Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Komisjon liigub Euroopa rände tegevuskavaga edasi

Brüssel, 04 märts 2015

Euroopa Komisjon alustas täna tööd Euroopa rände igakülgse tegevuskavaga. Volinike kolleegiumi esimesel selleteemalisel arutelul käsitleti võimalikke põhimeetmeid, mille abil suurendada ELi jõupingutusi, et kasutada kolmandatest riikidest saabuvate rändevoogude juhtimiseks olemasolevaid vahendeid ja koostööd.

Esmakordselt on rände parem haldamine Euroopa Komisjoni selge prioriteet, mida kirjeldati ka president Junckeri poliitilistes suunistes „Euroopa uus algus”. Rändeküsimus on valdkondadeülene ning hõlmab eri poliitikavaldkondi ja eri isikuid nii ELi sees kui ka väljaspool seda. Euroopa Komisjoni uus ülesehitus ja uued töömeetodid on esimene samm rändega seotud väljakutsete ja võimaluste käsitlemiseks tõeliselt igakülgsel moel.

Esimene asepresident Frans Timmermans sõnas: „Rände hea haldamine on oluline teema kogu Euroopa jaoks. On aeg võtta oma koostöös aluseks uus lähenemisviis: peame paremini ja sidusamalt kasutama kõiki vahendeid, leppima kokku ühised prioriteedid ja koondama nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil rohkem vahendeid, et saavutada tõeline solidaarsus ja jagada vastutust liikmesriikide vahel paremini. Me esitame mais rände uue tegevuskava ja kirjeldame selles paremat juhtimist, mis tugevdaks meie varjupaigasüsteemi, eelistaks selgelt seaduslikku rännet, võtaks rangemaid meetmeid ebaseadusliku rände suhtes ja tagaks turvalisemad piirid.”

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini lisas: „Eurooplaste vahetu reaktsioon peab olema tõhus ja tegeleda tuleb rände algpõhjustega, alustades kriisidest, mis levivad ELi piirialadel, eeskätt Liibüas. Seepärast teeme rohkem koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, et pakkuda kaitset konfliktipiirkondades, soodustada ümberasumist ja lahendada probleemid seoses inimkaubanduse marsruutidega.”

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos kommenteeris: „Ränne – see tähendab inimesi. Iga piirile saabuja on inimene: töö pärast reisiv ettevõtja, õppima tulnud tudeng, inimkaubitsejate ohver või lapsevanem, kes tahab viia oma lapse turvalisse kohta. Euroopa rände igakülgset tegevuskava koostades peame mõtlema kõigile rände aspektidele. Eesmärk ei ole mitte kiirlahenduste leidmine, vaid turvalisem, jõukam ja atraktiivsem Euroopa Liit.”

Tervikliku Euroopa rändepoliitika suunas

Tänasel poliitilisel mõttevahetusel toodi esile neli peamist valdkonda, mille jaoks on Euroopa rände tegevuskavas ette nähtud meetmed president Junckeri poliitiliste suuniste rakendamiseks. Kõik need valdkonnad on omavahel seotud ja võrdselt olulised.

    Tugev ühine varjupaigasüsteem

Maailma mastaabis on Euroopa Liidul üks arenenumaid õigusraamistikke, et pakkuda kaitset neile, kes seda vajavad. Nüüd on käes aeg hiljuti vastuvõetud Euroopa ühise varjupaigasüsteemi täielikuks ja järjekindlaks rakendamiseks. Komisjon teeb kõik endast oleneva, et praegused erinevused riikide varjupaigapoliitikas kaoksid. Rände algpõhjustega tegelemiseks ning rändeküsimuste integreerimiseks arengustrateegiate väljatöötamisse on oluline teha tihedamat koostööd kolmandate riikidega. Lisaks on komisjonil kindel plaan saavutada edu rändajate ümberpaigutamise ja ümberasumise ulatuslikuma kasutamisega Euroopa Liidus. Selle nimel peetakse intensiivseid dialooge liikmesriikidega ja kolmandate riikidega, kus on palju pagulasi.

    Euroopa seadusliku rände uus poliitika

Euroopa peab praeguse töötusega tegeledes püüdma ligi meelitada sobivate oskustega inimesi, et olla maailmas konkurentsivõimelisem. See on pikaajaline protsess ning peame ettevalmistustega alustama kohe. Seepärast algatab Euroopa Komisjon ELi sinise kaardi direktiivi läbivaatamise. See on keeruline ja kauakestev protsess, mis saab olla edukas vaid liikmesriikidega toimuva mõttevahetuse korral. Ühtlasi eeldab see horisontaalsemat lähenemisviisi seadusliku rände poliitikale.

    Senisest jõulisem võitlus ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse vastu

Ebaseaduslikul rändel on mitmesuguseid põhjusi. Frontexi andmetel toimus 2014. aastal ligikaudu 278 000 ebaseaduslikku piiriületust, mida on kaks korda rohkem kui 2011. aastal. Paljud sellised sisserändajad kasutavad ebaseaduslikult välismaalasi üle piiri toimetavate inimeste abi või kasutavad neid ära inimkaubitsejad. Tuginedes kehtivatele ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse vastase võitluse alastele õigusaktidele, soovib komisjon tugevdada oma tegevust selles valdkonnas. Komisjon töötab praegu tihedas koostöös kolmandate riikidega välja ulatuslikku meetmete kogumit, mis käsitleb inimeste salaja üle piiri toimetamist, ja soovib edasi arendada konkreetseid vahendeid, mis oleksid suunatud prioriteetsetele riikidele ja rändetrajektooridele. Lisaks muule kasutatakse selleks ka olemasolevaid tagasivõtulepinguid ja koostööraamistikke (nt Rabati, Hartumi ja Budapesti protsess).

    Euroopa välispiiride kindlustamine

Sisepiirideta ala ning kindla varjupaiga- ja rändepoliitika säilimine on võimalik ainult juhul, kui Euroopa suudab hallata oma välispiire, järgides täielikult põhiõigusi. Piiride haldamine kuulub ELi ja liikmesriikide jagatud pädevusse ning kontrolli tagamine ELi välispiiridel on kõigile eluliselt tähtis. Euroopa rände tegevuskava ettevalmistamine annab võimaluse arutada, kas ja millises ulatuses tuleks suurendada ELi liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) eelarvet ning lisada tegutsemisvahendeid ja inimressursse, et tulla paremini toime muutuvate oludega ELi välispiiridel. Kui tahame Frontexi tööd tõesti tõhustada ja võtta kasutusele Euroopa piirivalverühmad, peavad liikmesriigid omavahel koondama rohkem vahendeid.

Lisateave

Euroopa tervikliku rändepoliitika poole: 20 aastat ELi meetmeid

Küsimused ja vastused: Rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine Euroopas ja ELi reaktsioon (inglise keeles)

Rände ja siseasjade peadirektoraadi veebisait

Esimese asepresidendi Frans Timmermansi veebisait

Kõrge esindaja ja asepresidendi Federica Mogherini veebisait

Volinik Dimitris Avramopoulose veebisait

 

Lisa. Euroopa rände tegevuskava ettevalmistamine: asjaolud (infograafik)IP/15/4545

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar