Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen går videre med en europæisk migrationsdagsorden

Bruxelles, 04 marts 2015

Europa-Kommissionen lancerede i dag sin plan for en omfattende europæisk migrationsdagsorden. Kommissærkollegiet har holdt en første orienterende drøftelse om mulige nøgleaktioner, der skal effektivisere gennemførelsen af EU's eksisterende værktøjer og øge samarbejdet om forvaltning af migrationsstrømmene fra tredjelande.

For første gang er bedre migrationsforvaltning en eksplicit prioritet for Kommissionen, som det fremgår af Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer i En ny start for Europa. Migration er et tværgående tema, der involverer forskellige politiske områder og aktører, både i og uden for EU. Den nye struktur og de nye arbejdsmetoder er et første skridt hen mod en helhedsorienteret tilgang til de udfordringer og muligheder, der ligger i migrationsproblematikken.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "God migrationsforvaltning er en udfordring for Europa som helhed. Tiden er nu inde til en frisk start med ændring af vores samarbejdsmodel: vi må sikre en bedre og mere sammenhængende brug af vores værktøjer, enes om fælles prioriteter og samle flere ressourcer på EU-plan og nationalt plan for at skabe reel solidaritet og bedre ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne. I mai vil vi fremlægge en ny migrationsdagsorden for at styrke vores asylsystem, etablere hensigtsmæssige rammer for lovlig migration, tage fastere hånd om ulovlig migration og gøre vores grænser sikrere.

EU's udenrigschef Federica Mogherini udtaler: "Vi er som europæere nødt til at sikre en effektiv første respons og samtidig tackle de grundlæggende årsager til migration, der udspringer af de kriser, der udvikler sig ved vores grænser, især i Libyen. Vi er derfor nødt til at samarbejde mere med oprindelses- og transitlandene og yde bedre beskyttelse i konfliktregioner, lette genbosættelse og sætte ind mod menneskesmugling.

Dimitris Avramopoulos, der er kommissær for migration og indre anliggender, udtaler: "Migration handler om mennesker — bag hvert ansigt, som krydser vores grænser, skjuler der sig et individ: det kan være en forretningsrejsende, en studerende, et offer for menneskesmugling, en forælder der forsøger at få sine børn i sikkerhed. En helhedsorienteret europæisk migrationsdagsorden skal tage højde for alle migrationsdimensioner - det handler ikke om finde hurtige løsninger – det handler om at skabe et mere sikkert, velstående og attraktivt EU.”

Mod en samlet europæisk tilgang til migration

Kommissionens orienterende drøftelse har resulteret i udpegning af fire aktionsområder for en europæisk migrationsdagsorden, som skal gennemføre Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer. De er alle indbyrdes forbundet og af lige stor betydning.

    Et stærkt fælles asylsystem

EU har nogle af verdens mest avancerede lovrammer for beskyttelse af mennesker i nød. Tiden er inde til fuldstændigt og konsekvent at gennemføre det nyligt vedtagne fælles europæiske asylsystem. Kommissionen vil udfolde alle bestræbelser på at sikre, at de eksisterende forskelle i national asylpraksis forsvinder. Uddybning af samarbejdet med tredjelande vil også være af afgørende betydning, hvis man vil gøre noget ved de grundlæggende årsager til migration, og det samme gælder integrering af migration i udformningen af udviklingsstrategier. Endelig er Kommissionen fast besluttet på at øge indsatsen med hensyn til flytning og genbosættelse i EU i tæt samarbejde med medlemsstaterne og tredjelande med et stort antal flygtninge.

 

    En ny europæisk politik for lovlig migration

Ud over nedbringelse af den nuværende arbejdsløshed er Europa nødt til at tiltrække de rette talenter for at blive mere konkurrencedygtig på globalt plan. Der er tale om en langsigtet indsats, som vi er nødt til at begynde at forberede nu. Kommissionen ønsker derfor at igangsætte en revision af direktivet om EU's blå kort. Der er tale om en udfordrende og langsigtet proces, som kun kan foregå i samarbejde med medlemsstaterne, og som vil kræve en mere horisontal tilgang til lovlig migration.

 

    Mere effektiv bekæmpelse af ulovlig migration og menneskehandel

Mennesker migrerer ulovligt af forskellige årsager. Ifølge Frontex var der i 2014 ca. 278 000 ulovlige grænsepassager - dobbelt så mange som i 2011. Mange af disse migranter benytter smuglere — eller er udnyttet af menneskehandlere. Kommissionen ønsker at øge sin indsats på dette område ved at bygge videre på eksisterende lovgivning om ulovlig migration og bekæmpelse af menneskehandel. Kommissionen er ved at etablere en samlet række tiltag mod menneskesmugling og ønsker at videreudvikle konkrete redskaber, der er målrettet mod prioriterede lande og ruter i tæt samarbejde med tredjelande og gennem eksisterende tilbagetagelsesaftaler og samarbejdsammer (herunder Rabat-, Khartoum- og Budapest-processerne).

 

    Sikring af EU’s ydre grænser

Et område uden indre grænser og en solid asyl- og migrationspolitik kan kun opretholdes, hvis Europa forvalter sine ydre grænser, og det under fuld overholdelse af grundlæggende rettigheder. Grænseforvaltning er en delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne, og håndhævelse af overvågningen af EU’s ydre grænser er af afgørende betydning for alle. Opstillingen af den europæiske migrationsdagsorden giver anledning til at drøfte, om og i hvilket omfang EU’s grænseagentur Frontex har brug for et større budget og flere operationelle og menneskelige ressourcer for bedre at være i stand til at imødegå de nye udfordringer ved EU’s ydre grænser. Vi er nødt til i højere grad at samle medlemsstaternes ressourcer, hvis vi virkelig ønsker at styrke Frontex’ arbejde og gøre europæiske grænsevagthold operationelle.

Yderligere oplysninger

Mod en europæisk helhedspolitik for migration: 20 års EU-indsats

Smugling af migranter i Europa og EU's indsats: Spørgsmål og svar

Generaldirektoratet for migration og interne anliggender

Førsteformand Frans Timmermans website

Federica Mogherinis’ website

Kommissær Dimitris Avramopoulos’ website

 

Bilag: Mod en europæisk migrationsdagsorden (infografik)

IP/15/4545

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar