Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Energiaunioni: varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti kaikille eurooppalaisille

Bryssel, 25 helmikuu 2015


Energiaa tarvitaan kotien ja rakennusten lämmittämiseen ja viilentämiseen, tavaroiden kuljettamiseen ja talouden pyörien pyörittämiseen. Mutta koska energia-alan infrastruktuuri vanhenee, markkinat eivät ole kunnolla yhdentyneet ja politiikka on koordinoimatonta, kuluttajat, kotitaloudet ja yritykset eivät pääse hyötymään kasvaneesta valinnanvarasta tai alentuneista energian hinnoista. EU:n energian sisämarkkinat on aika rakentaa valmiiksi. Euroopan komissio esittelee tänään strategiansa joustavan energiaunionin ja siihen liittyvän tulevaisuuteen suuntautuvan ilmastonmuutospolitiikan toteuttamiseksi, ja edistää siten yhtä puheenjohtaja Junckerin poliittisten suuntaviivojen keskeisistä prioriteeteista.

Energiaunionin keskeisiä tekijöitä ovat

 • Solidaarisuuslauseke: vähennetään riippuvuutta yhdestä ainoasta energiantoimittajasta ja luotetaan täysin naapurimaihin, erityisesti energian toimitushäiriöiden aikana. Lisätään avoimuutta mitä tulee EU-maiden tekemiin sopimuksiin energian tai kaasun ostosta EU:n ulkopuolisista maista;
 • Energian vapaa virtaaminen, ikään kuin se olisi ”viides vapaus”: energian pitäisi saada virrata vapaasti yli valtioiden rajojen – nykyiset säännöt, jotka koskevat esimerkiksi energiaan liittyvien toimintojen eriyttämistä ja sääntelyviranomaisten riippumattomuutta, pannaan kaikilta osin täytäntöön – ja tarvittaessa ryhdytään oikeudellisiin toimiin. Sähkömarkkinoita uudistetaan niin, että ne ovat paremmin yhteenliitetyt, käyttävät enemmän uusiutuvia energialähteitä ja ovat reagointikykyisemmät. Julkisia tukitoimia sisämarkkinoilla tarkistetaan perinpohjaisesti, ja ympäristölle haitalliset tuet lakkautetaan asteittain;
 • Energiatehokkuus etusijalle: Energiatehokkuus määritellään kokonaan uudelleen, ja se nähdään omana energialähteenään, jotta se voi kilpailla yhtäläisin edellytyksin tuotantokapasiteetin kanssa;
 • Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan, joka on suunniteltu kestämään: varmistetaan, että paikallisesti tuotettu energia – uusiutuvista energialähteistä tuotettu energia mukaan lukien – voidaan sulauttaa helposti ja tehokkaasti energiaverkkoon; edistetään EU:n teknologista johtoasemaa kehittämällä uusiutuviin energialähteisiin liittyvää seuraavan sukupolven teknologiaa ja nousemalla edelläkävijäksi sähköisen liikenteen alalla samalla kun eurooppalaisten yritysten vienti kasvaa ja ne kilpailevat maailmanlaajuisesti.

Kansalaiset ovat energiaunionin ytimessä. Kansalaisten maksamien hintojen olisi oltava kohtuullisia ja kilpailukykyisiä. Energian olisi oltava toimitusvarmaa ja kestävää, alalla olisi oltava enemmän kilpailua ja kuluttajilla olisi oltava enemmän valinnan mahdollisuuksia.

Näiden ja muiden sitoumusten rinnalla toteutetaan toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa EU:n energia- ja ilmastonmuutospolitiikan kunnianhimoiset tavoitteet.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että energia on liian pitkään jätetty EU:n perusvapauksien ulkopuolelle. ”Ajankohtaiset tapahtumat osoittavat, miten paljon on pelissä, kun monet eurooppalaiset pelkäävät, ettei heillä kohta ole energiaa kotinsa lämmittämiseen. Tässä on kyse EU:n yhteispelistä pitkällä aikavälillä. Haluan, että taloutemme perustana oleva energia on joustavaa, luotettavaa, varmaa ja entistä enemmän uusiutuvista lähteistä kestävällä tavalla tuotettua.”

Energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič sanoi tänään käynnistettävän eurooppalaisen energiahankkeen olevan kunnianhimoisin sitten hiili- ja teräsyhteisön. ”Hankkeessa yhdistetään EU:n 28 energiamarkkinaa yhdeksi energiaunioniksi, vähennetään EU:n energiariippuvuutta ja tarjotaan sijoittajien kovasti kaipaamaa ennakoitavuutta, jotta saataisiin luotua kasvua ja työpaikkoja. Tänään panemme alulle perustavanlaatuisen siirtymisen vähähiiliseen ja ilmastoystävälliseen talouteen ja energiaunioniin, joka asettaa keskiöön kansalaiset tarjoamalla heille kohtuuhintaista, turvallista ja kestävää energiaa. Yhdessä kaikkien niiden komission jäsenten kanssa, jotka ovat työskennelleet tiiviisti tässä hankeryhmässä, ja koko komission tuella minulla on vakaa aikomus saada energiaunioni toteutumaan käytännössä.”

EU:n ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete sanoi: ”Ryhdytään töihin. Tänään on otettu suunta kohti yhteenliitettyjä, yhdennettyjä ja turvallisia eurooppalaisia energiamarkkinoita. Nyt tarvitsee enää päästä perille. Tie todelliseen energiaturvallisuuteen ja ilmastonsuojeluun alkaa täältä kotoa. Siksi haluan keskittyä omien energian sisämarkkinoidemme kehittämiseen, energian säästämiseen, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen ja energiansaannin monipuolistamiseen. Vuosikymmenten viiveen jälkeen emme saa hukata tätä uutta tilaisuutta energiaunionin rakentamiseen. Junckerin komissio tekee isot asiat oikein.


Numerotietoja

 • EU on suurin energian tuoja maailmassa. Se tuo 53 % käyttämästään energiasta, minkä kustannukset ovat vuositasolla noin 400 miljardia euroa.
 • EU:n jäsenvaltioista 12[1] ei täytä yhteenliitäntäastetta koskevaa EU:n vähimmäistavoitetta, jonka mukaan vähintään 10 % asennetusta sähköntuotantokapasiteetista olisi oltava käytettävissä ”rajojen yli”. EU on määrittänyt 137 sähköalan hanketta, joista 35 koskee sähköverkkojen yhteenliittämistä. Näiden hankkeiden avulla mainittu 12 jäsenvaltion määrä voitaisiin pienentää kahteen.
 • Asianmukaisesti yhteenliitetty Euroopan laajuinen energiaverkko voisi säästää kuluttajilta jopa 40 miljardia euroa vuodessa.
 • 6 EU:n jäsenvaltiota[2] on riippuvaisia yhdestä ainoasta ulkoisesta toimittajasta koko kaasuntuontinsa osalta.
 • EU:n asuntokannasta 75 % on energiankulutukseltaan tehotonta; 94 % prosenttia liikenteestä on riippuvaista öljytuotteista, joista 90 % on tuontitavaraa.
 • EU:ssa on investoitava yli biljoona euroa energia-alaan jo pelkästään vuoteen 2020 mennessä.
 • Sähkön tukkuhinnat Euroopassa ovat 30 % korkeammat ja kaasun tukkuhinnat yli 100 % korkeammat kuin Yhdysvalloissa.
 • Euroopan uusiutuvan energian toimialan yritysten yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on 129 miljardia euroa, ja ne työllistävät yli miljoona ihmistä. Haasteena on säilyttää Euroopan johtoasema uusiutuvaan energiaan tehtävissä investoinneissa koko maailmassa.
 • EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 18 % vuosien 1990–2011 välisenä aikana.
 • Vuoteen 2030 mennessä EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 %, lisätä uusiutuvan energian osuutta vähintään 27 % sekä parantaa energiatehokkuutta vähintään 27 %.

 

 Tänään hyväksytyt asiakirjat

 

 • Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia. Siinä esitellään viiteen toisiinsa liittyvään toimintalohkoon jaoteltuna energiaunionin tavoitteet – sekä yksityiskohtaiset toimenpiteet, joita Junckerin komissio aikoo toteuttaa niiden saavuttamiseksi. Niihin kuuluvat muun muassa uusi lainsäädäntö sähkömarkkinoiden uudistamiseksi ja parantamiseksi, kaasusopimuksia koskevan avoimuuden lisääminen, alueellisen yhteistyön merkittävä kehittäminen tärkeänä vaiheena edettäessä kohti yhdentyneitä markkinoita, joilla on voimakkaammin säännellyt puitteet, uusi lainsäädäntö sähkön ja kaasun toimitusten varmistamiseksi, EU:n rahoituksen lisääminen energiatehokkuuteen, uusi uusiutuvia energialähteitä koskeva paketti, keskittyminen eurooppalaiseen tutkimuksen ja innovoinnin energiastrategiaan ja vuotuinen raportointi energiaunionin tilasta.
 • Yhteenliittämistä koskeva tiedonanto, jossa määritetään toimenpiteet, joita sähköverkkojen yhteenliittämistä koskevaan 10 %:n tavoitteeseen pääseminen vuoteen 2020 mennessä edellyttää. Kyseessä on vähimmäismäärä, joka tarvitaan, jotta sähkö voi virrata ja sillä voidaan käydä kauppaa jäsenvaltioiden välillä. Tiedonannosta käy ilmi, mitkä jäsenvaltiot täyttävät tavoitteen jo nyt – ja mitä hankkeita on tarpeen toteuttaa, jotta puutteet saadaan paikattua vuoteen 2020 mennessä.
 • Tiedonanto, jossa esitetään visio Pariisissa joulukuussa tehtävästä maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta. Visiossa on kyse avoimesta, muutosvoimaisesta ja oikeudellisesti sitovasta maailmanlaajuisesta sopimuksesta, johon kaikki osapuolet sitoutuvat tasapuolisesti ja määrätietoisesti. Lisäksi tiedonannossa esitetään EU:n huippukokouksessa lokakuussa 2014 tehtyjen päätösten pohjalta ehdotettava EU:n päästövähennystavoite (ns. suunniteltu kansallisesti päätettävä panostus) uutta sopimusta varten.

 

Lisätietoja energiaunionista:

Verkkosivu

Tiedote: Energiaunioni

Tiedote: Energiamarkkinoiden yhteenliittäminen energian toimitusvarmuuden, markkinoiden yhdentymisen ja uusiutuvien energialähteiden laajamittaisen käyttöönoton turvaamiseksi

Tiedote: Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan komission tiedonantoon: Pariisin pöytäkirja – ilmastonmuutoksen torjuntatoimet vuoden 2020 jälkeen

Twitter


[1] Espanja, Irlanti, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

[2] Bulgaria, Latvia, Slovakia, Suomi, Liettua ja Viro.

IP/15/4497

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar