi kommer också att agera mer kraftfullt mot irreguljär migration och säkra våra gränser bättre.

– Vi måste vara effektiva på EU-nivå och omedelbart reagera på händelser samtidigt som vi åtgärdar orsakerna bakom dem, och vi måste börja med kriserna i våra grannländer, framför allt i Libyen, säger EU:s höga representant Federica Mogherini. Därför måste vi intensifiera vårt arbete tillsammans med ursprungsländer och transitländer för att tillhandahålla skydd i konfliktområden, främja vidarebosättning och ta itu med traffickingrutter.

– Migration handlar om människor, säger Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Bakom varje ansikte som kommer till EU:s gränser finns det en individ, en företagare som vill arbeta, en student som kommer för att studera, ett offer för trafficking, en förälder som försöker föra sina barn i säkerhet. När vi lägger fram en heltäckande europeisk migrationsagenda måste vi tänka på migrationens alla dimensioner. Det finns inga snabba och enkla lösningar utan det handlar om att skapa ett säkrare EU med välstånd och stor dragningskraft.

 

Ett helhetsgrepp på migrationsfrågan

I dagens diskussion ringade man in fyra huvudområden där åtgärder planeras inom den europeiska migrationsagendan för att genomföra ordförande Junckers politiska riktlinjer. Alla delar hänger ihop och har samma tyngd.

 

    Ett starkt gemensamt asylsystem

EU:s rättsliga ram är en av de mest avancerade i världen när det gäller att erbjuda skydd för den som behöver det. Det är nu dags att genomföra alla delar av det nyligen antagna gemensamma europeiska asylsystemet på ett enhetligt sätt. EU-kommissionen kommer att vidta alla åtgärder som behövs för att få bort skillnaderna mellan asylpraxis i olika EU-länder. Ett fördjupat samarbete med tredjeländer kommer också att krävas för att få bukt med själva orsakerna till migrationen. Men måste också ta hänsyn till migrationsaspekter när man utarbetar utvecklingsstrategier. Slutligen är kommissionen fast besluten att uppnå ökad användning av åtgärder som omplacering och vidarebosättning i EU, i nära dialog med medlemsstaterna och de tredjeländer som är värdar för ett stort antal flyktingar

 

    En ny europeisk politik för laglig migration

Europa måste samtidigt få bukt med den befintliga arbetslösheten och dra till sig rätt begåvningar för att öka sin konkurrenskraft globalt. Det här är ett långsiktigt arbete som vi måste börja förbereda nu. Därför vill EU-kommissionen inleda en översyn av direktivet om EU-blåkort. Det är fråga om en besvärlig och långsiktig process som endast kan lyckas genom en dialog med EU-länderna, inbegripet ett helhetsgrepp på politiken för laglig migration

 

    Effektivare kamp mot irreguljär migration och trafficking

Det finns många skäl till att människor migrerar på ett irreguljärt sätt. År 2014 skedde ungefär 278 000 irreguljära gränspassager enligt Frontex och detta är dubbelt så många som 2011. Många av dessa migranter använder sig av smugglare eller utnyttjas av människohandlare. Kommissionen vill bygga vidare på den befintliga lagstiftningen om irreguljär migration och kampen mot människosmuggling och på så sätt förbättra sina åtgärder på detta område. Kommissionen arbetar för att ta fram en heltäckande uppsättning åtgärder mot människosmuggling och vill även utveckla konkreta verktyg inriktade på prioriterade länder och rutter. Detta ska ske i nära samarbete med tredjeländer, även genom befintliga återtagandeavtaloch samarbetsramar (t.ex. Rabat-, Khartoum-ochBudapestprocesserna).

 

    Säkra yttre gränser

En förutsättning för ett område utan inre gränser och en solid asyl- och migrationspolitik är att Europa förvaltar sina yttre gränser, med fullt iakttagande av EU:s grundläggande rättigheter. Ansvaret för gränsförvaltningen delas av EU och medlemsstaterna och det ligger i allas intresse att EU:s yttre gränser övervakas. Arbetet med den europeiska agendan för migration kommer att vara ett tillfälle att diskutera om och i så fall i vilken utsträckning som EU:s gränsförvaltningsbyrå Frontex behöver mer pengar, ökade operativa tillgängar och personalförstärkningar för att bättre klara de allt större utmaningarna vid EU:s yttre gränser. EU-länderna måste i högre grad bidra med resurser om vi verkligen vill stärka Frontex arbete och få de europeiska gränskontrollenheterna att börja fungera.

Mer information

Towards a Comprehensive European Migration Policy: 20 years of EU action

Frågor och svar: Människosmuggling i Europa och EU:s åtgärder

Webbplats för generaldirektoratet för generaldirektoratet för migration och inrikes frågor

Webbplats för Frans Timmermans (förste vice ordförande)

Webbplats för Federica Mogherini (den höga representanten)

Webbplats för EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos

 

Bilaga: Mot en europeisk migrationsagenda: Fakta (grafik)IP/15/4545

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar