Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Ympäristöraportti osoittaa EU:n toimien hyödyt

03 maaliskuu 2015

Tänään julkaistu raportti osoittaa, että koordinoitu EU:n ympäristöpolitiikka on tuottanut merkittävää hyötyä kansalaisille viimeisten viiden vuoden aikana. Eurooppalaiset nauttivat puhtaammasta ilmasta ja vedestä, kuljettavat vähemmän jätettä kaatopaikoille ja kierrättävät enemmän. Lisäksi ympäristöpolitiikka edistää työllisyyttä ja kasvua. Raportissa kuitenkin varoitetaan, että yleisen unionin ympäristöalan toimintaohjelman (seitsemäs toimintaohjelma) pitkän aikavälin tavoitetta ”hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa” ei voida saavuttaa ympäristöpolitiikan ja siihen liittyvien politiikkojen nykytasolla.

Euroopan ympäristökeskuksen laatima raportti Euroopan ympäristö — Tila ja näkymät 2015 (SOER 2015) on Euroopan ympäristöä koskeva integroitu arviointi, joka sisältää maailmanlaajuisia, kansallisia ja alueellisia tietoja sekä maiden välisiä vertailuja. Siinä tarkastellaan myös tulevia viittä vuotta sekä niiden jälkeistä aikaa. Raportissa varoitetaan selkeästi ympäristön pilaantumisen riskeistä, jotka puolestaan vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja vaurauteen. Analyysissä peräänkuulutetaan yhdentyneempää poliittista päätöksentekoa. Tähän komissio vastaa esittämällä joukon ympäristöalan aloitteita vuodeksi 2015. Niitä ovat uusi, laajempi kiertotaloutta koskeva paketti, biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian uudelleentarkastelu, valtamerten hallinnointia koskeva toimintasuunnitelma sekä muutettu ilmanlaatua koskeva säädöspaketti.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella näkee vuoden 2015 ympäristön tilaa koskevan raportin oman mandaattinsa lähtökohtana. "Raportti osoittaa selkeästi, että EU:n ympäristöpolitiikka tuottaa tuloksia ja synnyttää työpaikkoja. Vihreä talous on kasvanut voimakkaasti jopa taantuman pahimpien vuosien aikana, mikä on rohkaisevaa Euroopan kilpailukykyä ajatellen.

Meidän on pysyttävä jatkuvasti valppaina, jotta hyvä toimintapolitiikka oikein täytäntöön pantuna johtaisi erinomaisiin ympäristöllisiin tuloksiin sekä maalla että merellä. Etusijalla ovat innovatiiviset investoinnit, joilla turvataan hyvinvointi ja elämänlaatu. Nyt tekemämme pitkän aikavälin investoinnit takaavat, että vuonna 2050 elämme hyvää elämää maapallon resurssien rajoissa", toteaa komissaari.

 

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Raportti osoittaa selkeästi, että ympäristön suojelu on järkevä taloudellinen investointi. Vuosien 2000 ja 2011 välisenä aikana vihreä teollisuus kasvoi EU:ssa yli 50 prosenttia. Se onkin yksi harvoista aloista, jotka ovat kriisistä huolimatta jatkuvasti kukoistaneet.Raportista käy myös ilmi, että jätehuolto on paranemaan päin, vaikkakin Euroopan talous onkin vielä kaukana kiertotaloudesta. Maahan haudataan liikaa jätettä eikä kierrätyksen ja energian talteenoton potentiaalia hyödynnetä riittävästi.

Komissio pyrkii korjaamaan tilanteen vuonna 2015 kunnianhimoisella kiertotalouspaketilla, jolla EU:sta pyritään tekemään kilpailukykyisempi ja resurssitehokas talous. Jätesektorin ohella kehitetään myös useita muita talouden sektoreita. Jotta resurssit saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tarkoin, on tarkasteltava tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita: raaka-aineiden hankintaa, tuotesuunnittelua, tuotantoa, jakelua ja kulutusta, korjausta ja uudelleenkäyttöä, jätehuoltoa sekä uusioraaka-aineiden käytön lisäämistä.

 

Luonto ja luonnon monimuotoisuus

Raportissa korostetaan, että EU ei ole onnistunut pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, sillä eläinten ja kasvien elinympäristöjen häviäminen jatkuu. Erityisesti meriympäristön biologinen monimuotoisuus on edelleen uhattuna. Komissio aikoo luonnonpääomalle omistetun vuoden 2015 aikana laatia luonnon tilaa koskevan perusteellisen selvityksen, joka täydentää tänään julkaistun raportin havaintoja. Selvitys tullaan ottamaan huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnissa ja EU:n luonnonsuojelulainsäädännön meneillään olevassa arvioinnissa. Tavoitteena on lisätä toimien vaikuttavuutta ja vähentää hallinnollista taakkaa.

EU:n ympäristöpolitiikan suurin vuotuinen tapahtuma, Vihreä viikko, järjestetään Brysselissä 3.–5. kesäkuuta, ja aiheena on tänä vuonna luonto terveyden ja vaurauden ilmentymänä. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden pohtia, miten EU voi jatkossakin vastata luonnon ja biologisen monimuotoisuuden haasteisiin, sekä varmistaa pitkän aikavälin kestävän kasvun ja vaurauden.


Valtamerten hallinnointi

Kuten raportissa todetaan, Euroopalla on edessään tuplahaaste: meriemme ekosysteemien ennallistaminen ja suojelu sekä meri- ja rannikko toiminnan säilyttäminen EU:n talouden ja yhteiskunnan ytimessä. EU on sitoutunut hoitamaan meriä vastuullisesti ja ottamaan johtavan roolin kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevissa keskusteluissa. Euroopan komissio käynnistää tänä vuonna laajan kuulemismenettelyn, jonka avulla muotoillaan valtamerten hallinnointia koskevat komission jatkotoimet. Lisäksi EU tekee yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidensa ja kansainvälisten elinten (kuten YK:n) kanssa, jotta tähän työhön saadaan laaja poliittinen sitoumus.


Ilmastotoimet

Ilmastopolitiikka on tuottanut tulosta, sillä kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 19 prosenttia vuodesta 1990, vaikka EU:n talous kasvoi samaan aikaan 45 prosenttia. Uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevat vuoden 2020 tavoitteet ovat myös ulottuvillamme. EU on näin ollen saavuttamassa EU2020-strategian ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet. SOER 2015 -raportin mukaan nykypolitiikalla ja -toimenpiteillä ei kuitenkaan pystytä saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitetta, joka on päästöjen vähentäminen 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, minkä myötä EU:n taloudesta tulisi vähähiilinen. Komissio on jo valmistelemassa tämän varoituksen perusteella uusia poliittisia ehdotuksia, jotta Eurooppa-neuvoston viime vuonna hyväksymät 40 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä voitaisiin saavuttaa.


Ilmanlaatu

Raportti osoittaa, että hengittämämme ilma on nyt selvästi puhtaampaa kuin edellisinä vuosikymmeninä. Useiden ilmansaasteiden, kuten rikkidioksidin (SO2) ja typpioksidien (NOx), päästöt ovat pienentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä lähinnä EU:n ilmanlaatua koskevan lainsäädännön ansiosta. Näistä saavutuksista huolimatta huono ilmanlaatu on edelleen merkittävin ympäristöön liittyvä ennenaikaisen kuoleman syy Euroopan unionissa. EU aikoo esittää ilmanlaatua koskevan muutetun lainsäädäntöpaketin, jotta varmistetaan paras ja tuloksekas lähestymistapa tällä alalla.

 

Tausta

Raportissa Euroopan ympäristö – Tila ja näkymät 2015 esitetään kattava arvio Euroopan ympäristön tilasta, suuntauksista ja näkymistä ja asetetaan ne globaaliin yhteyteen. Siinä annetaan tietoa Euroopan ympäristöpolitiikan täytäntöönpanosta ja tarkastellaan mahdollisuuksia muuttaa nykypolitiikkaa siten, että EU:n visio hyvästä elämästä maapallon resurssien rajoissa vuonna 2050 voi toteutua. Raportin on laatinut Euroopan ympäristökeskus (EYK) yhteisyrityksenä ja tiiviissä yhteistyössä Euroopan ympäristön tieto- ja seurantaverkon (Eionet) ja Euroopan komission yksiköiden kanssa.

 

Lisätietoa lehdistölle

http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder

IP/15/4534

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar