Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljørapport viser resultaterne af EU’s indsats

03 marts 2015

En ny rapport, som offentliggøres i dag, viser, at en koordineret miljøpolitik i EU har været til stor gavn for borgerne i de seneste fem år. Europæerne har fået renere luft og vand, producerer mindre affald og genbruger mere, og samtidig har miljøpolitikken bidraget til jobskabelse og vækst. Rapporten advarer imidlertid om, at Europas langsigtede mål om "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" – målsætningen i det generelle EU-miljøhandlingsprogram (7. EAP) – ikke kan opfyldes med det nuværende ambitionsniveau for miljøpolitikken og andre relaterede politikker.

Rapporten Europas miljø — tilstand og fremtidsudsigter 2015 (SOER 2015) er udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur. Den indeholder en integreret vurdering af Europas miljø og omfatter data på globalt, regionalt og nationalt plan tillige med sammenligninger mellem landene. Den ser endvidere fem år frem og videre ud i fremtiden og sender en klar advarsel om risikoen for en forringelse af miljøet, hvilket vil påvirke menneskers velfærd og velstand. Analysen opfordrer til mere integreret politikudformning — en opfordring, som Kommissionen vil reagere på med en række miljømæssige initiativer i 2015, herunder en ny og bredere pakke om cirkulær økonomi, en revision af EU’s biodiversitetsstrategi, en handlingsplan om havforvaltning og en ændret luftkvalitetspakke.

EU-kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, udtaler:

"Jeg betragter rapporten om miljøsituationen 2015 som "startlinjen" for mit mandat. Rapporten viser tydeligt, at EU’s miljøpolitik har givet mange resultater, og miljøpolitikken er også med til at skabe arbejdspladser. Den kraftige vækst i den grønne økonomi, selv i de værste år under den økonomiske tilbagegang, tegner godt for Europas konkurrenceevne.

Vi må være konstant opmærksomme på at sikre, at en fornuftig og vel gennemført politik udmøntes i gode miljøresultater på landjorden og på havene. Innovative investeringer for at sikre velstand og livskvalitet er en prioritet. De langsigtede investeringer, som vi foretager i dag, kan sikre, at vi også lever godt i 2050 og inden for de grænser, som vores planet tillader."

 

Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi

Rapporten gør det klart, at miljøbeskyttelse er en god økonomisk investering. Fra 2000 til 2011 voksede de grønne industrier i EU med mere end 50 %, og det gør dem til en af de få sektorer, der konsekvent har været i opblomstring på trods af krisen.Rapporten viser også, at affaldshåndteringen er ved at blive bedre, selv om den europæiske økonomi fortsat er langt fra at være cirkulær, idet alt for meget affald deponeres i undergrunden, og potentialet for genanvendelse og energiudnyttelse forbliver uudnyttet.

Det er Kommissionens mål at rette op på balancen i 2015 med en ambitiøs pakke om cirkulær økonomi, omdanne Europa til en mere konkurrencedygtig, ressourceeffektiv økonomi og tackle en række økonomiske sektorer ud over affaldssektoren. At få størst værdi af ressourcerne kræver, at man ser på alle trin i produkternes livscyklus, fra udvinding af råmaterialer til design, produktion, distribution og forbrug, reparation og genbrug samt affaldshåndtering og øget anvendelse af sekundære råstoffer.

 

Natur og biodiversitet

Rapporten understreger, at EU ikke er på vej til at standse tabet af biodiversitet, idet levesteder for dyr og planter fortsat forsvinder. Især biodiversiteten i havene er fortsat truet. I løbet af 2015 (et år i naturkapitalens tegn) vil Kommissionen supplere rapportens resultater med en grundig udredning om "status over naturen". Den vil indgå i en midtvejsevaluering af EU's biodiversitetsstrategi og den løbende evaluering af EU’s naturlovgivning for at skabe øget effektivitet og færre administrative byrder.

Den grønne uge, der er det største årlige EU-arrangement om miljøpolitik, finder sted i Bruxelles den 3.-5. juni i år med titlen "Naturen - vores sundhed, vores velstand". Det vil være en lejlighed til at overveje, hvordan EU fortsat kan imødegå de fremtidige udfordringer med hensyn til naturen og biodiversiteten for at sikre bæredygtig og langsigtet vækst og velstand.

 

Havforvaltning

Som beskrevet i rapporten står Europa over for en dobbelt udfordring i form af genopretning og beskyttelse af havenes økosystemer, samtidig med at hav- og kystbaserede aktiviteter fastholdes som en vigtig del af EU’s økonomi og samfund. EU har forpligtet sig til at sikre ansvarlig forvaltning af havene og til at spille en ledende rolle i internationale forhandlinger om havforvaltning. Kommissionen vil i år lancere en bred høring, som skal bidrage til udformningen af Kommissionens næste skridt omkring havforvaltning. Samtidig vil Kommissionen videreføre sit samarbejde med internationale partnere og globale institutioner, såsom FN, for at sikre bred politisk opbakning til denne dagsorden.

 

Klimahandling

EU's klimapolitik har givet resultater, idet drivhusgasudledningerne er faldet 19 % siden 1990, samtidig med at EU's økonomi er vokset 45 %. Målene for vedvarende energi og energieffektivitet er også godt på vej til at blive opfyldt. EU er således på rette vej, når det gælder opfyldelse af klima- og energimålene for 2020. Ifølge miljørapporten SOER 2015 er de eksisterende politikker og tiltag imidlertid ikke tilstrækkelige til, at udledningerne kan reduceres 80-95 % i 2050 og omdanne Europa til en kulstoffattig økonomi. Som reaktion herpå er Kommissionen allerede nu i gang med at udarbejde nye forslag, så udledningerne kan nedbringes 40 % i 2030 som vedtaget af Det Europæiske Råd sidste år.

 

Luftkvalitet

Rapporten viser, at den luft vi indånder i dag, er meget renere end i de sidste mange årtier. Udledningerne af en række luftforurenende stoffer såsom svovldioxid (SO2) og nitrogenoxider (NOx) er faldet betydeligt i de seneste årtier, hovedsagelig som resultat af EU’s lovgivning om luftkvalitet. Alligevel er luftforurening stadig den vigtigste miljørelaterede årsag til for tidlige dødsfald i Den Europæiske Union. EU vil foreslå en ændret luftkvalitetspakke for at finde den bedste strategi, der kan skabe resultater på dette område.

 

Baggrund

Rapporten Europas miljø — Tilstand og fremtidsudsigter 2015indeholder en omfattende vurdering af den aktuelle tilstand og af tendenser og udsigter for miljøet i Europa, set i en global sammenhæng. Rapporten redegør for gennemførelsen af europæisk miljøpolitik og analyserer mulighederne for at ændre de eksisterende politikker for at opfylde EU’s vision for 2050 om at leve godt inden for de grænser, som planeten tillader. Rapporten er udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur i tæt samarbejde med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET) og Europa-Kommissionens tjenestegrene.

 

Yderligere pressemateriale

http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder

IP/15/4534

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar