Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie boekt vooruitgang met Europese migratieagenda

Brussel, 04 maart 2015

De Europese Commissie start vandaag de werkzaamheden voor een brede Europese migratieagenda. In een eerste oriënterend debat heeft de Commissie basismaatregelen besproken voor de praktische uitvoering van de bestaande instrumenten en de samenwerking bij het beheer van de migratiestromen uit derde landen.

Voor het eerst is een betere aanpak van de migratie een uitdrukkelijke prioriteit van de Europese Commissie. Commissievoorzitter Juncker heeft dit onderwerp opgenomen in zijn politieke beleidslijnen Een nieuwe start voor Europa. Migratie is een sectoroverschrijdend vraagstuk waarbij allerlei beleidsgebieden met verschillende actoren betrokken zijn, zowel binnen als buiten de EU. Dankzij de nieuwe structuur en werkmethoden van de Europese Commissie kunnen de mogelijkheden die migratie biedt en de ermee samenhangende problemen integraal worden aangepakt.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: “Beheersing van migratie is een uitdaging voor heel Europa. Een nieuwe aanpak van onze samenwerking is hard nodig: we moeten al onze middelen beter en consequenter inzetten, het eens worden over de gezamenlijke prioriteiten en zowel op nationaal als op EU-niveau samen streven naar werkelijke solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lidstaten. In mei komt er een nieuwe migratieagenda, met betere maatregelen voor een sterker asielstelsel, een duidelijke koers voor legale migratie, strenger optreden tegen onregelmatige migratie en beter beheer van de grenzen.”

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini: “We moeten als Europeanen snel en effectief kunnen optreden, maar ook de onderliggende oorzaken van migratie aanpakken. Dat begint bij de crises die zich aan onze grenzen steeds verder uitbreiden, met name in Libië. We gaan daarom intensiever samenwerken met de landen van herkomst en de doorgangslanden, zodat we bescherming kunnen bieden in conflictregio’s, hervestiging kunnen faciliteren en de smokkelroutes kunnen aanpakken.”

Commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap Dimitris Avramopoulos: “Migratie gaat over mensen. Ieder gezicht dat aan onze grenzen verschijnt, staat voor een individu: een zakenman of vrouw die komt om te werken, een student die komt om te studeren, een slachtoffer van mensenhandel, een vader of moeder die zijn of haar kinderen in veiligheid wil brengen. Om een brede Europese migratieagenda op te stellen, moeten we aan alle aspecten van migratie denken. We kunnen niet zomaar met een snelle oplossing komen, het gaat erom de Europese Unie veiliger, welvarender en aantrekkelijker te maken.”

Naar een werkelijk alomvattend Europees migratiebeleid

Het oriënterend debat van vandaag heeft voor de Europese migratieagenda vier belangrijke terreinen opgeleverd waarop we actie gaan ondernemen in het kader van de Europese migratieagenda, op basis van voorzitter Junckers politieke beleidslijnen. Al deze terreinen zijn onderling verbonden en van even groot belang.

    Een sterk gemeenschappelijk asielstelsel

Het wetgevingskader van de Europese Unie behoort tot de meest geavanceerde systemen om mensen in nood bescherming te bieden. Het is nu hoog tijd om het onlangs goedgekeurde gemeenschappelijke Europese asielstelsel volledig en consequent tot uitvoering te brengen. De Commissie doet al wat nodig is om ervoor te zorgen dat de huidige verschillen tussen de nationale asielbeleidsmaatregelen verdwijnen. Betere samenwerking met derde landen is ook cruciaal om de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken en migratie te integreren in de opzet van de ontwikkelingsstrategieën. Ten slotte wil de Commissie dat de Europese Unie, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de derde landen die grote aantallen vluchtelingen opvangen, meer gebruikmaakt van overbrenging en hervestiging.

    Een nieuw Europees beleid voor legale migratie

Europa moet niet alleen de werkloosheid aanpakken, maar ook aantrekkelijker worden voor het talent dat we nodig hebben om mondiaal beter te concurreren. Dat vergt een lange adem en de voorbereidingen moeten dus nu al van start gaan. De Europese Commissie zal daarom een evaluatie uitvoeren van de EU-richtlijn inzake de blauwe kaart. Dat is een uitdaging voor de lange termijn, die alleen in samenwerking met de lidstaten tot resultaten kan leiden, zoals een meer horizontale aanpak van het migratiebeleid.

    Onregelmatige migratie en mensenhandel beter bestrijden

Er zijn allerlei redenen waarom onregelmatige migratie voorkomt. Volgens Frontex waren er in 2014 zo’n 278 000 onregelmatige grensoverschrijdingen: tweemaal zo veel als in 2011. Veel onregelmatige migranten maken gebruik van mensensmokkelaars of vallen ten prooi aan mensenhandelaars. Op basis van de bestaande wetgeving inzake onregelmatige migratie en bestrijding van mensenhandel streeft de Commissie naar betere maatregelen op dit terrein. Zij werkt aan een breed maatregelenpakket inzake mensensmokkel en ontwikkelt in samenwerking met derde landen concrete instrumenten voor prioritaire landen en routes. Daarbij spelen ook de bestaande overnameovereenkomsten en samenwerkingskaders een rol (zoals de processen van Rabat, Khartoem en Boedapest).

    Europa’s buitengrenzen beter beveiligen

Een ruimte zonder binnengrenzen en een robuust asiel- en migratiebeleid zijn slechts denkbaar als Europa zijn buitengrenzen beheert en daarbij de EU-grondrechten volledig in acht neemt. De EU en de lidstaten zijn gezamenlijk bevoegd voor het grensbeheer, en de bewaking van de buitengrenzen van de EU is voor ons allemaal van vitaal belang. Het opstellen van de Europese migratieagenda is een goede gelegenheid voor het debat over de vraag of, en zo ja in welke mate, het Europees grensbewakingsagentschap Frontex een ruimer budget moet krijgen en meer operationele middelen en personeel moet hebben om klaar te zijn voor de steeds grotere uitdagingen aan de buitengrenzen van de EU. Alle lidstaten moeten hun krachten bundelen als we echt willen dat Frontex effectiever kan opereren en Europese teams voor grensbewaking kan inzetten.

Meer informatie

Towards a Comprehensive European Migration Policy: 20 years of EU action

Questions and Answers: Smuggling of Migrants in Europe and the EU response

Website van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken

Website van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans

Website van hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherini

Website van commissaris Dimitris Avramopoulos

 

Bijlage: Towards a European Agenda on Migration: The Facts (infographic)IP/15/4545

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar