Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejski semestr 2015: Decyzje Komisji

Bruksela, 25 luty 2015

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska dała państwom członkowskim wyraźny impuls do przeprowadzenia reform strukturalnych i do dalszej konsolidacji finansów publicznych. Wynika to z podejścia przedstawionego przez nowe kolegium komisarzy w listopadzie i leży u podstaw rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.: nowy nacisk na inwestycje, reformy strukturalne i odpowiedzialność budżetową.

Kolegium podjęło szereg konkretnych decyzji.

Komisja przyspieszyła procedurę dla trzech państw spośród 16 wskazanych w listopadzie jako kraje, w których występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej: Francja (etap 5), Niemcy (etap 3) i Bułgaria (etap 5). W przypadku dwóch państw Komisja wszczęła procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (MIP): Portugalia i Rumunia; W przypadku Słowenii Komisja łagodzi procedurę. W przypadku pozostałych 10 państw nie wprowadzono zmian statusu (zob. załącznik).

W odniesieniu do konsolidacji budżetowej Komisja nie zaleciła wszczęcia procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do Belgii, Włoch i Finlandii, mimo że starania tych państw nie są współmierne do wartości referencyjnej długu. Wynika to z faktu, że Komisja bierze pod uwagę najważniejsze istotne czynniki zgodnie z art. 126 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Komisja zaleca także umożliwienie Francji skorygowania nadmiernego deficytu do 2017 r. Zalecenie zawiera ścisłe etapy ścieżki korekty budżetowej, która będzie regularnie oceniana począwszy od maja. Ma to zapewnić Francji wystarczająco dużo czasu na wdrożenie ambitnych reform strukturalnych.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za sprawy euro i dialog społeczny powiedział: Pakiet omówiony dzisiaj przez komisarzy stanowi kolejny ważny etap w procesie europejskiego semestru po przyjęciu rocznej analizy wzrostu gospodarczego w listopadzie ubiegłego roku. Oczywiście nasze decyzje uwzględniają sytuację gospodarczą globalną i krajową, a także wyniki intensywnych rozmów z Belgią, Francją i Włochami w ciągu ostatnich kilku tygodni dotyczących ich planów reform budżetowych i strukturalnych.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, dodał: Jest to ważny i zrównoważony zestaw decyzji, który w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację gospodarczą. Komisja podkreśla zarówno znaczenie reform strukturalnych, jak i poszanowania dla reguł fiskalnych. Większość państw członkowskich podejmuje niezbędne działania. Inne muszą przyspieszyć i zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz reform oraz zmniejszenia deficytu i zadłużenia. W dalszym ciągu będziemy je do tego zachęcać, a w razie potrzeby wykorzystamy wszelkie narzędzia prawne, którymi dysponujemy.

 

Kolejne kroki

Komisja przedstawia swoje zalecenia Radzie. Mają być omówione w marcu na posiedzeniu Rady Ministrów UE odpowiedzialnych za gospodarkę i finanse (ECOFIN).

Komisja zorganizuje w marcu kolejną rundę spotkań dwustronnych z państwami członkowskimi w celu omówienia sprawozdań krajowych. Do połowy kwietnia państwa członkowskie powinny przedstawić krajowe programy reform oraz programy stabilności lub konwergencji. W oparciu o te dokumenty Komisja przedstawi w maju nowy zestaw zaleceń dla poszczególnych krajów na lata 2015-2016, ukierunkowanych na najważniejsze priorytety.

 

Kontekst

Przedstawiony dziś pakiet nadzoru jest następstwem przyjętej w listopadzie ubiegłego roku rocznej analizy wzrostu gospodarczego i określa podstawę analityczną do przyjęcia zaleceń dla poszczególnych krajów, co ma nastąpić w maju. Po raz pierwszy Komisja przedstawia pakiet nadzoru gospodarczego w tym formacie i publikuje sprawozdania krajowe tak wcześnie w cyklu europejskiego semestru. W poprzednich latach sprawozdania, zwane wówczas dokumentami roboczymi, przedstawiano wraz z zaleceniami dla poszczególnych krajów w maju lub czerwcu. Dotychczas jedynie szczegółowe oceny sytuacji, które są obecnie włączone do sprawozdań krajowych, były publikowane w marcu. Przyspieszenie daty publikacji o trzy miesiące pozostawia więcej czasu na rozmowy z zainteresowanymi stronami, a tym samym zwiększa poczucie odpowiedzialności państw członkowskich.

 

PODSUMOWANIE DECYZJI W SPRAWIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ ZAKŁÓCEŃ RÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNEJ NA ROK 2015 - STAN Z DNIA 25 LUTEGO 2015 R.

 

 

Kategorie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej

2014

2015*

1

Brak zakłóceń

-

-

2

Zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające działań politycznych i monitorowania

BE, BG, DE, NL, FI, SE, UK

BE, NL, RO**, FI, SE, UK

3

Zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające zdecydowanych działań politycznych i monitorowania

HU

HU, DE

4

Zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające zdecydowanych działań politycznych i szczegółowego monitorowania

IE, ES, FR

IE, ES, SI

5

Nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające zdecydowanych działań politycznych i szczegółowego monitorowania

(w przypadku FR i HR decyzja w sprawie uruchomienia procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej zostanie podjęta w maju, po ocenie krajowego programu reform oraz programu stabilności lub konwergencji)

HR, IT, SI

BG, FR, HR,IT , PT**

6

Procedura dotycząca nadmiernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej

-

-

Uwagi:

* Wytłuszczonym drukiem zaznaczono zmianę w stosunku do 2014 r.

** W 2014 r. Portugalia była objęta programem pomocy finansowej a Rumunia w programem zapobiegawczym.

 

 

Załącznik: Ustalenia ze szczegółowej oceny sytuacji dokonanej przez państwo członkowskie

 

 • W Belgii występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej, które wymagają monitorowania i działań politycznych. Należy zwrócić uwagę na zmiany sytuacji w obszarze konkurencyjności produkcji towarowej na rynkach międzynarodowych, które nadal stanowią zagrożenie, ponieważ ponowne pogorszenie sytuacji zagrażałoby stabilności makroekonomicznej. Dalsze działania w celu zapewnienia spójności parametrów kosztów spowolniłyby spadek zatrudnienia w sektorach towarów i usług podlegających wymianie handlowej, a wyraźny postęp w w zmniejszeniu dotychczasowej różnicy kosztów można by wzmocnić poprzez przeniesienie ciężaru opodatkowania na podstawy opodatkowania nie związane z pracą. Dług publiczny pozostaje wysoki, ale kilka czynników ogranicza związane z nim ryzyko makroekonomiczne.
 • W Bułgarii występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej, które wymagają zdecydowanych działań politycznych i szczegółowego monitorowania. W szczególności zawirowania w sektorze finansowym w 2014 r. wywołały obawy co do istnienia praktyk bankowych w części stanowiącej własność krajową, które potencjalnie mogą mieć poważne skutki dla sektora finansowego i ogólnej stabilności makroekonomicznej. Ponadto nadal negatywna, choć poprawiająca się, zewnętrzna pozycja finansowa, zadłużenie przedsiębiorstw i słabe dostosowanie rynku pracy nadal stwarzają ryzyko makroekonomiczne i wymagają szczególnej uwagi.
 • W Niemczech występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej, które wymagają zdecydowanych działań politycznych i monitorowania. Zagrożenia wzrosły w związku z utrzymywaniem się niewystarczających inwestycji prywatnych i publicznych, co stanowi przeszkodę dla wzrostu gospodarczego i przyczynia się do bardzo wysokiej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, która nadal wymaga szczególnej uwagi. Szczególne znaczenie ma konieczność podjęcia działań w celu ograniczenia ryzyka niekorzystnych skutków dla niemieckiej gospodarki oraz, z uwagi na jej rozmiar, negatywnych skutków ubocznych dla unii gospodarczej i walutowej.
 • W Irlandii występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej, które wymagają zdecydowanych działań politycznych i szczegółowego monitorowania. Irlandia zakończyła program pomocy finansowej UE i MFW w 2013 r. i jest obecnie objęta nadzorem po zakończeniu programu i nadzorem w ramach europejskiego semestru. Mimo wyraźnej poprawy perspektyw gospodarczych utrzymuje się ryzyko związane z wysokim poziomem zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym; Pozostałe wyzwania w sektorze finansowym, w szczególności w odniesieniu do rentowności banków, oraz dostosowywanie rynku pracy charakteryzującego się wysokim bezrobociem strukturalnym nadal wymagają szczególnej uwagi.
 • W Hiszpanii występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające szczegółowego monitorowania i zdecydowanych działań politycznych. Hiszpania wycofała się z programu pomocy finansowej przeznaczonej na dokapitalizowanie instytucji finansowych w 2014 r. i jest obecnie objęta podwójnym nadzorem: po zakończeniu programu i w ramach europejskiego semestru. Pomimo pewnej poprawy salda na rachunku obrotów bieżących, zagrożenia związane z wysokim poziomem zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym oraz zdecydowanie ujemna międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w dalszym ciągu wymagają szczególnej uwagi w kontekście bardzo wysokiego bezrobocia. Istotną wagę ma podjęcie koniecznych działań, które pozwolą ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji dla hiszpańskiej gospodarki i, zważywszy na jej rozmiary, szkodliwych skutków ubocznych dla unii gospodarczej i walutowej.
 • We Francji występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające szczegółowego monitorowania i zdecydowanych działań politycznych. Komisja przyjmie w maju, na podstawie krajowych programów reform (KPR) i innych zobowiązań do reform strukturalnych zapowiedzianych w tym terminie, decyzję o uruchomieniu procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi. W kontekście słabego wzrostu i niskiej inflacji w połączeniu z niską rentownością przedsiębiorstw i zważywszy na niewystarczające jak dotąd działania polityczne, zagrożenia wynikające z pogorszenia konkurencyjności kosztowej i pozakosztowej oraz z wysokiego i rosnącego zadłużenia Francji, w szczególności jej długu publicznego, znacznie wzrosły. Szczególnie istotną wagę ma podjęcie koniecznych działań, które pozwolą ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji dla francuskiej gospodarki i, zważywszy na jej rozmiary, szkodliwych skutków ubocznych dla unii gospodarczej i walutowej.
 • W Chorwacji występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające szczegółowego monitorowania i zdecydowanych działań politycznych.Komisja przyjmie w maju, na podstawie krajowych programów reform (KPR) i innych zobowiązań do reform strukturalnych zapowiedzianych w tym terminie, decyzję o uruchomieniu procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi.  W kontekście spowolnionego wzrostu, opóźnień w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rynku pracy w fatalnym stanie, znacznie wzrosły zagrożenia wynikłe z niskiej konkurencyjności, poważnych zobowiązań zagranicznych i rosnącego długu publicznego połączonego ze słabością zarządzania w sektorze publicznym, .
 • We Włoszech występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające szczegółowego monitorowania i zdecydowanych działań politycznych. W kontekście przedłużającego się słabego wzrostu i uporczywie niskiej wydajności, zagrożenia wynikłe z bardzo dużego długu publicznego i niskiego poziomu konkurencyjności kosztowej i pozakosztowej znacznie wzrosły. Szczególnie istotną wagę ma podjęcie koniecznych działań, które pozwolą ograniczyć ryzyko negatywnych konsekwencji dla włoskiej gospodarki i, zważywszy na jej rozmiary, szkodliwych skutków ubocznych dla unii gospodarczej i walutowej.
 • Na Węgrzech występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające monitorowania i zdecydowanych działań politycznych. W szczególności poziom zagrożeń wynikających z wciąż wysoce ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto, pomimo pewnych postępów w zakresie równoważenia bilansu płatniczego, przy wysokim poziomie długu publicznego, jak również wysokim obciążeniu regulacyjnym sektora finansowego i wysokim poziomie kredytów zagrożonych utrudniających zmniejszenie zadłużenia, wymaga ciągłej uwagi.
 • W Niderlandach występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające monitorowania i działań politycznych. Utrzymujące się zagrożenie związane z wysokim poziomem zadłużenia sektora prywatnego zasługuje na baczną uwagę, mimo niedawnych działań, które wspierają ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz ograniczenie wzrostu kredytów hipotecznych. Duża nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wynika po części z cech strukturalnych gospodarki, a struktura systemu emerytalnego i podatkowego może potencjalnie stać się źródłem nieefektywnej alokacji kapitału.
 • W Portugalii występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające szczegółowego monitorowania i zdecydowanych działań politycznych.  Portugalia wycofała się z programu dostosowań gospodarczych w 2014 r. i jest obecnie objęta podwójnym nadzorem: po zakończeniu programu i w ramach europejskiego semestru. Mimo znacznych postępów poczynionych w trakcie realizacji programu, tak w odniesieniu do dostosowań gospodarczych jak i w odpowiednich obszarach polityki, wciąż istnieją poważne zagrożenia związane z wysokim poziomem zadłużenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, w wielu różnych sektorach gospodarki, wymagające bacznej uwagi. Obserwuje się również silną presję na zmniejszenie zadłużenia w kontekście niskiego wzrostu gospodarczego i wysokiego bezrobocia przy niskiej inflacji.
 • W Słowenii występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające szczegółowego monitorowania i zdecydowanych działań politycznych. Trwa przywracanie równowagi i prowadzone są szeroko zakrojone zdecydowane działania polityczne, co wraz z poprawą wyników eksportu i warunków wzrostu zmniejsza ryzyko w porównaniu z ubiegłym rokiem, w szczególności w odniesieniu do trwałej równowagi zewnętrznej. Niemniej w związku ze słabym ładem korporacyjnym, wysokim poziomem upaństwowienia własności, wobec wciąż wysokiego stosunku zadłużenia do aktywów przedsiębiorstw, wzrost długu publicznego wciąż stanowi realne zagrożenie dla stabilności finansowej i wzrostu gospodarczego i wymaga bacznej uwagi. Zakłócenia równowagi nie są już zatem oceniane jako nadmierne, ale nadal zasługują na szczególną uwagę.
 • W Finlandii występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające monitorowania i działań politycznych. W szczególności na uwagę zasługuje ryzyko związane ze słabymi wynikami w eksporcie w kontekście restrukturyzacji przemysłu. Mimo że udało się w dużej mierze powstrzymać spadek udziału w rynkach eksportowych oraz spowolnienie w przemyśle wytwórczym, poziom inwestycji pozostaje niski a prognozy potencjalnego wzrostu uległy obniżeniu. Zadłużenie sektora prywatnego ustabilizowało się i nie budzi obecnie obaw, ale ze względu stosunkowo wysoki poziom wciąż wymaga ścisłego monitorowania.
 • W Szwecji występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające monitorowania i działań politycznych. W szczególności zadłużenie gospodarstw domowych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a nawet w dalszym ciągu rośnie w wyniku wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych, utrzymujących się niskich stóp procentowych, wciąż atrakcyjnych zachęt podatkowych i ograniczonej podaży mieszkań. Rozwój sytuacji makroekonomicznej związanej z zadłużeniem sektora prywatnego nadal zasługuje na uwagę.
 • W Rumunii występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające monitorowania i działań politycznych. W wyniku realizacji trzech kolejnych programów pomocy finansowej UE-MFW, zaburzenia równowagi zewnętrznej i wewnętrznej zostały znacznie ograniczone. Zagrożenia wynikające z dość wysokiej ujemnej wartości międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto oraz słabej średnioterminowej zdolności eksportowej wymagają jednak uwagi. Ponadto zachowano stabilność sektora finansowego, mimo utrzymujących się słabości zewnętrznych i wewnętrznych sektora bankowego.
 • W Zjednoczonym Królestwie występują zakłócenia równowagi makroekonomicznej wymagające monitorowania i działań politycznych.W szczególności, ryzyko związane z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych, w tym związane z charakterystyką strukturalną rynku nieruchomości mieszkaniowych nadal wymaga uwagi. Udało się wzmocnić odporność gospodarki i sektora finansowego. Utrzyma się jednak brak mieszkań, co w perspektywie średnioterminowej prawdopodobnie będzie źródłem wysokich cen nieruchomości, w dalszym ciągu osłabiając odporność tego sektora na zagrożenia.

IP/15/4504

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar