Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energiunionen: säker, hållbar, konkurrenskraftig och ekonomiskt överkomlig energi för alla i Europa

Bryssel, 25 februari 2015Energi används för att värma upp och kyla ned byggnader och bostäder, för att transportera varor och för att hålla ekonomin igång. Men med en infrastruktur som åldras, dåligt integrerade marknader och åtgärder utan samordning kan konsumenter, hushåll och företag inte dra nytta av ökad valfrihet eller lägre energipriser. Det är dags att fullborda Europas inre energimarknad. Idag presenterar Europeiska kommissionen sin strategi för att uppnå en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik, för att förverkliga en topprioritering i ordförande Junckers politiska riktlinjer.

Energiunionen betyder särskilt:

 • En solidaritetsklausul: att minska beroendet av en enda leverantör och att lita helt på sina grannländer, särskilt när vi hanterar störningar i energiförsörjningen. Bättre insyn när EU-länderna köper energi, till exempel gas, från länder utanför EU.
 • Energin flödar som om den vore en femte frihet: energin ska flöda fritt över gränserna - i enlighet med reglerna på områden som åtskillnad mellan produktion och distribution och oberoende tillsynsmyndigheter - med rättsliga åtgärder när så krävs. Elmarknaden måste omformas för att bli mer sammankopplad, förnybar och reaktiv. Detta omfattar en ordentlig översyn av statliga ingripanden på den inre marknaden, och en utfasning av miljöskadliga subventioner.
 • Energieffektivitet först och främst: ompröva energieffektiviteten i grunden och behandla den som en energikälla i sig, så att den kan konkurrera på lika villkor med produktionskapaciteten.
 • En övergång till ett koldioxidsnålt samhälle som är byggt för hållbarhet: se till att energi som produceras lokalt - inklusive förnybar energi - kan absorberas lätt och effektivt i nätet. Främja EU:s tekniska ledarskap genom att utveckla nästa generation av förnybar energiteknik och bli ledande inom eldrivna transporter medan europeiska företag ökar sin export och konkurrerar på global nivå.

Medborgarna står i centrum av energiunionen. Priserna de betalar bör vara överkomliga och konkurrenskraftiga. Energin bör vara säker och hållbar, med ökad konkurrens och fler valmöjligheter för konsumenterna.

Dessa och andra åtaganden ingår i en handlingsplan för att uppfylla EU:s ambitiösa energi- och klimatmål.

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker säger: ”Energin har alltför länge varit undantagen de grundläggande friheterna i vår union. Den nuvarande utvecklingen omfattar utmaningar – många européer oroar sig för att inte ha den energi de behöver för att värma upp sina hem. Det handlar om att agera tillsammans för Europa på lång sikt. Jag vill att energin som ligger till grund för vår ekonomi ska vara motståndskraftig, tillförlitlig, säker och i ökande utsträckning förnybar och hållbar.”

Vice-ordförande Maroš Šefčovič, ansvarig för energiunionen, säger: ”Idag lanserar vi Europas mest ambitiösa energiprojekt sedan kol- och stålgemenskapen. Det är ett projekt som kommer att integrera våra 28 europeiska energimarknader i en energiunion som ska göra Europa mindre beroende av energi och skapa den förutsebarhet som investerare så väl behöver för att skapa sysselsättning och tillväxt. Idag påbörjar vi en grundläggande övergång till en koldioxidsnål och klimatvänlig ekonomi, med sikte på en energiunion som sätter medborgarna först genom att erbjuda dem mer överkomlig, säker och hållbar energi. Tillsammans med de andra kommissionärerna som har arbetat nära ihop med projektgruppen, och med stöd av den samlade kommissionen, är jag fast besluten att förverkliga energiunionen.”

Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatpolitik och energi, säger: ”Låt oss sätta igång med arbetet. Vi sätter idag kurs på en europeisk energimarknad som är integrerad, sammankopplad och säker. Nu ska vi se till att detta blir av. Vår väg mot verklig energitrygghet och klimatskydd börjar här hemma. Därför fokuserar jag på att bygga vår gemensamma energimarknad genom att spara mer energi, öka andelen förnybar energi och diversifiera energiförsörjningen. Efter flera decenniers försening får vi inte missa detta tillfälle att bygga energiunionen. Juncker-kommissionen klarar av de stora frågorna.”


Nyckeltal

 • EU är världens största importör av energi - 53 % av energin är importerad - vilket varje år kostar ca. 400 miljarder euro.
 • 12 EU-medlemsstater[1] uppfyller inte EU:s minimikrav för sammankopplingsmålet där minst 10 % av den installerade elproduktionskapaciteten ska kunna ”ta sig över gränserna”. EU har upprättat en förteckning med 137 elprojekt, inklusive 35 för sammankoppling av elnät: tillsammans skulle dessa projekt kunna minska antalet medlemsstater som idag inte uppfyller kraven från 12 till 2.
 • Ett tillräckligt sammankopplat europeiskt energinät skulle spara upp till 40 miljarder euro om året för konsumenterna.
 • 6 av EU:s medlemsstater[2] är beroende av en enda yttre leverantör för den samlade gasimporten.
 • 75 % av våra bostäder är energimässigt ineffektiva, 94 % av alla transporter är beroende av oljeprodukter, varav 90 % importeras.
 • Mer än 1 000 miljarder euro måste investeras i Europas energisektor bara fram till 2020.
 • Grossistpriserna på el i Europa är 30 % högre, och grossistpriserna på gas är mer än 100 % högre än i USA.
 • Europeiska företag som producerar förnybar energi har en sammanlag årlig omsättning på 129 miljarder euro och sysselsätter över en miljon människor. Utmaningen är att upprätthålla Europas ledande roll i globala investeringar för förnybar energi.
 • Utsläppen av växthusgaser inom EU sjönk med 18 % under perioden 1990–2011.
 • Fram till 2030 vill EU minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 %, öka andelen förnybara energikällor med minst 27 % och förbättra energieffektiviteten med minst 27 %.

 

 Vad har antagits i dag?

 

 • En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik. Strategin fastställer energiunionens mål inom fem besläktade politikområden – samt de detaljerade steg som Juncker-kommissionen kommer att vidta för att uppnå dem, bland annat ny lagstiftning för att omforma och se över elmarknaden, säkerställa bättre insyn i gaskontrakt, en betydande utveckling av det regionala samarbetet som ett viktigt steg mot en integrerad marknad med ett starkare reglerat ramverk, ny lagstiftning för att säkerställa el- och gasförsörjningen, ökade EU-medel till energieffektivitet eller ett nytt paket för förnybar energi, med fokus på den europeiska strategin för forskning och innovation på energiområdet, med årlig rapportering i ”Läget för energiunionen”, för att nämna några åtgärder.
 • Ett meddelande om sammanlänkning med åtgärder som behövs för att uppnå målet om 10 % sammankoppling av elnäten senast 2020, vilket är det minimum som krävs för att handeln med elektricitet ska flyta mellan medlemsstaterna. Av meddelandet framgår vilka medlemsstater som för närvarande uppfyller målet – samt vilka projekt som är nödvändiga för att minska gapet senast 2020.
 • Ett meddelande med en vision för ett globalt klimatavtal i Paris i december. Det handlar om en vision om ett öppet, dynamiskt och juridiskt bindande globalt avtal med rättvisa och ambitiösa åtaganden från alla parter. Meddelandet omvandlar också de beslut som fattades vid EU-toppmötet i oktober 2014 till EU:s föreslagna mål för utsläppsminskningar (de så kallade planerade nationellt fastställda bidragen) i det nya avtalet.

 

Mer information om energiunionen:

Webbplats

Faktablad: Energiunionen

Faktablad: Connecting power markets to deliver security of supply, market integration and the large-scale uptake of renewables

Faktablad: Questions and Answers on the European Commission Communication: The Paris Protocol – A blueprint for tackling global climate change beyond 2020

Twitter


[1] Cypern, Estland, Irland, Italien, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien

[2] Bulgarien, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Slovakien

IP/15/4497

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar