Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Komisija gūst panākumus jautājumos par Eiropas programmu migrācijas jomā

Briselē, 04 marts 2015

Eiropas Komisija šodien sāka darbu pie visaptverošas Eiropas programmas migrācijas jomā. Komisāru kolēģija rīkoja pirmās politikas debates par galvenajiem pasākumiem, lai pastiprinātu ES centienus īstenot pašreizējos instrumentus un sadarbību migrācijas plūsmas pārvaldībā no trešām valstīm.

Pirmo reizi migrācijas labāka pārvaldība ir Eiropas Komisijas īpaša prioritāte, kā norādīts priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnēs Jauns sākums Eiropai. Migrācija ir pārnozaru jautājums, kas ietver dažādas politikas jomas un dažādus dalībniekus gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Eiropas Komisijas jaunā struktūra un darba metodes ir pirmais solis, lai pievērstos migrācijas radītajām problēmām un iespējām patiesi visaptverošā veidā.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: "Migrācijas laba pārvaldība ir jautājums, kas Eiropai jārisina vienoti. Tagad ir laiks ieviest jaunu pieeju attiecībā uz mūsu sadarbību: mums labāk un saskaņotāk jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, jāvienojas par kopējām prioritātēm un jāapvieno vairāk līdzekļu ES un valstu līmenī, lai panāktu patiesu solidaritāti un labāku atbildības sadali starp dalībvalstīm. Maijā mēs iesniegsim jaunu migrācijas programmu, kurā būs uzlaboti pārvaldības pasākumi, lai stiprinātu mūsu patvēruma sistēmu, noteiktu skaidru orientāciju uz likumīgu migrāciju, kā arī stingrāk apkarotu nelikumīgo migrāciju un garantētu robežu drošumu.”

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Frederika Mogerīni sacīja: "Mums kā eiropiešiem jārīkojas efektīvi, lai nekavējoties reaģētu un tajā pašā risinātu pamatcēloņus, ko izraisa krīzes, kuras izplatās pie mūsu robežām, jo īpaši Lībijā. Tādēļ mēs pastiprināsim mūsu sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm, lai nodrošinātu aizsardzību konfliktu skartajos reģionos, atvieglotu mītnesvietas maiņu un apkarotu nelikumīgās tirdzniecības ceļus.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: "Migrācijas jautājums ir jautājums par cilvēkiem – ikviens, kas ierodas pie mūsu robežām, ir indivīds: uzņēmējs, kas dodas darba ceļojumā, students, kas ierodas studēt, cilvēktirdzniecības upuris, vecāki, kas cenšas nogādāt savus bērnus drošībā. Izstrādājot visaptverošu Eiropas programmu migrācijas jomā, mums jādomā par visiem migrācijas līmeņiem, nevis par ātru risinājumu; mūsu mērķis ir izveidot drošāku, pārtikušāku un pievilcīgāku Eiropas Savienību.”

Ceļā uz patiesi visaptverošu Eiropas pieeju migrācijas jomā

Šodien notikušās politikas debates ir iezīmējušas četras galvenās jomas, kurās saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā ir paredzētas darbības, lai īstenotu priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes. Tās visas ir savstarpēji saistītas un vienlīdz svarīgas.

    Spēcīga kopējā patvēruma sistēma

Eiropas Savienībai ir viens no visprogresīvākajiem tiesiskajiem regulējumiem pasaulē, lai piedāvātu aizsardzību personām, kurām tā ir nepieciešama. Tagad ir laiks pilnībā un saskaņoti īstenot nesen pieņemto kopējo Eiropas patvēruma sistēmu. Komisija centīsies panākt, lai tiktu novērstas pastāvošās atšķirības starp valstu patvēruma politikas praksēm. Lai risinātu migrācijas pamatcēloņus, būtiska būs arī sadarbības padziļināšana ar trešām valstīm, kā arī migrācijas jautājuma integrēšana attīstības stratēģiju izstrādē. Visbeidzot, Komisija ir apņēmusies stiprināt Eiropas Savienības pasākumus pārvietošanas un mītnesvietas maiņas jomā, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un trešām valstīm, kurās uzturas liels skaits bēgļu.

    Jauna Eiropas likumīgās migrācijas politika

Vienlaikus risinot esošo bezdarba problēmu, Eiropai būs jāpiesaista īstie talanti, lai tā būtu konkurētspējīgāka pasaules mērogā. Tas ir ilgtermiņa uzdevums, kuram mums jāsāk gatavoties tagad. Tādēļ Eiropas Komisija sāks pārskatīt ES zilās kartes direktīvu. Tas ir sarežģīts un ilgtermiņa process, un to var īstenot, tikai apspriežoties ar dalībvalstīm, tostarp par horizontālāku pieeju likumīgās migrācijas politikai.

    Nelikumīgās migrācijas un cilvēku tirdzniecības stingrāka apkarošana

Cilvēki nelikumīgi migrē vairāku iemeslu dēļ. Saskaņā ar Frontex sniegtajiem datiem 2014. gadā konstatēti apmēram 278 000 nelikumīgi robežšķērsošanas gadījumi, kas ir divtik daudz kā 2011. gadā. Daudzi no šiem migrantiem izmanto kontrabandistu pakalpojumus, vai arī viņus izmanto cilvēku tirgotāji. Turpinot pilnveidot spēkā esošos tiesību aktus par nelikumīgās migrācijas un cilvēku tirdzniecības apkarošanu, Eiropas Komisija vēlas uzlabot savu darbību šajā jomā. Komisija strādā pie tā, lai izveidotu visaptverošu pret cilvēku kontrabandu vērstu pasākumu kopumu, un vēlas turpināt konkrētu prioritārām valstīm un maršrutiem piemērojamu instrumentu izstrādi, cieši sadarbojoties ar trešām valstīm un izmantojot esošos atpakaļuzņemšanas nolīgumus un sadarbības sistēmas (piemēram, Rabatas, Hartūmas vai Budapeštas procesus).

    Eiropas ārējo robežu nostiprināšana

Telpa bez iekšējām robežām un stabila patvēruma un migrācijas politika var būt ilgtspējīga tikai tad, ja Eiropa pārvalda savas ārējās robežas, pilnībā ievērojot pamattiesības. Robežu pārvaldība ir ES un dalībvalstu dalīta kompetence, un ES ārējo robežu uzraudzības īstenošana ir ārkārtīgi svarīga visiem. Gatavojot Eiropas programmu migrācijas jomā, būs iespēja apspriest to, vai un kādā mērā ES robežu aģentūrai Frontex ir vajadzīgs budžeta palielinājums, kā arī plašāki darbības līdzekļi un cilvēkresursi, lai labāk risinātu pieaugošās problēmas pie ES ārējām robežām. Ja mēs patiešām vēlamies stiprināt Frontex, kā arī Eiropas robežsardzes vienību darbu, mums ir jāapvieno vairāk resursu starp dalībvalstīm.

Sīkāka informācija

Ceļā uz visaptverošu Eiropas migrācijas politiku: ES rīcības 20 gadi

Jautājumi un atbildes: migrantu nelikumīga ievešana Eiropā un ES reakcija

Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Komisijas priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa tīmekļa vietne

Augstās pārstāves/Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federikas Mogerīni tīmekļa vietne

Komisāra Dimitra Avramopula tīmekļa vietne

 

Pielikums: Ceļā uz Eiropas programmu migrācijas jomā: fakti (infografika)IP/15/4545

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar