Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija padarė pažangą dėl Europos migracijos darbotvarkės

Briuselis, 04 Kovo 2015

Šiandien Europos Komisija pradėjo su išsamia Europos migracijos darbotvarke susijusius darbus. Komisijos narių kolegija surengė pirmuosius politinius debatus dėl svarbiausių veiksmų, kuriais būtų stiprinamos ES pastangos įgyvendinti dabartines priemones ir bendradarbiavimas valdant migracijos srautus iš trečiųjų šalių.

Pirmą kartą geresnis migracijos valdymas tapo aiškiu Europos Komisijos prioritetu – apie tai kalbama Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse „Nauja pradžia Europai“. Migracija yra kompleksinis klausimas, apimantis skirtingas politikos sritis ir įtraukiantis įvairius dalyvius – tiek pačioje ES, tiek už jos ribų. Nauja Europos Komisijos struktūra ir darbo metodai yra pirmas žingsnis siekiant visapusiškai spręsti migracijos problemas ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Tinkamas migracijos valdymas yra visos Europos uždavinys.Atėjo laikas atnaujinti mūsų bendradarbiavimo principus: turime geriau ir nuosekliau naudotis visomis mūsų priemonėmis, susitarti dėl bendrų prioritetų ir sutelkti daugiau ES ir nacionalinių išteklių, kad užtikrintume tikrą solidarumą ir geriau paskirstytume atsakomybę tarp valstybių narių.Gegužės mėn. pateiksime naują migracijos darbotvarkę, kurioje bus pasiūlytas geresnis valdymas, kad prieglobsčio sistema būtų tvirtesnė, bus nustatyta patikima teisėtos migracijos strateginė kryptis, bus pasiūlyta imtis aktyvesnių veiksmų kovojant su neteisėta migracija ir užtikrinti didesnį sienų saugumą.“

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Kaip europiečiai turime skubiai parengti veiksmingas atsakomąsias priemones ir kartu spręsti pamatines problemas: pradėti turėtume nuo krizių, kurių poveikį vis labiau jaučiame prie mūsų sienų, visų pirma Libijoje.Todėl aktyviau dirbame su kilmės ir tranzito šalimis, kad užtikrintume apsaugą konfliktų regionuose, lengvintume perkėlimą į Europos Sąjungą ir spręstume prekybos žmonėmis kelių klausimą.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Migracija susijusi su žmonėmis: už kiekvieno žmogaus, atvykstančio prie mūsų sienų, veido slypi asmenybė: dirbti vykstantis verslininkas, mokytis keliaujantis studentas, prekybos žmonėmis auka, tėvas ar motina, siekiantys perkelti savo vaikus į saugią aplinką.Teikdami išsamią Europos migracijos darbotvarkę turime galvoti apie visus migracijos aspektus; nekalbu apie skubotus sprendimus, kalbu apie saugesnės, klestinčios ir patrauklios Europos Sąjungos kūrimą.“

Iš tiesų visapusiško europinio požiūrio į migraciją siekis

Per šiandienos politinius debatus nustatytos keturios pagrindinės sritys, kuriose numatyti Europos migracijos darbotvarkės veiksmai, kuriais siekiama įgyvendinti Pirmininko J.-C. Junckerio politines gaires. Jie visi tarpusavyje susiję ir vienodai svarbūs.

    Tvirta bendra prieglobsčio sistema

Europos Sąjungos teisės aktų sistema, kuria užtikrinama apsauga asmenims, kuriems jos reikia, yra viena pažangiausių pasaulyje. Atėjo laikas išsamiai ir visapusiškai įgyvendinti neseniai priimtą bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Komisija imsis visų būtinų veiksmų, kad pašalintų egzistuojančius nacionalinės prieglobsčio politikos praktikos skirtumus. Taip pat bus svarbu aktyviau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis siekiant spręsti pamatinių migracijos priežasčių klausimą ir nukreipti migraciją vystymosi strategijose nustatytomis kryptimis. Galiausiai Komisija įsipareigojusi siekti pažangos, kad būtų kuo dažniau naudojamasi asmenų perkėlimo Europos Sąjungoje ir asmenų perkėlimo į Europos Sąjungą galimybėmis, aktyviai palaikydama dialogą su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, kurios priima daug pabėgėlių.

    Nauja Europos teisėtos migracijos politika

Spręsdama esamą nedarbo problemą Europa turės pritraukti tinkamų talentingų asmenų, kad būtų konkurencingesnė pasauliniu lygmeniu. Tai ilgalaikis uždavinys, kurio parengiamuosius darbus reikia pradėti dabar. Todėl Europos Komisija pradės ES mėlynosios kortelės direktyvos peržiūrą. Tai sudėtingas ir ilgalaikis procesas, kuris gali vykti tik diskutuojant su valstybėmis narėmis, be kita ko, dėl horizontalesnio požiūrio į teisėtos migracijos politiką.

    Griežtesnė kova su neteisėta migracija ir prekyba žmonėmis

Žmonės renkasi neteisėtą migraciją dėl įvairių priežasčių. FRONTEX duomenimis, 2014 m. sienos neteisėtai kirstos 278 000 kartų – tai dvigubai daugiau nei 2011 m. Daug šių migrantų naudojasi kontrabandininkų paslaugomis arba nukenčia nuo prekiautojų žmonėmis. Remdamasi galiojančiais neteisėtos migracijos ir kovos su prekyba žmonėmis teisės aktais Komisija siekia imtis aktyvesnių veiksmų šioje srityje. Komisija siekia parengti visapusišką priemonių, nukreiptų prieš neteisėtą žmonių gabenimą, rinkinį ir norėtų toliau plėtoti konkrečias priemones, susijusias su prioritetinėmis šalimis ir maršrutais, glaudžiai bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis, be kita ko, naudodama galiojančius readmisijos susitarimus ir bendradarbiavimo sistemas (pvz., Rabato, Chartumo arba Budapešto procesai).

    Europos išorės sienų saugumo užtikrinimas

Erdvė, kurioje nėra vidaus sienų, ir tvirta prieglobsčio ir migracijos politika gali būti tvarūs tik tuo atveju, jeigu Europa valdo savo išorės sienas visapusiškai laikydamasi pagrindinių teisių. Sienų valdymas yra pasidalijamoji ES ir valstybių narių kompetencija, o ES išorės sienų stebėjimo užtikrinimas mums visiems yra gyvybiškai svarbus. Rengiant Europos migracijos darbotvarkę bus galima aptarti, ar reikia didinti ES sienų agentūros FRONTEX biudžetą (ir, jei taip, kiek didinti) ir skirti daugiau operatyvinių ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų geriau sprendžiamos prie ES išorės sienų vis kylančios problemos. Valstybės narės turi sutelkti daugiau išteklių, jeigu iš tiesų siekiame sustiprinti FRONTEX darbą ir pradėti Europos sienos apsaugos pareigūnų būrių veiklą.

Daugiau informacijos

Visapusės Europos migracijos politikos link: 20 metų ES veiksmų

Klausimai ir atsakymai. Neteisėtas migrantų gabenimas Europoje ir ES reakcija

Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato svetainė

Pirmojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso svetainė

Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini svetainė

Komisijos nario Dimitrio Avramopoulo svetainė

 

Priedas. Europos migracijos darbotvarkės rengimas. Faktai (vaizdinė informacija)IP/15/4545

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar