Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljörapporten visar fördelarna med åtgärder på EU-nivå

03 mars 2015

En ny rapport som offentliggörs i dag visar att en samordnad EU-politik för miljön har lett till märkbara fördelar för medborgarna under de senaste fem åren. Européerna har fått renare luft och vatten, skickar mindre avfall till deponier och återvinner mer, och miljöpolitiken stimulerar tillväxt och sysselsättning. Men i rapporten varnas för att EU:s långsiktiga mål ”Att leva gott inom planetens gränser” – Syftet med det allmänna miljöhandlingsprogrammet för unionen (7:e miljöhandlingsprogrammet) – inte kan uppnås med den nuvarande ambitionsnivån för miljöpolitiken och näraliggande politikområden.

Rapporten European Environment — State and Outlook 2015 Report (SOER 2015) som utarbetats av Europeiska miljöbyrån är en integrerad utvärdering av Europas miljö som inkluderar uppgifter på global och regional nivå samt landsnivå, och även jämförelser mellan länder. Rapporten behandlar också de kommande fem åren och därefter och sänder ut en tydlig varning om riskerna för miljöförstöring, vilket i sin tur påverkar människors välbefinnande och välstånd. I analysen krävs ett mer integrerat beslutsfattande – vilket är en uppmaning som kommissionen tillmötesgår med ett antal miljöinitiativ för 2015, inklusive ett nytt och bredare åtgärdspaket för en kretsloppsekonomi, en översyn av EU:s strategi för biologisk mångfald, en handlingsplan för förvaltning av haven och ett modifierat luftkvalitetspaket.

– Jag ser rapporten om miljöns tillstånd 2015 som en startpunkt för mitt mandat. Rapporten visar tydligt att EU:s miljöpolitik ger resultat. Miljöpolitiken skapar också arbetstillfällen. Den dramatiska ökningen av den gröna ekonomin även under de värsta åren av recessionen bådar gott för Europas konkurrenskraft. Vi måste vara ständigt vaksamma för att se till att en bra politik, som genomförs på rätt sätt, innebär utmärkta miljöresultat både på land och i haven. Innovativa investeringar för att trygga välstånd och livskvalitet är en prioritering. De långsiktiga investeringar vi gör i dag säkerställer att vi år 2050 lever gott och inom planetens gränser, säger Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljöfrågor, sjöfart och fiske.

 

Resurseffektivitet och kretsloppsekonomi

Rapporten visar tydligt att skyddet av miljön är en solid ekonomisk investering. Mellan 2000 och 2011 ökade de gröna näringarna med mer än 50 % i EU och de är därmed en av få sektorer som konsekvent har blomstrat trots krisen.Rapporten visar också att avfallshanteringen håller på att förbättras, även om den europeiska ekonomin är långt ifrån kretsloppsbaserad, med för mycket av avfallet som deponeras och en outnyttjad potential för materialåtervinning och energiåtervinning.

Kommissionen har som mål att återställa jämvikten 2015 med ett ambitiöst kretsloppsekonomipaket för att omvandla Europa till en mer konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi, och ta itu med en rad ekonomiska sektorer utöver avfall. Att få ut det största möjliga mervärdet från resurserna kräver att man ser över alla faser i produkternas livscykel, från utvinning av råmaterial, till produktens utformning, produktion, distribution och konsumtion, reparation- och återanvändningssystem, samt avfallshantering och ökad användning av sekundära råvaror.

 

Natur och biologisk mångfald

I rapporten understryks att Europa inte lyckas stoppa förlusten av biologisk mångfald eftersom livsmiljöer för djur och växter fortsätter att försvinna. I synnerhet den marina biologiska mångfalden är hotad. Under loppet av 2015 (ett år som tillägnas naturkapital) kommer kommissionen att komplettera slutsatserna i rapporten med en ingående rapport om ”tillståndet för naturen”. Detta kommer i sin tur att ligga till grund för en halvtidsöversyn av EU:s strategi för biologisk mångfald och den pågående utvärderingen av EU:s naturvårdslagstiftning i syfte att öka effektiviteten och minska den administrativa bördan.

Gröna veckan, som är det största årliga EU-evenemanget om miljöpolitik, äger rum i Bryssel den 3–5 juni i år med titeln ”Naturen – vår hälsa och vårt välstånd”. Den kommer att erbjuda ett tillfälle till att fundera över hur EU kan fortsätta att ta itu med de utmaningar vad gäller natur och biologisk mångfald som ligger framför oss för att garantera en långsiktigt hållbar tillväxt och ett varaktigt välstånd.


Förvaltning av haven

Enligt rapporten står Europa inför den dubbla utmaningen att återställa och skydda våra havs ekosystem samtidigt som havs- och kustverksamheterna måste vara en viktig del av EU:s ekonomi och samhälle. EU har åtagit sig att främja en ansvarsfull förvaltning av haven och att inta en ledande roll diskussionen om den internationella förvaltningen av världshaven. I år kommer kommissionen att inleda ett brett samråd för att hjälpa till att forma kommissionens kommande åtgärder för förvaltning av haven. Parallellt med detta kommer EU att fortsätta att arbeta tillsammans med sina internationella partner och globala institutioner såsom FN för att säkerställa ett brett politiskt engagemang för denna dagordning.


Klimatfrågor

När det gäller klimatet har politiken gett resultat, då utsläppen av växthusgaser har minskat med 19 % sedan 1990, samtidigt som EU:s ekonomi har växt med 45 %. Målen till 2020 för förnybar energi och energieffektivitet är också inom räckhåll. EU är därför på god väg att nå sina EU 2020-mål för klimat och energi. Enligt SOER 2015 kommer nuvarande strategier och åtgärder inte att vara tillräckliga för att nå det långsiktiga målet att minska utsläppen med 80–95 % senast 2050 och omvandla Europa till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Med anledning av detta håller kommissionen redan på att utarbeta nya politiska förslag för att nå en utsläppsminskning på 40 % till 2030 vilket Europeiska rådet kom överens om i fjol.


Luftkvalitet

Rapporten visar att den luft vi andas idag är mycket renare än under tidigare årtionden. Utsläppen av ett antal luftföroreningar t.ex. svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NOx) har minskat betydligt under de senaste årtiondena, huvudsakligen till följd av EU:s lagstiftning om luftkvalitet. Trots de resultat som uppnåtts är dålig luftkvalitet fortfarande den främsta miljöorsaken till förtida dödsfall i Europeiska unionen. EU kommer att föreslå ett modifierat luftkvalitetspaket för att garantera den bästa strategin för att uppnå resultat på detta område.

 

Bakgrund

Rapporten The European Environment – State and Outlook 2015 innehåller en omfattande bedömning av läget, tendenser och framtidsutsikter för den europeiska miljön, i ett globalt sammanhang. Den informerar om genomförandet av den europeiska miljöpolitiken och analyserar möjligheterna att ändra den befintliga politiken i syfte att uppnå EU:s vision för 2050 att leva gott inom vår planets begränsningar. Den har utarbetats av Europeiska miljöbyrån (EEA) i nära samarbete med Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) samt Europeiska kommissionen.

 

Ytterligare pressmaterial

http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder

IP/15/4534

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar