Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise začala pracovat na evropském programu pro migraci

Brusel, 04 březen 2015

Evropská komise dnes zahájila práci na rozsáhlém programu zaměřeném na problematiku migrace. Komisaři vedli první orientační rozpravu o hlavních opatřeních, která by měla posunout kupředu zavádění již schválených nástrojů a zintenzívnit spolupráci při řízení migračních toků z třetích zemí.

Lepší řízení migrace je poprvé výslovně uvedeno mezi prioritami Evropské komise. Politické směry současné Komise jsou popsány v programu jejího předsedy Jeana-Clauda Junckera Nový začátek pro Evropu. Migrace je problematika komplexní, která má dopad na různé oblasti politiky Unie a týká se různých aktérů, jak uvnitř EU, tak mimo ni. K výzvám a příležitostem, které s sebou migrace nese, se chce současná Komise stavět skutečně komplexně. Prvním krokem je právě zavedení nové struktury a nových pracovních postupů.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Dobré řízení migrace představuje výzvu pro Evropu jako celek. Nastal čas aktualizovat způsob, jakým naše spolupráce probíhá: Musíme lépe a jednotnějším způsobem využívat všechny dostupné nástroje, dohodnout se na společných prioritách, zajistit na úrovni EU i na úrovni členských států více zdrojů, jednat solidárně a členské státy musí lépe sdílet odpovědnost. Letos v květnu předložíme nový program pro migraci. V této oblasti zdokonalíme celkové řízení, abychom mohli posílit náš azylový systém, určit pevný kurz v oblasti legální migrace, důrazněji jednat proti migraci nelegální a zajistit větší bezpečnost hranic.“

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogherini v této souvislosti prohlásila: „Evropa musí disponovat efektivními nástroji umožňujícími okamžitou odezvu a zároveň se musí zabývat důvody, které lidi k migrování vedou. Především v krizových oblastech poblíž hranic Unie, zejména pak v Libyi. Proto posilujeme spolupráci se zeměmi původu a tranzitu, abychom mohli poskytnout ochranu v konfliktních regionech, usnadnit znovuusídlování a zaměřit se na trasy nelegální přepravy migrantů.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k tomu uvedl: „Přistěhovalectví je především o lidských životech – za každou neznámou tváří, kterou na hranicích spatřujeme, je jeden lidský osud. Jednou je to podnikatel na pracovní cestě, jindy student, který sem přichází studovat, ale také třeba oběť obchodování s lidmi nebo zoufalí rodiče, kteří pro své děti hledají bezpečnější domov. Při přípravě komplexní evropské agendy pro migraci musíme zohlednit všechny aspekty migrace. Rychlá řešení tu nepomohou. Naším cílem je, aby Evropská unie byla bezpečnější, aby prosperovala a zůstala pro okolní svět atraktivním místem.

Vytváření skutečně komplexního evropského přístupu k migraci

Během dnešní orientační rozpravy byly stanoveny čtyři hlavní oblasti, do kterých budou opatření evropského programu pro migraci směřovat. Opatření budou v souladu s politickými směry, které představil předseda Komise Jean-Claude Juncker. Všechny oblasti jsou vzájemně propojené a mají stejnou váhu.

    Silný společný azylový systém

Evropská unie má jeden z nejvyspělejších právních rámců, který jí dovoluje poskytovat ochranu těm, kdo ji potřebují. Nyní nastal čas důsledně a v úplnosti implementovat nedávno schválený společný evropský azylový systém. Komise vyvine maximální snahu, aby odstranila stávající rozdíly ve vnitrostátních postupech azylové politiky. Bude také zapotřebí prohloubit spolupráci se třetími zeměmi, abychom uměli pojmenovat samotné příčiny migrace, a začlenit migraci do rozvojových strategií. Komise se rovněž zavazuje k tomu, že bude více využívat přesídlení a znovuusídlení, a to v úzké spolupráci s členskými státy a třetími zeměmi, které přijímají velké počty uprchlíků.

    Nová evropská pravidla legální migrace

Evropa musí řešit nezaměstnanost, ale současně musí zůstat atraktivní pro kvalifikovanou pracovní sílu ze zbytku světa, aby si mohla udržet svou konkurenceschopnost. Jedná se o dlouhodobé úsilí, které musíme plánovat už nyní. Proto také Evropská komise zahájí přezkum směrnice EU o modré kartě. Jedná se o náročný a dlouhodobý proces, který může fungovat pouze na základě diskuse s členskými státy. Půjde například o horizontálnější přístup k politice legální migrace.

    Účinnější boj proti nelegální migraci a proti obchodování s lidmi

K odchodu ze své země se lidé rozhodují z řady důvodů. Podle agentury Frontex došlo v roce 2014 k 278 000 neoprávněných překročení hranic – to je dvakrát více než v roce 2011. Mnohým z těchto nelegálních migrantů pomáhají převaděči. Jiní se stávají oběťmi obchodování s lidmi. Komise chce vycházet ze stávajících právních předpisů týkajících se nelegální migrace a boje proti obchodování s lidmi a svou činnost hodlá v těchto oblastech zintenzívnit. Pracuje na komplexní sérii opatření zaměřených na problém pašování lidí a hodlá dále rozvíjet konkrétní nástroje a zaměřit se na prioritní země a trasy. To vše v úzké spolupráci se třetími zeměmi a za využití stávajících dohod o zpětném přebírání osob a rámců spolupráce (například rabatského, chartúmského nebo budapešťského procesu).

    Zajištění vnější hranice Unie

Prostor bez vnitřních hranic a solidní azylová a migrační politika budou fungovat pouze tehdy, bude-li se Evropa náležitě starat o své vnější hranice a zároveň důsledně dodržovat základní práva. Pravomoc ke správě hranic sdílí Evropské unie s členskými státy, přičemž ostraha vnějších hranic EU je životně důležitým zájmem nás všech. Při přípravě evropského programu pro migraci bude také prostor k diskusi o tom, zda je třeba Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex), navýšit rozpočet, případně o kolik, a zda je nutné rozšířit její provozní prostředky a lidské zdroje, aby mohla lépe plnit své poslání a reagovat na nové výzvy na vnějších hranicích EU. Chceme-li agenturu Frontex opravdu posílit a zavést evropské jednotky pohraniční stráže, budou členské státy muset společně zajistit více prostředků.

Další informace

Směrem ke komplexní evropské politice přistěhovalectví – 20 let činnosti EU

Otázky a odpovědi: Převádění migrantů v Evropě a reakce EU

Internetové stránky Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci

Internetové stránky prvního místopředsedy Franse Timmermanse

Internetové stránky Federicy Mogheriniové, vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise

Internetové stránky komisaře Dimitrise Avramopoulose

 

Příloha: Příprava evropské migrační politiky: Fakta (infografika)
IP/15/4545

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar