Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva o stavu životního prostředí ukazuje, že opatření EU přinášejí pozitivní výsledky

03 březen 2015

Nová zpráva, která byla dnes zveřejněna, ukazuje, že koordinovaný přístup EU k životnímu prostředí přinesl za posledních pět let občanům Unie značný prospěch. Evropané mají čistší ovzduší a vodu, více recyklují a na skládkách končí méně odpadu. Politiky v oblasti životního prostředí zároveň napomáhají zaměstnanosti a růstu. Zpráva nicméně upozorňuje, že dlouhodobého cíle uvedeného ve všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí (7. akčním programu), kterým je „spokojený život v mezích naší planety“,nelze při současné úrovni ambicí v oblasti životního prostředí a souvisejících politik dosáhnout.

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná Evropské životní prostředí – stav a výhled 2015 (SOER 2015) je integrovaným hodnocením životního prostředí v Evropě a obsahuje údaje na celosvětové, regionální i vnitrostátní úrovni, jakož i srovnání jednotlivých zemí. Kromě příštích pěti let se zabývá i dalším obdobím a jasně upozorňuje na riziko zhoršování stavu životního prostředí, které obratem ovlivňuje blahobyt a prosperitu občanů. Z analýzy vyplývá, že je třeba vytvářet integrovanější politiku, a na tuto výzvu reaguje Komise řadou iniciativ pro oblast životního prostředí na rok 2015. Mezi tyto iniciativy patří nový, rozsáhlejší soubor opatření týkajících se oběhového hospodářství, přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti, akční plán správy oceánů a pozměněný soubor opatření zabývajících se kvalitou ovzduší.

Evropský komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella k tomu uvedl:

„Považuji zprávu o stavu životního prostředí z roku 2015 za „startovní čáru“ svého mandátu. Zpráva jasně ukazuje, že přístup EU k problematice životního prostředí přináší své výsledky a také vytváří pracovní místa. Prudký růst zelené ekonomiky i během nejhorších let recese je pro konkurenceschopnost Evropy dobrým znamením.

Musíme neustále dbát na to, aby kvalitní a dobře uskutečňovaná politika dosahovala v oblasti životního prostředí na pevnině i v mořích vynikajících výsledků. Pro zajištění prosperity a kvality života jsou prioritou inovativní investice. Dlouhodobé investice, které učiníme nyní, nám mohou zajistit v mezích naší planety spokojený život v roce 2050.“

 

Účinné využívání zdrojů / oběhové hospodářství

Ze zprávy jasně vyplývá, že ochrana životního prostředí představuje spolehlivou hospodářskou investici. V letech 2000 až 2011 vzrostla v EU „zelená odvětví“ o více než 50 % a patří tak mezi několik málo sektorů, kterým se dobře daří i navzdory krizi.Zpráva rovněž ukazuje, že se zlepšuje nakládání s odpady, i když evropská ekonomika ještě zdaleka není oběhovým hospodářstvím, protože stále příliš mnoho odpadu končí pohřbeno pod zemí a potenciál pro recyklaci a získávání energie zůstává nevyužit.

Cílem Komise je v roce 2015 obnovit rovnováhu pomocí ambiciózního souboru opatření týkajících se oběhového hospodářství a přetvořit Evropu na konkurenceschopnější ekonomiku, která účinně využívá své zdroje, a kromě nakládání s odpady zapojit i řadu dalších hospodářských odvětví. Aby bylo možno vyzískat ze zdrojů co nejvíce, je třeba se zaměřit na všechny fáze životního cyklu výrobku, od těžby surovin přes design výrobků, jejich výrobu, distribuci a spotřebu, opravy a recyklační systémy až po nakládání s odpady a větší využívání druhotných surovin.

 

Příroda a biologická rozmanitost

Zpráva zdůrazňuje, že Evropa nespěje k zastavení ztráty biologické rozmanitosti, neboť stanoviště pro zvířata a rostliny nadále mizí. Zejména ohrožena zůstává biologická rozmanitost moří. V průběhu roku 2015 (rok věnovaný přírodnímu kapitálu) doplní Komise výsledky této zprávy podrobnou zprávou o stavu přírody. To pak bude podkladem pro přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti prováděný v polovině období a pro probíhající hodnocení právních předpisů EU v oblasti ochrany přírody, díky nimž by se měla zvýšit účinnost a snížit administrativní zátěž.

Zelený týden, největší každoroční environmentální akce EU, se letos uskuteční v Bruselu ve dnech 3. až 5. června pod názvem „Příroda – naše zdraví i naše bohatství“. Nabídne příležitost k úvahám, jak může EU do budoucna pokračovat v řešení problémů týkajících se přírody a biologické rozmanitosti a jak zajistit dlouhodobý udržitelný růst a prosperitu.


Správa oceánů

Podle zprávy čelí Evropa dvojí výzvě, kterou představuje jednak obnova a ochrana ekosystémů našich moří, jednak zachování námořních a pobřežních činností, které jsou jádrem ekonomiky a společnosti EU. Unie je odhodlána moře odpovědně spravovat a převzít vedoucí úlohu při mezinárodních jednáních o správě oceánů. Evropská komise letos zahájí rozsáhlé konzultace, které by měly pomoci vytyčit další směr její činnosti, pokud jde o správu oceánů. Současně bude EU při zabezpečování rozsáhlého politického závazku pro tento program nadále spolupracovat se svými mezinárodními partnery a s mezinárodními institucemi, například s OSN.


Oblast klimatu

Politiky v oblasti klimatu již přinášejí výsledky – emise skleníkových plynů poklesly od roku 1990 o 19 %, zatímco hospodářství EU vzrostlo o 45 %. Cíle spojené s obnovitelnými zdroji energie a energetickou účinností do roku 2020 jsou rovněž na dosah. EU je proto na dobré cestě ke splnění svých klimatických a energetických cílů strategie EU 2020. Nicméně podle zprávy SOER 2015 nebudou stávající politiky a opatření stačit ke splnění dlouhodobého cíle snížení emisí o 80–95 % do roku 2050, který by měl přeměnit Evropu v nízkouhlíkovou ekonomiku. Komise již tento problém řeší a připravuje nové návrhy politiky k dosažení 40% snížení emisí do roku 2030, které v loňském roce schválila Evropská rada.


Kvalita ovzduší

Zpráva ukazuje, že vzduch, který dnes dýcháme, je mnohem čistší než v předcházejících desetiletích. Za poslední desetiletí se emise řady látek znečišťujících ovzduší, jako jsou např. oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku(NOx), výrazně snížily, a to hlavně díky legislativě EU upravující kvalitu ovzduší. Přes tyto úspěchy však v Evropské unii zůstává špatná kvalita ovzduší hlavní příčinou předčasných úmrtí. Aby zajistila co nejlepší výsledky v této oblasti, navrhne EU pozměněný soubor opatření týkajících se kvality ovzduší.

 

Souvislosti

Zpráva Evropské životní prostředí – stav a výhled 2015 komplexně a z celosvětového pohledu posuzuje stav, trendy a vyhlídky v oblasti evropského životního prostředí. Informuje o provádění evropské environmentální politiky a analyzuje možnosti, jak upravit stávající politiky, aby bylo dosaženo vize EU o spokojeném životě v mezích naší planety do roku 2050. Vypracovala ji Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) formou společného podniku a v úzké spolupráci s Evropskou informační a pozorovací sítí pro životní prostředí, jakož i s útvary Evropské komise.

 

Další tiskový materiál

http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder

IP/15/4534

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar