Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT FI ET LT LV SK SL

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ytterligare 18 program för landsbygdsutveckling får grönt ljus

Bryssel, 13 februari 2015

EU-kommissionen har i dag godkänt ytterligare 18 program för landsbygdsutveckling. Programmen syftar till att förbättra EU-jordbrukets konkurrenskraft, vårda landskap och klimat samt utveckla landsbygdens ekonomi och samhällsstruktur fram till 2020. Dessa 18 program kommer att finansieras med 14,3 miljarder euro ur EU:s budget och kommer att samfinansieras med hjälp av ytterligare offentlig finansiering på nationell eller regional nivå och/eller med privata medel. I och med dagens godkännande, som följer på de nio program som antogs i december, har antalet godkända program för landsbygdsutveckling stigit till 27 (av 118 program), vilket innebär att program till ett värde av drygt 35 miljarder euro (omkring 36 % av budgeten) nu har godkänts.

EU-kommissionens ledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling Phil Hogan välkomnade dagens beslut. – En av de starka sidorna i vårt koncept för landsbygdsutveckling är att vi har grundläggande prioriteringar, men det är upp till varje medlemsland eller region att utforma ett program som passar just deras situation och utmaningar – oavsett om det gäller Azorerna, Åland, Flandern eller Slovakien. Dagens program innehåller ett antal dynamiska satsningar, från moderniseringsprojekt inom jordbruket i de baltiska länderna och uppmuntran till fler unga i Slovenien att välja ett yrke inom jordbruket till särskilda projekt för förbättrad vattenkvalitet i Nederländerna eller skyddande av 2,5 miljoner hektar jordbruksmark i England genom miljövänliga markförvaltningssystem. Ökade kunskaper om vår jordbrukssektor är en viktig aspekt av landsbygdsutvecklingsprogrammen. Det är med glädje som jag kan bekräfta att över en miljon fortbildningsplatser kommer att skapas genom de 18 program som i dag antagits, sade Hogan.

Bakgrund

Stöd till landsbygdsutveckling är den s.k. andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken som ger medlemsländerna EU-finansiering att användas på nationell eller regional nivå inom ramen för fleråriga samfinansierade program.Sammanlagt 118 program har förberetts i samtliga 28 medlemsstater, med 99,6 miljarder euro i finansieringsstöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)under perioden 2014–2020. Åtgärderna samfinansieras med tillskott av nationell, regional och privat finansiering.Den nya förordningen om landsbygdsutveckling för perioden 2014 – 2020 innehåller sex ekonomiska, ekologiska och sociala prioriteringar, och för programmen finns tydliga mål om vad som ska uppnås.För att samordna åtgärderna bättre och maximera synergieffekterna med övriga europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF) har en partnerskapsöverenskommelse ingåtts med varje medlemsland, där landets allmänna strategi för EU-finansierade strukturinvesteringar fastställs.

 

De 18 program som godkänts i dag – med EU:s finansiering från Ejflu* (i miljoner euro)

Program

Finansiering från EU

Andel av den totala Ejflu-budgeten

Belgien – Flandern

383,8

0,39 %

Tyskland – Bayern

1 516,0

1,56 %

Tyskland – Hessen

318,9

0,33 %

Tyskland - Mecklenburg-Vorpommern

936,8

0,96 %

Tyskland – Nordrhein-Westfalen

618,3

0,63 %

Estland

823,3

0,85 %

Spanien – nationell ram**

/

/

Finland – Åland

20,7

0,02 %

Frankrike – Nationellt program för landsbygdsnätverk

23,0

0,02 %

Frankrike – Mayotte

60,0

0,06 %

Litauen

1 613,1

1,66 %

Lettland

1 075,6

1,10 %

Nederländerna

607,3

0,62 %

Portugal – Azorerna

295,3

0,30 %

Portugal - Madeira

179,4

0,18 %

Slovenien

837,8

0,86 %

Slovakien

1 545,3

1,59 %

Förenade kungariket – England

3 470,7

3,56 %

 

14 325,3

14,70 %

* Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

** Den spanska nationella ramen är en administrativt betydelsefull förutsättning för att kunna godkänna de olika spanska regionala programmen samt ett nationellt nätverk för landsbygdsutveckling

IP/15/4424

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar