Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Euroopan muuttoliikestrategia etenee

Bryssel, 04 maaliskuu 2015

Euroopan komissio on tänään käynnistänyt kattavan Euroopan muuttoliikestrategian valmistelun. Komission jäsenet ovat käyneet ensimmäisen periaatekeskustelun keskeisistä toimenpiteistä, joilla tehostetaan EU:n toimintaa kolmansista maista tulevien muuttovirtojen hallinnassa nykyisin sovellettavien välineiden ja yhteistyökeinojen täytäntöönpanemiseksi.

Euroopan komissio on ensimmäistä kertaa asettanut muuttoliikkeen tehokkaamman hallinnan yhdeksi ensisijaiseksi tavoitteekseen, ja se mainitaan puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa ”Uusi alku Euroopalle”. Muuttoliike on horisontaalinen kysymys, joka kattaa useita eri politiikan aloja ja toimijoita EU:n sisällä ja ulkopuolella. Euroopan komission uusi rakenne ja uudet työmenetelmät ovat ensi askel kohti muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden ratkaisemista ja muuttoliikkeen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä kokonaisvaltaisesti.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan muuttoliikkeen hallinta on haaste koko Euroopalle. ”Meidän on aika soveltaa tuoretta lähestymistapaa yhteistyöhömme, meidän on hyödynnettävä kaikkia käytössämme olevia välineitä paremmin ja johdonmukaisemmin, meidän on sovittava yhteisistä painopistealueista ja osoitettava EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla enemmän resursseja yhteiskäyttöön, jotta voimme lisätä yhteisvastuuta ja parantaa vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken”, Timmermans toteaa. Komissio aikoo toukokuussa esittää uuden muuttoliikestrategian ja ehdottaa siinä tehokkaampaa hallintotapaa, jonka avulla voidaan lujittaa EU:n turvapaikkajärjestelmää, soveltaa kattavampaa lähestymistapaa lailliseen maahanmuuttoon, toteuttaa määrätietoisempia toimenpiteitä laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja parantaa rajaturvallisuutta.

Korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini vaatii eurooppalaisia vastaamaan nopeammin muuttoliikkeen haasteisiin ja samalla puuttumaan sen perussyihin, kuten EU:n lähialueilla ja ennen kaikkea Libyassa leviäviin kriiseihin. ”Lisäämme yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, jotta voimme tarjota suojelua konfliktialueilla, helpottaa uudelleensijoittamista ja puuttua ihmiskaupan harjoittajien käyttämiin reitteihin”, Mogherini kertoo.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopouloksen mukaan muuttoliikkeessä on aina kyse ihmisistä, yksilöistä. ”EU:n rajalle saapuva voi olla liikemies, joka matkustaa työnsä puolesta, opiskelija, joka haluaa opiskella jossakin jäsenvaltiossa, ihmiskaupan uhri, äiti tai isä, joka haluaa tuoda lapsensa turvaan”, Avramopoulos kuvailee. ”Laatiessamme kattavaa Euroopan muuttoliikestrategiaa meidän on otettava huomioon kaikki muuttoliikkeen osatekijät. Kyse ei ole pikaratkaisuista – meidän on luotava turvallisempi, vauraampi ja houkuttelevampi Euroopan unioni.

Kohti kattavaa Euroopan muuttoliikestrategiaa

Tämänpäiväisessä periaatekeskustelussa vahvistettiin neljä keskeistä alaa, joilla Euroopan muuttoliikestrategiassa suunnitellaan toimenpiteitä, jotta puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat voidaan panna täytäntöön. Nämä alat liittyvät toisiinsa ja ovat yhtä tärkeitä.

    Vahva yhteinen turvapaikkajärjestelmä

Euroopan unionilla on maailmanlaajuisesti katsoen erittäin kehittynyt sääntelyjärjestelmä, jonka puitteissa voidaan tarjota suojelua sitä tarvitseville. Nyt on aika panna hiljattain hyväksytty Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä täytäntöön täysimääräisesti ja johdonmukaisesti. Komissio pyrkii kaikin keinoin poistamaan kansallisten turvapaikkapolitiikkojen väliset eroavuudet. Muuttoliikkeen perussyihin puuttuminen edellyttää lisäksi tiiviimpää yhteistyötä kolmansien maiden kanssa sekä muuttoliikkeen huomioimista kehitysstrategioiden suunnittelussa. Komissio on myös sitoutunut edistämään toimenpiteitä, joilla lisätään maahanmuuttajien sijoittamista uudelleen Euroopan unionin sisällä, läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sellaisten kolmansien maiden kanssa, joiden alueella on paljon pakolaisia.

    Laillista maahanmuuttoa koskeva uusi EU:n politiikka

Euroopan on paitsi ratkaistava nykyinen työttömyysongelma myös kyettävä houkuttelemaan oikeanlaista osaamista parantaakseen maailmanlaajuista kilpailukykyään. Tämän pitkän aikavälin hankkeen valmistelu on käynnistettävä nyt. Sen vuoksi komissio aikoo käynnistää EU:n sinistä korttia koskevan direktiivin uudelleentarkastelun. Kyseessä on haastava ja pitkä prosessi, jonka onnistuminen edellyttää vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa muun muassa monialaisemmasta lähestymistavasta laillista maahanmuuttoa koskevaan politiikkaan.

    Laittoman muuttoliikkeen ja ihmiskaupan tehokkaampi torjuminen

Laittomaan maahanmuuttoon on monia syitä. Frontexin mukaan laittomia rajanylityksiä oli vuonna 2014 noin 278 000. Määrä on kaksinkertainen vuoteen 2011 verrattuna. Useat rajan laittomasti ylittävistä henkilöistä hyödyntävät salakuljettajia tai ovat salakuljettajien uhreja. Komissio aikoo tehostaa toimintaansa tällä alalla käyttäen pohjana laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskaupan torjuntaa koskevaa nykyistä lainsäädäntöä. Lisäksi se pyrkii aikaansaamaan ihmissalakuljetuksen torjuntaa koskevan kattavan toimenpidepaketin ja aikoo kehittää käytännön välineitä, joiden avulla voidaan puuttua ongelmaan tärkeimmissä lähtömaissa ja keskeisillä reiteillä läheisessä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Tarkoitus on muun muassa hyödyntää voimassa olevia takaisinottosopimuksia ja yhteistyöfoorumeja (esim. Rabatin, Khartoumin ja Budapestin prosessit).

    Euroopan ulkorajojen turvaaminen

Alue, jolla ei ole sisärajoja, sekä tarkkaan harkittu turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka ovat mahdollisia vain, jos EU valvoo ulkorajojaan ja ottaa samalla huomioon perusoikeudet. Rajaturvallisuus kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden yhteiseen toimivaltaan, ja EU:n ulkorajojen valvonta on kaikkien osapuolten etujen mukaista. Euroopan muuttoliikestrategian valmistelu tarjoaa tilaisuuden keskustella siitä, olisiko Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) määrärahoja, operatiivisia voimavaroja ja henkilöresursseja lisättävä ja kuinka paljon, jotta virasto voisi paremmin vastata EU:n ulkorajoilla esiintyviin muuttuviin haasteisiin. Jäsenvaltioiden on asetettava enemmän resursseja yhteiskäyttöön, jos todella haluamme tehostaa Frontexin toimintaa ja ottaa käyttöön Euroopan rajavartijaryhmät.

Lisätietoja

Tavoitteena kattava eurooppalainen maahanmuuttopolitiikka: 20 vuotta EU:n toimia

Kysymyksiä ja vastauksia: siirtolaisten salakuljetus Euroopassa sekä EU:n toimet

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin verkkosivut

Korkean edustajan, varapuheenjohtaja Federica Mogherinin verkkosivut

Komissaari Dimitris Avramopouloksen verkkosivut

 

Liite: Kohti Euroopan muuttoliikestrategiaa: Tiedot (infografiikka)
IP/15/4545

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar