Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Комисията отбелязва напредък по европейска програма за миграцията

Брюксел, 04 Март 2015

Днес Европейската комисия започна работа по цялостна европейска програма за миграцията. Колегиумът на членовете на Комисията проведе първи ориентационни дебати по ключовите дейности за засилване на усилията на ЕС за прилагане на съществуващите инструменти и сътрудничеството при управлението на миграционните потоци от трети държави.

За първи път по-доброто управление на миграцията е изричен приоритет за Европейската комисия, който е представен в политическите насоки на председателя Юнкер „Ново начало за Европа“. Миграцията е хоризонтален въпрос, който засяга различни области на политиката и различни участници както в рамките на ЕС, така и извън него. Новата структура и работни методи на Европейската комисия са първа стъпка към справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, и към използване на възможностите, които тя предоставя, посредством прилагане на цялостен подход.

Първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Доброто управление на миграцията представлява предизвикателство за Европа като цяло. Време е за нов подход в начина, по който работим заедно: трябва да използваме по-добре и по-съгласувано всички инструменти, с които разполагаме, да набележим общи приоритети и да обединим повече ресурси на равнище ЕС и на национално равнище, за да постигнем истинска солидарност и по-добро споделяне на отговорността между държавите членки. През май ще представим нова програма за миграцията с подобрено управление, за да укрепим нашата система за убежище, да определим твърда позиция в подкрепа на законната миграция, да действаме по-активно срещу незаконната миграция и да осигурим по-сигурни граници.“

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини заяви: „Като европейци ние трябва да бъдем ефективни по отношение на незабавните ответни мерки, като същевременно трябва да преодолеем първопричините — започвайки от кризите, които се разгръщат по границите ни, и най-вече в Либия. Ето защо засилваме сътрудничеството си с държавите на произход и транзитните държави, за да осигурим защита в регионите на конфликти, да улесним презаселването и да се борим срещу трафика на хора по неговите маршрути.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Миграцията е свързана с хората – зад всяко лице, което пристига на нашите граници, стои личност: бизнесмен, който пътува по работа, студент, идващ да учи, жертва на трафиканти на хора, родител, който се опитва да предпази децата си. Когато представяме цялостна европейска програма за миграцията, трябва да помислим за всички измерения на миграцията — не става въпрос за намиране на бързи решения. Става въпрос за създаването на по-сигурен, проспериращ и привлекателен Европейски съюз.

Към наистина цялостен европейски подход по отношение на миграцията

По време на днешните ориентационни дебати бяха определени четирите основни области, в които са запланувани действия в европейската програма за миграцията с цел изпълнение на политическите насоки на председателя Юнкер. Всички те са взаимосвързани и са еднакво важни.

    Солидна обща система за убежище

Европейският съюз разполага с една от най-модерните правни рамки в света за предоставяне на закрила на лицата, които се нуждаят от нея. Сега е моментът за пълно и последователно привеждане в действие на наскоро приетата обща европейска система за убежище. Комисията ще положи всички усилия за премахване на съществуващите различия в националните практики в областта на политиката за убежище. Задълбочаването на сътрудничеството с трети държави и интегрирането на миграцията в изготвянето на стратегии за развитие също ще бъдат от съществено значение за преодоляване на първопричините за миграцията. На последно място, Комисията е поела ангажимент Европейският съюз, в близък диалог с държавите членки и с третите държави, в които има голям брой бежанци, да полага повече усилия в подкрепа на мерките по преместване и презаселване.

    Нова европейска политика за законната миграция

Докато предприема мерки за намаляване на съществуващата безработица, Европа ще трябва да привлича подходящи таланти, за да бъде по-конкурентоспособна в световен план. Това е дългосрочно усилие, чиято подготовка трябва да започнем сега. Ето защо Европейската комисия ще започне преглед на Директивата на ЕС за синята карта. Това е труден и продължителен процес, който може да бъде осъществен единствено чрез дискусии с държавите членки, включително относно по-хоризонтален подход към политиката за законната миграция.

    По-активна борба с незаконната миграция и с трафика на хора

Хората мигрират незаконно по различни причини. Според Frontex през 2014 г. границите са преминати незаконно от около 278 000 души, което е два пъти повече в сравнение с 2011 г. Много от тези мигранти използват контрабандисти — или самите те са жертва на трафиканти на хора. Като доразвива съществуващото законодателство относно незаконната миграция и борбата с трафика на хора, Комисията иска да засили действията си в тази област. Комисията работи по изготвянето на цялостен набор от действия срещу незаконното превеждане на хора през граница и желае да продължи да разработва конкретни инструменти, насочени към приоритетни държави и маршрути, в тясно сътрудничество с трети държави, включително чрез съществуващите споразумения за обратно приемане и рамки за сътрудничество (напр. процесите от Рабат, Хартум или Будапеща).

    Гарантиране на сигурността по външните граници на Европа

Пространство без вътрешни граници и надеждна политика за убежището и миграцията могат да бъдат поддържани само ако Европа управлява външните си граници при пълно зачитане на основните права. Управлението на границите е споделена компетентност между ЕС и държавите членки и наблюдението на външните граници на ЕС е от жизненоважен интерес за всички. Подготвянето на европейската програма за миграцията ще бъде възможност да се обсъди дали и до каква степен Агенцията за управление на границите на ЕС (FRONTEX) се нуждае от увеличение на своя бюджет, както и от повече оперативни активи и човешки ресурси, за да се справя по-добре с променящите се предизвикателства по външните граници на ЕС. Трябва да съберем повече ресурси от държавите членки, ако наистина искаме да засилим работата на Frontex и да използваме европейските екипи за гранична охрана.

За повече информация

Към цялостна европейска политика за миграцията: 20 години действия на ЕС

Въпроси и отговори: Незаконно превеждане през граница на мигранти в Европа и реакцията на ЕС

Уебсайт на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“

Уебсайт на първия заместник-председател Франс Тимерманс

Уебсайт на върховния представител/заместник-председател Федерика Могерини

Уебсайт на комисар Димитрис Аврамопулос

 

Приложение: Към европейска програма за миграцията: фактите (информационна графика)IP/15/4545

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar