Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Junckerova Komise uvolňuje 1 miliardu eur na mladé nezaměstnané

Brusel, 04 únor 2015


Evropská komise dnes navrhla, aby byla z prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí již letos uvolněna 1 miliarda eur. Tato změna povede k až 30násobnému navýšení předběžného financování, které členské státy obdrží na podporu zaměstnanosti mladých lidí, díky čemuž se pomoc dostane k 650 000 mladých, kterým pomůže rychleji získat práci.

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, sdělil: „Dnešním návrhem dává Komise jasně najevo, že nezaměstnanost mladých zůstává i nadále významnou prioritou naší politiky. Urychleně poskytneme 1 miliardu eur na podporu činnosti členských států zaměřené na to, aby se mladí lidé opětovně zapojili do pracovního procesu, do vzdělávání nebo získali stáž. Díky tomu budou moci jednak využít své schopnosti a svou energii ve prospěch ekonomiky a společnosti, jednak znovu získají svou důstojnost.“  

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Mladí lidé v Evropě potřebují zaměstnání a potřebují je hned. Nemůžeme akceptovat skutečnost, že v současné době více než každý pátý mladý člověk nemůže nalézt uplatnění na trhu práce. Díky včasnějšímu uvolnění většího objemu finančních prostředků můžeme zvýšit počet mladých lidí, kteří získají práci, a já jsem pevně odhodlána tento záměr uskutečnit.“

Hlavní prioritou této Komise je posílení evropské konkurenceschopnosti, podpora investic a vytvoření pracovních míst. Investiční plán disponující prostředky ve výši 315 miliard eur může vytvořit miliony nových pracovních příležitostí, a to zdaleka nejen pro mladé lidi. Pro ty je však často obtížné najít uplatnění na trhu práce i tehdy, když jsou nová pracovní místa vytvořena. Proto se Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí zaměřuje zejména na to, jak vrátit mladé zpět do práce nebo do odborné přípravy. Všech 28 členských států EU se zavázalo k provedení „záruk pro mladé lidi“, aby nabídly lidem mladším 25 let kvalitní zaměstnání, učňovskou přípravu nebo odbornou přípravu do čtyř měsíců po ukončení školní docházky nebo ztrátě zaměstnání. Dnes oznámený krok napomůže k uskutečnění těchto záruk, a tudíž ke splnění závazku, který Komise přijala ve svém pracovním programu na rok 2015.

Dnešní návrh navýší míru předběžného financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) ze zvláštní částky vyčleněné na YEI pro rok 2015 z 1–1,5 % až na 30 %. Členské státy, které tuto iniciativu využívají[1], proto mohou obdržet třetinu z vyčleněných 3,2 miliardy eur bezprostředně po schválení příslušných operačních programů. Očekává se, že členské státy tyto finanční prostředky okamžitě vyplatí příjemcům jako zálohy na projekty, což bude důkladně monitorováno.

Komise odhaduje, že díky tomuto včasnějšímu předběžnému financování bude možné urychlit bezprostřední podporu a poskytnout v tomto roce pomoc 350 000 – 650 000 mladých lidí; při stávající míře předběžného financování by šlo o pouhých 14 000 – 22 000 osob.

Předtím, než tento legislativní návrh vstoupí v platnost, musí jej schválit Evropský parlament a Rada, jež o něm nyní budou jednat.

 

Souvislosti

Návrh Komise týkající se záruk pro mladé lidi byl představen v prosinci 2012 (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938), oficiálně přijat Radou ministrů EU 22. dubna 2013 jako doporučení členským státům (viz MEMO/13/152) a schválen Evropskou radou v červnu 2013. Všech 28 členských států EU předložilo své prováděcí plány záruk pro mladé lidi (podrobnosti jsou uvedeny zde) a zavádí konkrétní opatření. Provádění národních systémů záruk pro mladé lidi monitoruje Komise v rámci Evropského semestru.

Klíčovým zdrojem finančních prostředků pro realizaci záruky pro mladé lidi je Evropský sociální fond, s celkovým rozpočtem přibližně 86 miliard eur na období 2014–2020.

Evropský parlament a Rada se dohodly na vytvoření specifické Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), prostřednictvím které došlo k navýšení prostředků z Evropského sociálního fondu v členských státech s regiony, kde nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25 %. Prostředky iniciativy tvoří 3,2 miliardy eur ze zvláštní rozpočtové položky přidělené z rozpočtu EU (předfinancované na období 2014–2015) a alespoň 3,2 miliardy eur v rámci přídělů pro členské státy z Evropského sociálního fondu.

YEI doplňuje Evropský sociální fond při provádění doporučení k záruce pro mladé lidi. Jsou z ní financovány činnosti, které mají přímo pomoci mladým lidem, jež nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a kteří jsou mladší než 25 let, případně 30 let, pokud to členské státy budou považovat za vhodné. Prostředky z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí mohou být využity na aktivity, mezi něž patří zajištění prvních pracovních zkušeností, poskytnutí stáží a učňovské přípravy, podpora zahájení podnikatelské činnosti (start-ups) pro mladé podnikatele, programy druhé šance pro osoby, jež předčasně opustily vzdělávací systém, a cílené subvence na platy a nabírání pracovních sil.

Urychlené provedení záruk pro mladé lidi bylo označeno jako klíčová priorita v politických směrech předsedy Junckera.

Další informace

Legislativní návrh týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Memo: Některé klíčové informace o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Memo: Otázky a odpovědi: Urychlení předběžného financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Mapa financování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Infografika: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Informační přehled: Záruky pro mladé lidi – cesta k realizaci

Informační přehled: Řešení nezaměstnanosti mladých v EU

Marianne Thyssenová na Twitteru

Valdis Dombrovskis na Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.


[1]Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

IP/15/4100

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar