Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia podporuje Taliansko v súvislosti so zvládaním migračného tlaku na ostrove Lampedusa

Brusel, 19 február 2015

Európska komisia dnes oznámila, že zintenzívni svoju pomoc Taliansku. V prvom rade sa prinajmenšom do konca roka 2015 predĺži spoločná operácia agentúry Frontex s názvom Triton. Okrem toho Európska komisia Taliansku poskytne sumu vo výške 13,7 milióna EUR na núdzové financovanie z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Európska komisia je takisto pripravená rýchlo reagovať na akúkoľvek žiadosť Talianska o zvýšenie zdrojov v rámci spoločnej operácie Triton. S cieľom pomôcť členským štátom pripraviť sa na možný pokračujúci vysoký tlak súvisiaci s pretrvávajúcou nestabilitou v niektorých susedných krajinách v Stredozemí Komisia zintenzívňuje aj svoj dohľad nad vykonávaním odporúčaní osobitnej skupiny pre Stredozemie a na marcovom zasadnutí Rady pre vnútorné veci podá správu o dosiahnutom pokroku. Tieto opatrenia dopĺňajú podporu na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorá bola Taliansku poskytnutá na riešenie migračných tlakov a ktorej celková výška predstavuje viac ako 500 miliónov EUR.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Kým budú v našom susedstve existovať vojny a problémy, ľudia budú aj naďalej riskovať svoje životy v snahe dosiahnuť európske brehy. Neexistuje jednoduché riešenie tohto zložitého problému, ale je jasné, že neexistuje žiadne riešenie na národnej úrovni. Existuje len európske riešenie. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme pripravili komplexný prístup v rámci nového európskeho programu v oblasti migrácie, ktorý má byť predložený tento rok. Medzitým sme zaznamenali výzvu Talianska, na ktorú reagujeme všetkými možnými spôsobmi, a sme pripravení konštruktívne zareagovať v prípade, že Taliansko bude považovať za potrebné zvýšiť zdroje operácie Triton.“

Frederica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, povedala:„Okrem toho, že sa usilujeme riešiť dramatickú situáciu v Líbyi, rozhodli sme sa zároveň posilniť naše partnerstvo s tretími krajinami pozdĺž hlavných migračných trás v rámci našej spolupráce na chartúmskom a rabatskom procese. To by malo pomôcť rozložiť zločinecké siete obchodníkov s ľuďmi a prevádzačov a poskytnúť maximálnu ochranu tým, ktorí ju potrebujú, počnúc oblasťami, ktoré susedia s krízovými zónami. Zaznamenali sme pokrok v oblasti presídľovania, čo by spolu s úsilím UNHCR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu malo prispieť k stabilizácii komunít utečencov v tretích krajinách.“  

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „V súčasnosti čelíme neúprosnej realite: Európa potrebuje lepšie riadiť migráciu, a to vo všetkých aspektoch. Ide predovšetkým o humanitárny imperatív. Nie, nemôžeme nahradiť Taliansko pri riadení jeho vonkajších hraníc, ale môžeme mu podať pomocnú ruku. Preto predĺžime operáciu Triton a zvýšime jej zdroje, ak to bude Taliansko potrebovať. Zároveň však treba povedať, že naším cieľom nie je vybudovať „pevnosť Európa“. Naše úsilie v oblasti presídľovania prináša lepšie výsledky a v súčasnosti pracujeme na návrhu dôveryhodného počtu miest na presídlenie, na dobrovoľnom základe, s cieľom ponúknuť alternatívne zákonné spôsoby ochrany. Odkaz, ktorý dnes vysielame, je veľmi jednoduchý: Taliansko nie je samo. Európa stojí pri Taliansku.

Riadenie vonkajších hraníc: posilnenie spoločnej operácie Triton

Komisia dnes oznámila, že agentúra Frontex predĺži spoločnú operáciu Triton, ktorá mala pôvodne trvať len niekoľko mesiacov, prinajmenšom do konca roka 2015.

Triton je koordinovaná spoločná operácia agentúry Frontex, o ktorú požiadali talianske orgány a ktorej činnosť sa začala 1. novembra 2014 v centrálnej časti Stredozemného mora s cieľom pomôcť Taliansku. Odvtedy sa podarilo zachrániť takmer 19 500 ľudí, z ktorých približne 6 000 bolo zachránených bezprostredne vďaka nasadeniu tejto spoločnej operácie. Mesačný rozpočet operácie sa odhaduje na 1,5 až 2,9 milióna EUR. Do spoločnej operácie Triton je zapojených 21 členských štátov s ľudskými (spolu 65 prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže) a technickými zdrojmi (12 technických zariadení: dve lietadlá s pevnými krídlami, jeden vrtuľník, dve námorné hliadkovacie plavidlá, šesť pobrežných hliadkovacích plavidiel, jeden pobrežný hliadkovací čln; päť tímov na podávanie správ/hliadkovanie).

Agentúra Frontex má iba podpornú funkciu a pomoc členským štátom môže poskytnúť len na ich žiadosť. Doteraz bolo všetkým žiadostiam o pomoc zo strany Talianska v plnom rozsahu vyhovené. Európska komisia dnes potvrdila, že je pripravená konštruktívne posúdiť všetky žiadosti Talianska o ďalšiu pomoc.

Počiatočný a predbežný odhad operačných rozpočtových prostriedkov pridelených na pokračovanie spoločnej operácie Triton do konca roka 2015 predstavuje 18 250 000 EUR. Na riadenie svojej hranice Taliansko už dostáva viac ako 150 miliónov EUR v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – hranice.

Núdzové financovanie vo výške 13,7 milióna EUR pre žiadateľov o azyl a utečencov

Ako prvý krok dnes Komisia poskytla Taliansku núdzové financovanie vo výške 13,7 milióna EUR z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) s cieľom podporiť túto krajinu pri riadení vysokého prílevu žiadateľov o azyl a zlepšiť situáciu v teréne.

Vzhľadom na prudký nárast príchodov maloletých bez sprievodu (o 278 % v porovnaní s rokom 2013) talianske orgány predložili dodatočnú žiadosť o núdzovú pomoc, ktorá by mala byť určená najmä na prijímanie týchto osôb a pomoc pre ne. Na tento účel bude poskytnutá suma vo výške približne 11,95 milióna EUR.

Okrem toho sa poskytne suma vo výške 1,715 milióna EUR na pokračovanie projektu „Praesidium“, ktorý vykonávajú talianske orgány spolu s Vysokým komisárom OSN pre utečencov, Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, organizáciou Save the Children Taliansko a talianskym Červeným krížom. Projekt „Praesidium“ sa zameriava na prvé postupy po príchode, a to najmä na Sicílii, vrátane prvého prijatia, lekárskeho vyšetrenia, právnych informácií a osobitnej podpory pre zraniteľných žiadateľov o azyl a maloletých bez sprievodu, a na monitorovanie podmienok prijímania v azylových zariadeniach, ktoré čelia veľkému prílevu utečencov.

Poskytovanie núdzovej pomoci v rámci AMIF je súčasťou celkového úsilia Komisie o uplatňovanie zásady solidarity prostredníctvom konkrétnych a účinných opatrení zameraných na riešenie naliehavých a špecifických potrieb členských štátov, ktoré čelia vysokému azylovému a migračnému tlaku. Komisia na tento účel navrhla vyčleniť na roky 2014 a 2015 celkovú sumu 50 miliónov EUR, ktorá sa poskytne prostredníctvom AMIF. Núdzové financovanie poskytované Komisiou dopĺňa bežné financovanie z AMIF, ktoré sa členským štátom poskytuje na vykonávanie ich národných programov na obdobie rokov 2014 – 2020 – v prípade Talianska ide o základnú sumu vo výške 310,36 milióna EUR.

Riešenie hlavných príčin migrácie

Po tragických udalostiach, ktoré sa odohrali 3. októbra 2013 pri pobreží ostrova Lampedusa, keď prišlo o život 366 migrantov, zriadila Európska komisia osobitnú skupinu pre Stredozemie, ktorej úlohou je stanoviť konkrétne krátkodobé a strednodobé operačné opatrenia, ktoré pomôžu lepšie koordinovať činnosť EÚ. Komisia v „Oznámení o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie“, ktoré Európska rada schválila v decembri 2013, načrtla rôzne oblasti činnosti: 1) zintenzívnenie kontaktov s tretími krajinami s cieľom zabrániť tomu, aby migranti podnikali nebezpečné cesty do EÚ; 2) regionálna ochrana, presídlenie a legálne spôsoby, ako sa dostať do Európy; 3) boj proti obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu a organizovanej trestnej činnosti; 4) zvýšený hraničný dozor; 5) pomoc členským štátom EÚ, ktoré sú vystavené veľkému migračnému tlaku, a solidarita s nimi.

V nadväznosti na závery Rady o prijímaní opatrení na lepšie zvládanie migračných tokov, prijaté 10. októbra 2014, Komisia informovala o osobitnej skupine pre Stredozemie na zasadnutí Rady pre vnútorné veci, ktoré sa konalo v decembri 2014, a na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre vnútorné veci, ktoré sa uskutoční 12. marca 2015, podá správu o dosiahnutom pokroku.

Súvislosti – Solidarita v praxi

Financovanie

V rámci migračnej a azylovej politiky sa na podporu Talianska prijalo mnoho opatrení. Po tragédii pri ostrove Lampedusa v roku 2013 boli v bezprecedentnom rozsahu zmobilizované ďalšie mimoriadne finančné prostriedky. Komisia poskytla Taliansku balík núdzovej pomoci vo výške 30 miliónov EUR [z toho 10 miliónov EUR v rámci núdzových opatrení Európskeho fondu pre utečencov (ERF); 7,9 milióna EUR na posilnenie spoločných operácií agentúry Frontex v centrálnej časti Stredozemného mora a 12 miliónov EUR v rámci Fondu pre vonkajšie hranice (EBF) a núdzových opatrení Európskeho fondu pre návrat (RF)]. Tieto prostriedky sú určené na jednej strane na zvýšenie ubytovacích kapacít a kapacít orgánov posudzujúcich žiadosti o azyl a na druhej strane na podporu námorného dozoru a záchranných operácií na mori.

Talianske orgány doposiaľ v súvislosti s nedávnymi udalosťami o ďalšie núdzové financovanie nepožiadali.

Komisia však nereaguje len na núdzové situácie. V rokoch 2007 – 2013 dostalo Taliansko od EÚ základný príspevok vo výške 478,7 milióna EUR v rámci štyroch bývalých fondov v oblasti migrácie [Európskeho fondu pre utečencov (ERF), Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF), Európskeho fondu pre návrat (RF) a Fondu pre vonkajšie hranice (EBF)].

Okrem toho boli na obdobie rokov 2014 – 2020 vyčlenené ďalšie finančné prostriedky: viac ako 310 miliónov EUR z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a viac ako 212 miliónov EUR z Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF). Taliansko je tak najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ určených na migráciu.

Technická pomoc

Konkrétna pomoc sa poskytuje aj prostredníctvom Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO). EASO zohráva kľúčovú úlohu pri nasmerovaní solidarity členských štátov do krajín, ktoré čelia značnému tlaku.

EASO realizuje podporné programy pre Taliansko (ako aj Grécko a Bulharsko). Viaceré členské štáty dali k dispozícii expertov a iný kvalifikovaný personál, ktorý sa má začleniť do podporných azylových tímov.

Spolupráca s tretími krajinami

Táto pomoc dopĺňa opatrenia EÚ zamerané na riešenie otázok migrácie a azylu prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami. Európska únia pokračuje v aktívnej spolupráci s tretími krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj v úzkej spolupráci s medzinárodným spoločenstvom v záujme riešenia otázok migrácie a azylu, a najmä boja proti základným príčinám nelegálnej a nútenej migrácie. Cieľom regionálnych dialógov – rabatského procesu o migrácii a rozvoji, partnerstvo EÚ a Afriky v oblasti migrácie, mobility a zamestnanosti a dialóg o migrácii medzi EÚ a krajinami AKT – je podporovať spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami vo všetkých oblastiach riadenia migrácie. Partnerstvá v oblasti mobility s Marokom, Tuniskom a Jordánskom, ako aj v chartúmsky proces s východoafrickými krajinami takisto poskytujú nové možnosti spolupráce.

Ďalšie informácie

Webová lokalita Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti

Webová lokalita prvého podpredsedu Fransa Timmermansa

Webová lokalita podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Federicy Mogheriniovej

Často kladené otázky: Spoločná operácia Triton

Otázky a odpovede: Prevádzačstvo migrantov v Európe a reakcia EÚ

IP/15/4453

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar