Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL SV PT FI LT LV SK SL

Euroopa Komisjon - pressiteade

Veel 18 maaelu arengu programmi saavad rohelise tule

Brüssel, 13 veebruar 2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu veel 18 maaelu arengu programmi, mille eesmärk on suurendada ELi põllumajandussektori konkurentsivõimet, hoolitseda maapiirkondade eest, võtta kliimameetmeid ning tugevdada maakogukondade majanduslikku ja sotsiaalset struktuuri kuni 2020. aastani. Nende 18 programmi jaoks on ELi eelarvest eraldatud 14,3 miljardit eurot, lisaks sellele kaasrahastatakse neid riiklikul või piirkondlikul tasandil eraldatavatest riiklikest ja/või erasektori vahenditest. Detsembris vastuvõetud 9 programmi ja täna vastuvõetud programmidega kokku on heaks kiidetud 27 maaelu arengu programmi 118st. Seega on nüüdseks heaks kiidetud 35 miljardi euro väärtuses programme, mis moodustavad umbes 36% eelarvest.

Tervitades täna tehtud otsuseid ütles ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan järgmist: „Maaelu arengu kontseptsiooni üks tugevamaid külgi on see, et oleme kindlaks määranud kesksed prioriteedid, kuid igast liikmesriigist või piirkonnast endast sõltub, kuidas nad oma olukorrast ja väljakutsetest lähtuvalt programmi kokku panevad, olgu siis tegu Assooride, Ahvenamaa saarte, Flandria või Slovakkiaga. Tänaste programmide hulgas on palju dünaamilisi projekte alates Balti riikide jaoks mõeldud põllumajanduse moderniseerimise projektidest ja noorte põllumeeste toetamisest Sloveenias ning lõpetades veekvaliteedi parandamise projektidega Madalmaades või 2,5 miljoni hektari suuruse põllumajandusmaa kaitsmise projektiga Inglismaal (selleks on koostatud eraldi keskkonnasõbraliku maaharimise kava). Põllumajandussektori teadmistebaasi tugevdamine on samuti maaelu arengu programmide oluline aspekt. Mul on hea meel teatada, et tänu täna vastuvõetud 18 programmile saab koolituskursustel osaleda üle ühe miljoni inimese.”

Taustteave

Maaelu arengu toetamine on ühise põllumajanduspoliitika nn teine sammas, millega on liikmesriikidele ette nähtud ELi rahalised vahendid, mida hallatakse riiklikul või piirkondlikul tasandil mitmeaastaste, kaasrahastatavate programmide raames. 28 liikmesriigi jaoks on ette nähtud kokku 118 programmi, mille jaoks eraldatakse ELi eelarvest Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames aastateks 2014–2020 99,6 miljardit eurot. Neid meetmeid kaasrahastatakse riiklikul või piirkondlikul tasandil eraldatavatest riiklikest ja erasektori vahenditest. Uus maaelu arengu määrus aastateks 2014–2020 sisaldab kuut majanduslikku, keskkonnaalast ja sotsiaalset prioriteeti ning programmides on seatud selged sihid eesmärkide saavutamiseks. Meetmete paremaks koordineerimiseks ja koostoime süvendamiseks muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega (ESIF) on liikmesriikidega sõlmitud ka partnerluslepingud, milles on määratletud iga liikmesriigi üldine strateegia ELi rahastatud struktuurseteks investeeringuteks.

 

18 täna vastuvõetud maaelu arengu programmi ja nende jaoks eraldatud EAFRD* vahendid (miljonites eurodes)

Programm

Euroopa Liidu rahastamisvahendid

Osakaal kogu EAFRD vahenditest

Belgia (Flandria)

383,8

0,39 %

Saksamaa (Baieri)

1 516,0

1,56 %

Saksamaa (Hessen)

318,9

0,33 %

Saksamaa (Mecklenburg-Vorpommern)

936,8

0,96 %

Saksamaa ( Nordrhein-Westfalen)

618,3

0,63 %

Eesti

823,3

0,85 %

Hispaania (riiklik raamistik)**

/

/

Soome (Ahvenamaa)

20,7

0,02 %

Prantsusmaa (riikliku maaeluvõrgustiku programm)

23,0

0,02 %

Prantsusmaa (Mayotte)

60,0

0,06 %

Leedu

1 613,1

1,66 %

Läti

1 075,6

1,10 %

Madalmaad

607,3

0,62 %

Portugal (Assoorid)

295,3

0,30 %

Portugal (Madeira)

179,4

0,18 %

Sloveenia

837,8

0,86 %

Slovakkia

1 545,3

1,59 %

Ühendkuningriik (Inglismaa)

3 470,7

3,56 %

 

14 325,3

14,70 %

* Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

** Hispaania riiklik raamistik on oluline haldusalane eelvaliku vahend, mille alusel kiidetakse heaks Hispaania piirkondlikke programme ja mille alla kuulub ka üks riiklik raamistik.

IP/15/4424

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar